Sjekkliste etter tabell A-II/2 i STCW konvensjonen

Planlegge en reise og utføre navigering

 • Utstyr, kart og nautiske publikasjoner som er påkrevd for reisen, spesifiseres og er relevante for sikker gjennomføring av reisen
 • Begrunnelsen for den planlagte seilingsruten understøttes av fakta og statistiske data hentet fra relevante kilder og publikasjoner
 • Posisjoner, kurser, avstander og tidsberegninger er riktige innenfor aksepterte nøyaktighetsnormer for navigasjonsutstyr
 • Alle potensielle farer for navigeringen identifiseres nøyaktig

Bestemme posisjon og nøyaktigheten av den framkomne posisjonsbestemmelsen ved ethvert middel

 • Hoved metoden for å bestemme skipets posisjon er den best egnede under de rådende omstendigheter og forhold
 • Bestemmelsen ved astronomiske observasjoner er innenfor aksepterte nøyaktighetsnivåer
 • Bestemmelsen ved terrestriske observasjoner er innenfor aksepterte nøyaktighetsnivåer
 • Nøyaktigheten av den framkomne posisjonsbestemmelsen vurderes skikkelig
 • Posisjonsbestemmelsen ved bruk av elektroniske navigasjonshjelpemidler er innenfor nøyaktighetsnormene for utstyret som er i bruk. Mulige feil som påvirker nøyaktigheten av den framkomne posisjonen identifiseres, og metodene for å minimalisere virkningene av system feil på den framkomne posisjonen anvendes riktig

Fastslå og ta med i beregningen kompassfeil

 • Metoden for og hyppigheten av kontroll for feil på magnetiske kompass og gyrokompass sikrer at informasjonen er nøyaktig

Samordne søke og redningsoperasjoner

 • Planen for samordning av søke- og redningsoperasjoner er i samsvar med internasjonale retningslinjer og normer
 • Radiokommunikasjon etableres og korrekte kommunikasjonsprosedyrer følges på alle stadier i søke- og redningsoperasjoner

Etablere vaktholds ordninger og vaktholds-prosedyrer

 • Vaktholds ordninger og vaktholds prosedyrer etableres og opprettholdes i samsvar med internasjonale regler og retningslinjer for å ivareta navigeringens sikkerhet, vern av havmiljøet og sikkerheten for skip og mennesker om bord

Opprettholde sikker navigering gjennom bruk av informasjon fra navigasjonsutstyr og -systemer til hjelp ved beslutningstaking på broen

 • Informasjon fra navigasjonsutstyr og ‑systemer tolkes og analyseres riktig, idet det tas hensyn til utstyrets begrensninger og rådende omstendigheter og forhold
 • Tiltak som treffes for å unngå å komme for nær eller støte sammen med et annet fartøy, er i samsvar med De internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen, 1972, med endringer

Opprettholde sikker navigering gjennom bruk av ECDIS og tilknyttede navigasjonssystemer til hjelp ved beslutningstaking på broen

 • Driftsprosedyrer for bruk av ECDIS er fastsatt, anvendes og overvåkes
 • Tiltak som treffes for å minimalisere risiko for navigeringens sikkerhet

Varsle været og oseanografiske forhold

 • De sannsynlige værforholdene som er forutsett for en bestemt periode, er basert på all tilgjengelig informasjon
 • Tiltak som treffes for å opprettholde navigeringens sikkerhet, minimaliserer risiko for skipets sikkerhet
 • Begrunnelser for valg av tiltak understøttes av statistiske data og observasjoner av de faktiske værforholdene

Reagere på nødssituasjoner knyttet til navigeringen

 • Ethvert problems type og omfang identifiseres umiddelbart og beslutninger og handlinger minimaliserer virkningene av enhver svikt i skipets systemer
 • Kommunikasjonen er effektiv og i tråd med fastsatte prosedyrer
 • Beslutninger og tiltak maksimaliserer sikkerheten til personer om bord

Manøvrere og håndtere et skip under alle forhold

 • Alle avgjørelser om å legge til kai og om oppankring baseres på en skikkelig vurdering av skipets manøvrerings- og maskinegenskaper og kreftene som må ventes å virke når skipet legger til kai eller ligger for anker
 • Når skipet er underveis, foretas en fullstendig vurdering av mulige virkninger av grunne eller trange farvann, is, bredder, tidevannsforhold, passerende skip og bølger fra eget skips baug og akterende slik at skipet kan manøvreres trygt under ulike laste- og værforhold
 • Betjene fjernkontroller for framdriftsanlegg og maskinsystemer og -funksjoner
 • Hovedmaskineri, hjelpemaskineri og utstyr betjenes til enhver til i samsvar med tekniske spesifikasjoner og innenfor trygge driftsbegrensninger

Planlegge og sikre trygg lasting, stuing, sikring og omsorg for lasten under reisen, samt lossing.

