Formål og virkeområde

Formålet med dette rundskrivet er å fastslå i hvilke tilfeller sjøvann i RSW-lastetanker er å betrakte som last, samt å avklare hvordan dette skal tas hensyn til i stabilitetsberegningene.

Rundskrivet gjelder for norske fiske- og fangstfartøy over 15 meter (største lengde) bygget etter 1. januar 2010 som oppbevarer, eller der hensikten er å oppbevare, fangst i lasterom som er RSW-lastetanker.

Regelverk

Forskrift 13. juni 2000 nr. 660 om konstruksjon, utstyr, drift og besiktelser for fiske- og fangstfartøy med største lengde på 15 meter og derover stiller i § 3-2 (4) krav om ballast skal være permanent anbrakt. For fartøy med lengde (L) større enn 45 meter kan variabel ballast tillates for å oppfylle stabilitetskriteriene.

Bestemmelsen om variabel ballast retter seg ikke mot innhold i, og bruk av, RSW-lastetank(er) på fiskefartøy som er bygget med tanke på å føre fangst i RSW-lastetanker, og som har til hensikt å ta fangst om bord i RSW-lastetankene. For slike fartøy vil direktoratet anse alt innhold i RSW-lastetankene som last, og vekten av innholdet i RSW-lastetankene kan tas hensyn til i samtlige lastekondisjoner.

Vurderinger

Fortolkningen av regelverket er basert på at direktoratet ikke anser innhold, eller deler av innhold, i RSW-lastetanker som vannballast, dersom hensikten er å oppbevare fangst.

Det stilles ikke krav til en minimum andel fisk for å si at alt innholdet er last på grunn av måten disse fartøyene driftes på, hvor sjøvann alltid inngår som last, og der andelen av sjøvann vil variere. Lastens egenvekt vil være tilnærmet den samme og vil ikke ha signifikant betydning for fartøyets nedlasting og stabilitet. Sjøvann er alltid tilgjengelig, og er ikke avhengig av tilgang på fangst.

Sjøvann i RSW-lastetanker skiller seg vesentlig fra vannballast, både ved at det har et annet formål og ved at det inngår som en innsatsfaktor som har betydning for sluttproduktet (fangsten). Det brukes store mengder energi for å behandle/prosessere vannet ved kjøling, og det skapes dermed en merverdi. Dette betraktes som en innsatsfaktor på lik linje med is, emballasje, salt m.v. Sjøvann i RSW-lastetanker betraktes derfor som last.

Stabilitetsberegninger

Fartøyets stabilitet skal dokumenteres med lastetilstander som dekker hele fartøyets driftssyklus, som inkluderer retur til land uten å ha fått fangst og en tur som ender med full fangst. I forskriften § 3-7 første ledd er det beskrevet et sett regelkondisjoner som minst skal utarbeides.

Der begrepet fangst er brukt i forbindelse med krav til stabilitetsberegninger omfatter dette ikke sjøvann i RSW-lastetank(er) som tas om bord med den hensikt å oppbevare fangst i. Når det er snakk om tomme lasterom menes lasterom uten fangst. Dette utelukker ikke at det kan være sjøvann i RSW-lastetank(er) som tas om bord med den hensikt å oppbevare fangst i.

I stabilitetsberegningene for fartøy som har RSW-lastetanker kan det dermed i alle regelkondisjonene tas hensyn til innhold i RSW-lastetank(er).

 

Signert

Olav Akselsen

sjøfartsdirektør

Lars Alvestad

avdelingsdirektør