Bakgrunn og formål

Dette rundskrivet erstatter rundskrivet RSV 1-2015 som nå er opphevet. 

En del fiskefartøy ønskes sertifisert som lasteskip for å kunne utføre operasjoner som krever slik sertifisering. Sertifisering som fiske- og fangstfartøy gir ikke anledning til å drive annen virksomhet enn fiske og fangst, jf. blant annet definisjonene av fiske- og fangstfartøy og lasteskip i forskrift 1. juli 2014 nr. 1072 om bygging av skip og forskrift 13. juni 2000 nr. 660 om konstruksjon, utstyr, drift og besiktelser for fiske- og fangstfartøy med største lengde på 15 m og derover.

Dette rundskrivet inneholder en generell beskrivelse av hvilke krav som kommer til anvendelse når fiske- og fangstfartøy ønskes sertifisert som lasteskip, og informasjon om innsending av dokumentasjon.

Søknad om dobbelsertifisering eller endring av fartøytype

Før Sjøfartsdirektoratet begynner behandlingen av en søknad om sertifisering som lasteskip skal rederiet foreta en gjennomgang av de to forskriftsregimene for å avdekke avvik og nødvendige tiltak i forhold til regelverket. Dette kan gjøres ved f.eks. å utarbeide en GAP-analyse.

Reder skal sende inn dokumentasjon for det enkelte fartøyet som viser at forskriftskrav for lasteskip innen de ulike fagområdene som er nevnt i denne veiledningen er tilfredsstilt.

Ved søknad innsendes søknadskjema KS-0123 - Melding om ombygging eller endring.

Tilsyn og sertifikater

For nybygg må det i anmeldelse og begjæring om tilsyn angis at "dobbeltsertifisering" er planlagt.

For fartøy fra 8 til 15 meter største lengde sendes KS-0115 Begjæring om tilsyn til godkjent foretak. For fartøy med største lengde 15 meter eller mer sendes begjæring om tilsyn til Sjøfartsdirektoratet.

Eksisterende fiskefartøy - nytt lasteskip

Et fiske- og fangstfartøy som skal sertifiseres som lasteskip for første gang vil bli vurdert som et nytt lasteskip. Det vil si at regelverket for nye lasteskip blir lagt til grunn for sertifiseringen som lasteskip.

I de tilfeller sertifikatene som fiske- og fangstfartøy ønskes opprettholdt, vil fartøyet bli gjenstand for to forskriftsregimer. Dette betyr at de strengeste kravene vil bli lagt til grunn byggeteknisk, mens utstyrskravene for begge fartøytyper må oppfylles.

Sertifikatkrav

Sertifikatkravene for lasteskip følger av forskrift 22. desember 2014 nr. 1893 om tilsyn og sertifikat for norske skip og flyttbare innretninger (sertifikatforskriften)

Byggekrav

For lasteskip med lengde (L) 24 meter eller mer gjelder forskrift 1. juli 2014 nr. 1072 om bygging av skip (byggeforskriften).
For lasteskip med største lengde 8 meter eller mer, men med lengde (L) under 24 meter gjelder forskrift 19. desember 2014 nr. 1853 om bygging og tilsyn av mindre lasteskip. Denne regulerer områdene konstruksjon, stabilitet, fribord, maskin, elektrisk, brannsikring og delvis tilsyn.

Sikkerhetsstyring

Sikkerhetsstyringssystemet skal være tilpasset virksomheten og den aktiviteten som drives. Det skal være tilpasset fartøystype, fartøyets størrelse, driftsmønster og operasjons- område. Dette innebærer at sikkerhetsstyringssystemet må tilpasses dersom fartøyet bygges om, begynner med andre operasjoner eller gjør andre endringer om bord.

Regelverkskrav for sikkerhetsstyringssystem er synliggjort gjennom følgende forskrifter:
Forskrift 5. september 2014 nr. 1191 om sikkerhetsstyringssystem for norske skip og flyttbare innretninger, som gjelder fartøy med bruttotonnasje på 500 eller mer. For mindre fartøy gjelder; Forskrift 16. desember 2016 nr. 1770 om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv.

