NIS registreringsgebyrer

  • Publisert: 09.05.2016

For registrering eller anmerkning i registeret og for utstedelse av attest skal det betales gebyr. Se gjeldende satser her.

1. Registreringer betales etter følgende satser

Forskrift om registrering av skip i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) § 6.

Nyregistrering kr 3 488
Registrering av endring eier kr 2 100
Endring av andre juridiske roller kr 1 050
Endring av skips navn kr 2 793
Endring av hjemsted kr   702
Registrering av pant kr 2 453
Registrering av flåtepant pr.skip kr 2 453
Samtykke/påtegning av pant kr 2 100
Sletting av fartøy kr 2 100
Pantattest/utskrift kr 629
Hjemmels- og heftelsesattest kr 629
Slettelsesattest kr 629
Journalbekreftelse kr 629
Kopi av dokument kr 243
Skipsliste kr 629

Hjelp oss å sikre at faktura for registreringen sendes riktig mottaker

Vennligst benytt eget skjema for betalingsinformasjon, KR-0070

2. Øvrige gebyrer

I tillegg kommer førstegangs- og årsgebyr basert på skipets nettotonnasje, årsgebyr for å opprettholde registreringen samt gebyrer for dispensasjonssøknader og særskilte sertifikater jf. Sjøfartsdirektoratets gebyrtariff/ gebyrforskrift.

Innkjøpte skip som tidligere har vært registrert i NIS eller NOR, er fritatt for førstegangsgebyr. 

Det er fritak for årsgebyr det året skipet registreres i NIS.

Særskilte sertifikater og tillatelser som ikke dekkes av førstegangsgebyr og årsgebyr (sjøfartsdirektoratets gebyrtariff § 6): 

  • Sertifikat om forsikring eller annen økonomisk sikkerhet for ansvar for skade ved oljesøl (CLC- sertifikat) kr 1 836, –
  • Passasjersertifikat for elvefart kr 1 357, –
  • Sertifikat om forsikring og annen sikkerhet for oljesølansvar for skip etter Bunkers- konvensjonen 2001 kr 2 820-
  • Sertifikat om forsikring eller annen økonomisk sikkerhet for ansvar etter Aten-konvensjonen 2002 og Aten-forordningen kr 2 820, –

3. Gebyrkalkulator

Ved å bruke dette skjemaet – gebyrkalkulator (lastes ned) kan en enkelt beregne førstegangsgebyrer og årsgebyrer

 

Gebyrene gjelder fra og med 1. januar 2019

Til toppen