Formål og virkeområde

Formålet med dette rundskrivet er å fastslå i hvilke tilfeller sjøvann som skal brukes i RSW-lastetanker er å betrakte som last, samt å avklare hvordan dette skal tas hensyn til i stabilitetsberegningene. Videre beskrives betingelser for bruk av spevannstanker, det vil si tanker for mellomlagring av sjøvann som skal brukes i RSW-lastetanker.
Rundskrivet gjelder for norske fiske- og fangstfartøy over 15 meter (største lengde) som oppbevarer, eller der hensikten er å oppbevare, fangst i lasterom som er RSW-lastetanker.

Regelverk

Forskrift 13. juni 2000 nr. 660 om konstruksjon, utstyr, drift og besiktelser for fiske- og fangstfartøy med største lengde på 15 meter og derover stiller i § 3-2 (4) krav om ballast skal være permanent anbrakt. For fartøy med lengde (L) større enn 45 meter kan variabel ballast tillates for å oppfylle stabilitetskriteriene. 
Bestemmelsen om variabel ballast retter seg ikke mot innhold i, og bruk av, RSW-lastetank(er) på fiskefartøy som er bygget med tanke på å føre fangst i RSW-lastetanker, og som har til hensikt å ta fangst om bord i RSW-lastetankene. For slike fartøy vil direktoratet anse alt innhold i RSW-lastetankene som last, og vekten av innholdet i RSW-lastetankene kan tas hensyn til i samtlige lastekondisjoner. 
Forskrift 8. september 2017 nr. 1368 om ballastvannbehandling på skip og flyttbare innretninger stiller krav til håndtering av ballastvann for alle norske skip som er sertifisert for å kunne anløpe utenlandsk havn. For fiskefartøy betyr det at alle fartøy sertifisert for større fartsområde enn kystfiske må oppfylle kravene om ballastvannbehandling. I henhold til forskriften om ballastvannbehandling defineres ballastvann som vann som tas om bord i ballasttanker for å regulere trim, krenging, dypgang, stabilitet eller spenninger. På de vilkårene som er spesifisert i avsnittet om spevannstanker kan vi anse vann i spevannstanker som noe annet enn ballastvann.

Vurderinger

Fortolkningen av regelverket er basert på at direktoratet ikke anser innhold, eller deler av innhold, i RSW-lastetanker som vannballast, dersom hensikten er å oppbevare fangst i tankene. 
Det stilles ikke krav til en minimum andel fisk for å si at alt innholdet er last på grunn av måten disse fartøyene driftes på, hvor sjøvann alltid inngår som last, og der andelen av sjøvann vil variere. Lastens egenvekt vil være tilnærmet den samme og vil ikke ha signifikant betydning for fartøyets nedlasting og stabilitet. Sjøvann er alltid tilgjengelig, og er ikke avhengig av tilgang på fangst.
Sjøvann i RSW-lastetanker skiller seg vesentlig fra vannballast, både ved at det har et annet formål og ved at det inngår som en innsatsfaktor som har betydning for sluttproduktet (fangsten). Det brukes store mengder energi for å behandle/prosessere vannet ved kjøling, og det skapes dermed en merverdi. Dette betraktes som en innsatsfaktor på lik linje med is, emballasje, salt m.v. Sjøvann i RSW-lastetanker betraktes derfor som last. 

Stabilitetsberegninger

Fartøyets stabilitet skal dokumenteres med lastetilstander som dekker hele fartøyets driftssyklus, som bl.a. inkluderer retur til land uten å ha fått fangst og en tur som ender med full fangst. I forskriften § 3-7 første ledd er det beskrevet et sett regelkondisjoner som minst skal utarbeides. 
Der begrepet fangst er brukt i forbindelse med krav til stabilitetsberegninger omfatter dette ikke sjøvann i RSW-lastetank(er) som tas om bord med den hensikt å oppbevare fangst i. Når det er snakk om tomme lasterom menes lasterom uten fangst. Dette utelukker ikke at det kan være sjøvann i RSW-lastetank(er) som tas om bord med den hensikt å oppbevare fangst i.
I stabilitetsberegningene for fartøy som har RSW-lastetank(er) kan det dermed i alle regelkondisjonene tas hensyn til innhold i RSW-lastetank(er).

Spevannstanker
Enkelte fartøy bruker forpiggtank som spevannstank. Tanken er ikke lastetank eller ballastvanntank, men brukes til oppbevaring av friskt eller nedkjølt (sjø)vann som senere skal brukes i lastetankene. For at «spevann» i forpiggtank skal kunne anses som noe annet enn ballastvann må fartøyet oppfylle alle krav til stabilitet uten forpiggtanken fylt, d.v.s. at stabilitetsberegninger skal være godkjent med tanken vist tom i alle lastekondisjoner. I tillegg må ugunstige kondisjoner, der forhold som fribord og stabilitet tas hensyn til med tanken(e) i bruk, også dokumenteres. Instruks(er) for bruk om bord må også dekke bruken av spevannstanker.
Slike tanker skal kun benyttes til å kjøle ned vann eller spe på med friskt vann i RSW-lastetanker. Det innebærer bl.a. at lensing/tømming kun skal foregå via RSW-lastetanker. Det er ikke tillatt å ta opp vann fra en havn, oppbevare det i spevannstank og slippe det ut i en annen havn. Hvis en forpiggtank brukes til ballast-operasjoner, vil den være omfattet av ballastvannkonvensjonen. I forbindelse med godkjenning av fartøyets stabilitet må rederiet sende inn en beskrivelse av tiltenkt bruk av slike tanker, stabilitetsberegninger og tankplan med de aktuelle tankene angitt som spevannstanker.