Høringsuttalelser sendes Sjøfartsdirektoratet innen 25. februar 2022 til post@sdir.no.

Spørsmål om høringen kan rettes til seniorrådgiver Espen Blomvik på tlf. 52 74 50 22 eller via e-post til esbl@sdir.no.

Nærmere om forslaget

Endringene i MARPOL som følger av resolusjon MEPC.324(75) er fremforhandlet i de relevante komiteene i IMO, og vedtatt i plenum i MEPC. Norge utarbeidet posisjoner i samarbeid med næringen og deltok i forhandlingene. Næringen forutsettes godt kjent med endringene gjennom sine interesseorganisasjoner og informasjon fra Sjøfartsdirektoratet.

Resolusjon MEPC.324(75) inneholder endringer i MARPOL Annex VI vedrørende prøvetaking og verifikasjon av svovelinnhold i drivstoff og energieffektivitsetsindeks (Energy Efficiency Index=EEDI) for nye skip. Resolusjonen trer i kraft 1. april 2022. I tillegg er det også gjort en reformulering i virkeområdebestemmelsen i MARPOL regel VI/1.

Endringer i MARPOL vedlegg VI inkorporeres i miljøsikkerhetsforskriften § 12.

Kommentarer til de enkelte endringene

Virkeområdebestemmelsen i MARPOL regel VI/

I gjeldende virkeområdebestemmelse i MARPOL regel VI/1 er det fastsatt at Annex VI gjelder for alle skip, med mindre annet er uttrykkelig fastsatt i opplistede bestemmelser. Virkeområdebestemmelsen i regel VI/1 har derfor hatt den funksjon at den positivt har angitt hvilke bestemmelser som inneholder unntak fra virkeområdet, men denne opplistingen er nå vedtatt fjernet. Endringen er derfor av redaksjonell karakter, og innebærer ikke forandringer i det materiell innholdet i bestemmelsen.

Prøvetakning og verifikasjon av svovelinnholdet i drivstoff (Procedures for sampling and verification of the sulphur content of fuel oil)

Virkeområdebestemmelsen i MARPOL regel VI/1 endres ved fra positivt angi hvilke bestemmelser i vedlegget som ikke gjelder for alle skip, med unntak av opplistede bestemmelser, til å angi at vedlegget gjelder for alle skip, «med mindre annet er uttrykkelig fastsatt».

I regel VI/2 tilføyes nye nr. 52-56 med definisjoner av «svovelinnhold i brennolje», «drivstoff med lavt flammepunkt», «MARPOL-levert prøve», «i-bruk-prøve» og «om-bord-prøve». Videre er det i regel VI/14 tilføyd nye nr. 8-9 hvor det er tatt inn bestemmelser om analyse av i-bruk- og om-bord-prøven av brennoljen, hvorav i-bruk-prøven skal analyseres i samsvar med prosedyren for verifisering fastsatt i tillegg VI og om-bord-prøven skal analyseres i henhold til MEPC.1/Circ.889.1

Det er også fastsatt en endring av regel VI/18.8.2 som gjelder tilfeller hvor en Part/flaggstatsadministrasjon krever analyse av en brennoljeprøve. Den eksisterende ordlyden «Administrasjon» erstattes med «Part». Denne ordlyden er også i overensstemmelse med begrepsbruken regel VI/18 for øvrig. Endringen er derfor av redaksjonell karakter, og det materielle innholdet forblir uendret.

Energieffektivitetsindeksen (Energy Efficiency Index=EEDI) for nye skip

I regel VI/20 er det vedtatt en ny nr. 3 hvor flaggstatsadministrasjonens plikt til å rapportere EEDI-verdiene til IMO framgår. Beregning av EEDI-verdiene skal skje i henhold til retningslinjene i resolusjon MEPC.308(73). 2 Rapporteringen skal skje ikke senere enn syv måneder enten etter årlig tilsyn i henhold til regel VI/5.4 på skipets IAPP-sertifikat 3 eller etter 1. april 2022 dersom skipet er levert før nevnte dato.

For nye skip og eksisterende skip som har gjennomgått en større ombygging som er så omfattende at skipet skal anses som et nylig bygget skip, er det fastsatt reduksjonsfaktorer for beregning av oppnådd EEDI i MARPOL regel VI/21.2 tabell 1 «Reduksjonsfaktorer (i prosent) for EEDI-en i forhold til EEDI-referanselinjen».4 Resolusjon MEPC.324(75) inneholder en revidert utgave av tabellen.

Innfasing for reduksjonsfaktorene skal etter någjeldende løsning skje i fire faser (fase 0-3) i tidsvinduet 1. januar 2013-1. januar 2025 og framover. I de vedtatte endringene er det fastsatt en tidligere overgang fra fase 2 og 3 endret fra 1. januar 2025 til 1. april 2022 for containerskip med dødvektstonnasje 15 000, stykkgodsskip med dødvektstonnasje 3 000 eller mer, LNG-skip med dødvektstonnasje 10 000 eller mer og cruiseskip med ikke-konvensjonell framdrift med bruttotonnasje 25 000 eller mer.

Videre er det fastsatt reduksjonsfaktor for gasstankskip med dødvektstonnasje 15 000 eller mer og for gasstankskip med dødvektstonnasje, og for containerskip med dødvektstonnasje 40 000 eller mer, men mindre enn 200 000, er det fastsatt nye reduksjonsfaktorer for fase 3.

Sjøfartsdirektoratet viser for øvrig til den reviderte tabellen i sin helhet i resolusjon MEPC.324(75).

Administrative og økonomiske konsekvenser

Som nevnt innledningsvis forutsetter Sjøfartsdirektoratet at aktørene som til daglig forholder seg til MARPOL Annex VI er godt kjent med endringer i vedlegget.

Kravene til energieffektivitet for nye skip vil medføre økte kostnader for næringen, men ettersom reduksjonsfaktorene kun vil få virkning for nye skip og eksisterende skip som har gjennomgått en ombygging som er så omfattende at skipet må bli å anse som et nylig bygget skip, legger Sjøfartsdirektoratet til grunn at det kun er et mindre antall skip som vil fanges opp av de vedtatte endringene. Etter direktoratets vurdering vil endringene knyttet til prøvetaking og verifikasjon av svovelinnhold i drivstoff ikke medføre nevneverdige kostnader for næringen.

Myndighetene vil måtte tilpasse håndhevingen av regelverket til endringene i MARPOL Annex VI. Dette gjelder fortrinnsvis beregning og rapportering av EEDI-verdiene. Utover dette antas forslaget ikke ha nevneverdige administrative konsekvenser.

Vedlegg:


The 2020 Guidelines for on board sampling of fuel oil intended to be used or carried for use on board a ship.

The 2018 Guidelines on the method of calculation of the attained Energy Efficiency Design Index (EEDI) for new ships.

IAPP=International Air Pollution Prevention Certificate.

«Referanselinjen»=Påkrevd EEDI.