 • Hyppigheten og omfanget av overvåking av lastens tilstand tilpasses lastens art og rådende forhold
 • Uakseptable eller uforutsette variasjoner i lastens tilstand eller spesifikasjon påvises omgående og det treffes umiddelbart mottiltak innrettet på å ivareta sikkerheten for skipet og mennesker om bord
 • Laste- og losseoperasjoner planlegges og utføres i samsvar med etablerte prosedyrer og regelverkets krav
 • Stuing og sikring av last sikrer at stabilitets- og belastningstilstander holder seg innenfor trygge grenseverdier til enhver tid under reisen

Vurdere rapporterte mangler og skade på lasterom, lukedeksler og ballasttanker og treffe egnede tiltak

 • Evalueringene bygger på anerkjente prinsipper, velbegrunnede argumenter og er riktig utført. De avgjørelsene som tas, er akseptable, idet det tas hensyn til skipets sikkerhet og rådende forhold.

Føring av farlig last

 • Planlagt fordeling av last baseres på pålitelig informasjon og er i samsvar med etablerte retningslinjer og regelverkets krav
 • Informasjon om farer, risikoer og særkrav foreligger i et format som egner seg for rask konsultasjon i tilfelle av en uønsket hendelse

Kontrollere trim, stabilitet og belastning

 • Stabilitets- og belastningstilstander holdes innenfor trygge grenseverdier til alle tider

Overvåke og kontrollere overholdelse av regelverkets krav og tiltak for å ivareta sikkerheten for menneskeliv til sjøs, sikring og vern av havmiljøet

 • Prosedyrer for overvåking av operasjoner og vedlikehold er i samsvar med regelverkets krav
 • Potensiell manglende overholdelse identifiseres omgående og fullt ut
 • Planlagt fornyelse og forlengelse av sertifikater sikrer fortsatt gyldighet for besiktede elementer og utstyr

Opprettholde sikkerhet og trygghet for skipets mannskap og passasjerer og driftsklar tilstand for rednings-, brannslokkings- og andre sikkerhetssystemer

 • Prosedyrer for overvåking av branndeteksjons- og sikkerhetssystemer sikrer at alle alarmer oppdages omgående og at det reageres i samsvar med etablerte nødprosedyrer

Utvikle beredskaps- og havari-kontrollplaner og håndtere nødssituasjoner

 • Nødprosedyrer er i samsvar med de etablerte planene for nødssituasjoner

Bruk av ferdigheter i lederskap og organisering

 • Mannskapet tildeles oppgaver informeres om forventede normer for arbeid og atferd på en måte som er hensiktsmessig for de aktuelle personene
 • Opplæringsmål og aktiviteter basert på bedømmelse av nåværende kompetanse og egenskaper og driftskrav
 • Det skal demonstreres at operasjonene er i samsvar med gjeldende regler
 • Operasjonene er planlagt og ressursene er tildelt etter behov i riktig prioritert rekkefølge for å utføre nødvendige oppgaver
 • Kommunikasjon gis og mottas klart og utvetydig
 • Effektiv lederskapstatferd demonstreres
 • Nødvendige medlemmer av gruppen deler presis forståelse av nåværende og forutsagt tilstand for fartøyet og driftsstatus og ytre omstendigheter
 • Beslutningene er de mest effektive for situasjonen
 • Det skal demonstreres at operasjonene er effektive og i samsvar med gjeldende regler

Organisere og lede den medisinske behandlingen som gis om bord

 • Tiltak som treffes og prosedyrer som følges anvender tilgjengelige råd riktig og fullt ut

Jeg er oppmerksom på at falsk dokumentasjon rammes av straffelovens §§ 221 og 361, og vil bli politianmeldt.