1. Sjøfartsdirektoratet har fastsatt endringer i forskrift 30. mai 2012 nr. 488 om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger (miljøsikkerhetsforskriften).

2. De nye kravene inkluderer særlige regler om utslipp av kloakk og gråvann i verdensarvfjordene, jf. miljøsikkerhetsforskriften § 10a.

3. For verdensarvfjordene gjelder følgende særlige bestemmelser:

     3.1    forbud mot utslipp av kloakk og gråvann, jf. § 10a
     3.2    svovelinnhold som oppfyller kravene som gjelder for skip som opererer i lavutslippsområder (ECAs = Emission Control Areas), for alle deler av verdensarvfjordene, og forbud mot bruk av åpne eksosrenseanlegg for fjerning av svovel, jf. § 14b
     3.3    strengere krav knyttet til NOx-utslipp, jf. § 14c

     3.4    krav om å ha etablert og iverksatt en miljøinstruks spesifikt for operasjoner i verdensarvfjordene., jf. § 14d
     3.5    forbud mot brenning av søppel om bord i skip i verdensarvfjordene, jf. § 14e

4. Med referanse til paragraf 14d i miljøsikkerhetsforskriften skal skip med bruttotonnasje på 10 000 eller mer som opererer i verdensarvfjordene, ha på plass en miljøinstruks som spesifikt beskriver miljøtiltakene som skip iverksetter for å sikre etterlevelse av krav som gjelder for verdensarvfjordene.

5. Det forventes at miljøinstruksen fastsetter og spesifiserer tiltak som skal gjennomføres av rederiet eller skipets ledelse for å sikre at skipet opererer så miljøvennlig som mulig. Tiltakene omfatter tekniske og operasjonelle tiltak samt opplæring av skipets mannskap.

6. Status for tekniske systemer skal verifiseres, og spesifikke operasjonelle forhold og prosedyrer som gjelder seilas i verdensarvfjordene, skal kunne dokumenteres. Dette for å dokumentere samsvar med kravene som gjelder for operasjon i verdensarvfjordene.

7. Miljøinstruksen skal som et minimum dekke temaene som listes opp i vedlegg I til denne veiledningen.

 

VEDLEGG I

Nr.

 

Generelle sjekkpunkter

 

1

Utslipp av kloakk er forbudt, unntatt når rensing er gjennomført i et godkjent og sertifisert renseanlegg som oppfyller kravene i MARPOL Reg. IV/9.1.1. Avløpsvannet skal ikke inneholde synlige flytende faste stoffer eller forårsake misfarging av det omkringliggende vannet.
Miljøinstruksen skal beskrive hvordan kloakk blir håndtert i verdensarvfjordene.

Loggbøker
Observasjoner av utslipp
Vedlikeholdssystemer

 

2

Utslipp av gråvann er forbudt, unntatt når rensing er gjennomført i et godkjent og sertifisert renseanlegg som tilfredsstiller kravene i MARPOL Reg. IV/9.1.1. Avløpsvannet skal ikke inneholde synlige flytende faste stoffer eller forårsake misfarging av det omkringliggende vannet.
Miljøinstruksen skal beskrive hvordan gråvann blir håndtert i verdensarvfjordene.

Loggbøker
Observasjoner av utslipp

 

3

Skip i verdensarvfjordene skal enten bruke drivstoff med lavt svovelinnhold, et godkjent lukket eksosvaskeanlegg eller et godkjent hybrid eksosvaskeanlegg i lukket modus.
Skip som bruker et eksosvaskeanlegg for å møte svovelkravene, skal ha installert og tatt i bruk et system som fjerner synlig røyk.
Miljøinstruksen skal beskrive hvilket drivstoff som brukes i verdensarvfjordene. Ved bruk av eksosvaskeanlegg skal miljøinstruksen beskrive hvilket utstyr som skal brukes for å fjerne synlig røyk.

Svovelinnholdet sjekkes om bord
Loggbøker
Bunkringsdokumentasjon

 

4

Krav til NOx-reduksjon.
• Tier I-kravene gjelder fra 1. januar 2020
• Tier II-kravene gjelder fra 1. januar 2022
• Tier III-kravene gjelder fra 1. januar 2025
Fra januar 2020 skal teknisk dokumentasjon knyttet til NOx-utslipp være tilgjengelig for inspeksjon sammen med EIAPP-sertifikatet (Engine International Air Pollution Prevention).
Miljøinstruksen skal beskrive NOx-utslippsnivå fra 1. januar 2020.

Tekniske logger
EIAPP-sertifikatet

 

5

Forbrenning av avfall er forbudt.
Miljøinstruksen skal beskrive dette kravet.

Loggbøker

 

6

Antall generatorer og belastningen på den enkelte generatoren påvirker miljøutslipp i stor grad.
Miljøinstruksen skal beskrive hvor mange generatorer som skal være i bruk, samt belastningen på den enkelte generatoren ved operasjon i verdensarvfjordene.

Loggbøker
Skipets energieffektiviseringsplan (SEEMP)

 

7

Fortøyning, ankring eller dynamisk posisjonering (DP).
Miljøinstruksen skal beskrive metoden som foretrekkes, miljøpåvirkningen knyttet til den enkelte metoden og hvilke utslippsreduserende tiltak som skal gjennomføres.

Prosedyrer
Loggbøker

 

 

8

Skipets hastighet påvirker utslipp i verdensarvfjordene.
Miljøinstruksen skal fastslå den gunstigste hastigheten for å holde utslippene så lave som mulig, samt ta hensyn til bølgene skipet lager under seilasen.
Dette skal gjøres uten at skipets sikkerhet påvirkes under seilasen.

AIS
Loggbøker

 

9

For å sikre at relevant mannskap er informert og følger regelverket som gjelder for verdensarvfjordene, er opplæringskrav inkludert i regelverket.
Miljøinstruksen skal beskrive mannskapets opplæringsprogram. Som et minimum skal relevante besetningsmedlemmer gjennomgå opplæringen før fartøyet seiler inn i verdensarvfjordene. Opplæringen skal loggføres og kunne dokumenteres ved inspeksjon.

Opplæringslogg e.l.

 

10

I de senere årene har synlig røyk fra skip vært et problem i verdensarvfjordene. Synlig røyk består av eksosgasser, partikler og vanndamp og skal holdes på et minimum.
Mens noen skip produserer svært lite synlig røyk ved seilas eller manøvrering i fjorden, produserer andre skip svært mye røyk som legger seg over fjorden. Dette er uakseptabelt.
Miljøinstruksen skal beskrive hvilke tekniske og operasjonelle tiltak som er iverksatt for å holde utslipp av synlig røyk så lave som mulig.
Uakseptable utslipp av synlig røyk vil få konsekvenser for rederi/skip.

Bilder
Loggbøker

 

11

Når skipet er forankret eller dynamisk posisjonert, vil bruk av tenderbåter kunne medføre uønsket støy og/eller utslipp.
Miljøinstruksen skal beskrive om og hvordan tenderbåter skal opereres for å holde miljøavtrykket så lavt som mulig.

Vedlikeholdssystemet
Operasjonelle prosedyrer/instrukser