1. Kravene for verdensarvfjordene inkluderer særlige regler om utslipp av kloakk og gråvann i verdensarvfjordene, jf. forskrift 30. mai 2012 nr. 488 om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger (miljøsikkerhetsforskriften) § 10a.

2. For verdensarvfjordene gjelder følgende særlige bestemmelser:

2.1. forbud mot utslipp av kloakk og gråvann, jf. § 10a

2.2. strengere krav knyttet til SOx-utslipp og forbud mot bruk av åpne eksosrenseanlegg for fjerning av svovel, jf. § 14b

2.3. strengere krav knyttet til NOx-utslipp, jf. § 14c

2.4. krav om å ha etablert og iverksatt en miljøinstruks spesifikt for operasjoner i verdensarvfjordene., jf. § 14d

2.5. forbud mot brenning av søppel om bord i skip i verdensarvfjordene, jf. § 14e

3. Med referanse til paragraf 14d i miljøsikkerhetsforskriften skal skip med bruttotonnasje på 10 000 eller mer som opererer i verdensarvfjordene, ha på plass en miljøinstruks som spesifikt beskriver miljøtiltakene som skip iverksetter for å sikre etterlevelse av krav som gjelder for verdensarvfjordene.

4. Det forventes at miljøinstruksen fastsetter og spesifiserer tiltak som skal gjennomføres av rederiet eller skipets ledelse for å sikre at skipet opererer så miljøvennlig som mulig. Tiltakene omfatter tekniske og operasjonelle tiltak samt opplæring av skipets mannskap.

5. Status for tekniske systemer skal verifiseres, og spesifikke operasjonelle forhold og prosedyrer som gjelder seilas i verdensarvfjordene, skal kunne dokumenteres. Dette for å dokumentere samsvar med kravene som gjelder for operasjon i verdensarvfjordene.

6. Miljøinstruksen skal som et minimum dekke temaene som listes opp i vedlegg I til denne veiledningen.

Se PDF for tabell.