I den forbindelse er det avdekket flere batterirom der en finner salt på grunn av fuktig luft eller vanninntrenging. Sjøfartsdirektoratet har også mottatt rapport fra batterileverandør som påpeker at det er en signifikant risiko for hendelser på systemer med lav IP-grad og der designet på batterirommet ikke har tilstrekkelige barrierer for å hindre fukt, salt og eventuelt saltvannsinntrengning i rommet. 

Det er på nåværende tidspunkt ikke mulig å fastslå når eventuell saltoppbygging og fuktighet vil gi konsekvenser. Sjøfartsdirektoratet ser det derfor som nødvendig å sende ut sikkerhetsmelding mens arbeidet fortsatt pågår.  

Sjøfartsdirektoratet ber om at det på fartøy der slike batterisystemer er installert gjennomfører følgende snarest: 

  • Verifiser at batterirommet er beskyttet mot inntrenging av sjøvann gjennom åpninger, inkludert ventilasjonsinntak og -utløp, tatt i betraktning skipets operasjonelle forutsetninger. 

  • Vurder mulige lekkasjepunkter og gjennomfør tiltak der det er fare for sjøvannsinntrengning.  Eventuelle rørgjennomføringer i batterirommet må vurderes slik at de ikke utgjør en fare ved lekkasje. Eventuelle rør med saltvann i rommet må det forsikres om at ikke har mulige lekkasjepunkter som kan påvirke batterisystemet. 

  • Vurder om miljøforholdene der batteriene er plassert (som temperatur, saltinnhold og fuktighet) ikke medfører skade på batterisystemet. 
  • Kontakt batterileverandør hvis det finnes spor av salt eller fuktighet i batterirommet.  Det må gjøres et fysisk tilsyn av batterileverandør for å kontrollere tilstanden på batteriene. Rapporten fra dette tilsynet sendes inn til Sjøfartsdirektoratet.