1. Registreringer betales etter følgende satser

Forskrift om registrering av skip i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) § 6.

Nyregistrering kr 4 099, -
Registrering av endring av eier kr 2 469, -
Endring av andre juridiske roller kr 1 236 -
Endring av skips navn kr 3 283, -
Endring av hjemsted kr   827, -
Registrering av pant kr 2 884, -
Registrering av flåtepant, per skip kr 2 884, - 
Samtykke/påtegning av pant kr 2 469, -
Sletting av fartøy kr

2 469, -

Bareboat-utflagging kr 

2 469, -

Pantattest/utskrift kr   740, -
Hjemmels- og heftelsesattest kr   740, -
Slettelsesattest kr   740, -
Journalbekreftelse kr   740, -
Kopi av dokument kr   286, -
Skipsliste kr   740, -

Hjelp oss å sikre at faktura for registreringen sendes riktig mottaker

Bruk eget skjema for betalingsinformasjon, KR-0070

2. Øvrige gebyrer

I tillegg kommer førstegangs- og årsgebyr basert på skipets nettotonnasje, årsgebyr for å opprettholde registreringen samt gebyrer for dispensasjonssøknader og særskilte sertifikater jf. Sjøfartsdirektoratets gebyrtariff/gebyrforskrift.

Innkjøpte skip som tidligere har vært registrert i NIS eller NOR, er fritatt for førstegangsgebyr. 

Det er fritak for årsgebyr det året skipet registreres i NIS.

Særskilte sertifikater og tillatelser som ikke dekkes av førstegangsgebyr og årsgebyr (sjøfartsdirektoratets gebyrtariff § 6): 

  • Sertifikat om forsikring eller annen økonomisk sikkerhet for ansvar for skade ved oljesøl (CLC-sertifikat), kr 2 157, –
  • Passasjersertifikat for elvefart, kr 1 594, –
  • Sertifikat om forsikring og annen sikkerhet for oljesølansvar for skip etter bunkerskonvensjonen 2001, kr 3 313, –
  • Sertifikat om forsikring eller annen økonomisk sikkerhet for ansvar etter Aten-konvensjonen 2002 og Aten-forordningen, kr 3 313, –

3. Gebyrkalkulator