Med bakgrunn i Brim ulykken 11.mars 2021 og foreløpig rapport fra Statens havarikommisjon for transport utførte Sjøfartsdirektoratet tilsyn på fartøy med batteriinstallasjoner som har lav IP grad (under IP-44). I den forbindelse er det avdekket flere batterirom der en finner salt på grunn av fuktig luft eller vanninntrenging.

I august 2022 så kom endelig rapport. Sjøfartsdirektoratet arbeider videre med oppfølging av sikkerhetstilrådninger fra Statens havarikommisjon.

Spyling i forbindelse med vask av dekk og utvendige skott har i flere tilfeller ført til vanninntrengning i batterirommet. Sjøfartsdirektoratet har også mottatt rapport fra batterileverandør som påpeker at det er en signifikant risiko for hendelser på systemer med lav IP-grad og der designet på batterirommet ikke har tilstrekkelige barrierer for å hindre fukt, salt og eventuelt saltvannsinntrengning i rommet. Vanninntrengning i dedikerte avgasskanaler til systemer med høyere IP grad kan føre til kortslutninger og termiske hendelser.

Det er ikke mulig å fastslå når eventuell saltoppbygging og fuktighet vil gi konsekvenser. På fartøy der slike batterisystemer er installert må rederiet snarest etablere rutiner for kontroll av følgende punkter:

  • Verifisere at batterirommet er beskyttet mot inntrenging av sjøvann gjennom åpninger, inkludert ventilasjonsinntak og -utløp. Dette inkluderer fare for vanninntrengning ved spyling og vasking av dekk og utvendige skott
  • Vurdere mulige lekkasjepunkter, inkludert ventilasjonsåpninger, og gjennomføre tiltak der det er fare for inntrengning av sjøvann eller spylevann.
  • Eventuelle rørgjennomføringer i batterirommet må vurderes slik at de ikke utgjør en fare ved lekkasje. Mulige lekkasjepunkter i rør med saltvann må sikres dersom de kan påvirke batterisystemet.
  • Vurdere miljøforholdene der batteriene er plassert (som temperatur, saltinnhold og fuktighet), for å unngå skade på batterisystemet.
  • Kontakte batterileverandør hvis det finnes spor av salt eller fuktighet i batterirommet. Det må gjøres et fysisk tilsyn av batterileverandør for å kontrollere tilstanden på batteriene. Rapporten fra dette tilsynet skal sendes inn til Sjøfartsdirektoratet.