Mindre fartøy skal ha tatt i bruk sikkerhetsstyringssystemet innen 1. juli 2017.
Sjøfartsdirektoratet har utarbeidet en veileder for sikkerhetsstyring på mindre fartøy. Veiledningen er primært ment som en støtte for rederier som er i ferd med å implementere sikkerhetsstyringssystem i sin drift, og gir råd om hvordan et styringssystem for sikkerhet kan etableres, vedlikeholdes og videreutvikles. Veiledningen finnes på www.sjofartsdir.no

Skifte mellom sertifikater

Fartøy som er sertifisert både som fiske- og fangstfartøy og som lasteskip skal ha begge sett med sertifikater om bord. Ved overgang fra en fartøytype til en annen skal dette meldes til Sjøfarts- direktoratet. For fartøy som skal føre dekksdagbok (bt større enn 50) skal overgangen føres i dagboken. For fartøy som ikke har krav om å føre dekksdagbok skal overgangen logges på en tilsvarende måte, og dette skal være beskrevet i fartøyets sikkerhetsstyringssystem.

Vurderinger i forhold til fagområder nevnt nedenfor må gjennomføres:

Bemanning

For lasteskip med bruttotonnasje 50 eller mer er det krav om bemanningsoppgave, jf. forskrift 18. juni 2009 nr. 666 om bemanning av norske skip. Navigatører på skip med største lengde 15 meter eller mer og maskinister på skip med fremdriftsmaskineri på 750 kW eller mer må ha sertifikat som er utstedt i henhold til STCW-78 konvensjonens krav. Øvrig mannskap må ha grunnleggende sikkerhetsopplæring i henhold til kravene i STCW-78 konvensjonens kapittel VI.

Innredning - spesielt om plassering av dørk, krav til takhøyde og lugarstørrelser.

Enkelte eksisterende fartøy kan få utfordringer i forhold til krav til plassering av dørk og krav til takhøyde ettersom nye krav kan fordre vesentlige endringer i fartøyets konstruksjon.
Regelverk for innredning fremkommer i forskrift 21. april 2017 nr. 515 om innredning, rekreasjonstilbud, kost og forpleining på skip. § 6 inneholder krav til dokumentasjon.

Nautisk

Krav til bro og broutrustning for lasteskip er gitt i forskrift 5. september 2014 nr. 1157 om navigasjon og navigasjons- hjelpemidler for skip og flyttbare innretninger.
Gjennom forskrift 30. august 2016 nr. 1042 om skipsutstyr stilles det krav til at utstyr i forannevnte forskrift skal være rattmerket.

Radio

Kravene for radioutstyr om bord på lasteskip er gitt i forskrift 1. juli 2014 nr. 955 om radiokommunikasjonsutstyr for norske skip og flyttbare innretninger. Sikkerhetssertifikat for radio skal utstedes av et godkjent radioinspeksjonsforetak eller et anerkjent klassifikasjonsselskap, jf. forskrift 22. desember 2014 om tilsyn og sertifikat for norske skip og flyttbare innretninger.

Redningsutstyr

Kravene for lasteskip finnes i forskrift 1. juli 2014 nr. 1019 om redningsredskaper på skip. Gjennom forskrift 30. august 2016 nr. 1042 om skipsutstyr stilles det krav til at utstyr i forannevnte forskrift skal være rattmerket.

Brannsikkerhet

Forskrift 1. juli 2014 nr. 1099 om brannsikring på skip gjelder for lasteskip med lengde (L) 24 meter eller mer. For lasteskip fra 8 meter største lengde til 24 meter lengde (L) gjelder forskrift 19. desember 2014 nr. 1853 om bygging og tilsyn av mindre lasteskip.

Maskin

Dersom fartøyet har bruttotonnasje 500 eller mer gjelder SOLAS II-1 del C.
Fartøy med klasse i anerkjent klasseselskap skal oppfylle klasseselskapets regler for lasteskip.

For andre fartøy gjelder det enkelte fartøys byggeforskrift.

Elektro

Forskrift 4. desember 2001 nr. 1450 om maritime elektriske anlegg. (Tilsyn av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap)
Dersom fartøyet har bruttotonnasje 500 eller mer gjelder SOLAS II-1 del D.
Fartøy med klasse i anerkjent klasseselskap skal oppfylle klasseselskapets regler for lasteskip.
For andre fartøy gjelder det enkelte fartøys byggeforskrift.

Skrog og konstruksjon

Lasteskip med bruttotonnasje på 500 eller mer som skal gå i utenriksfart skal oppfylle SOLAS regel II-1/9, og i utgangspunktet være arrangert med dobbeltbunn.
Alternativt kan det vises skadestabilitet slik som definert i samme regelen.
Fartøy med klasse i anerkjent klasseselskap skal oppfylle klasseselskapets regler for lasteskip.

Stabilitet

Stabilitet som lasteskip skal dokumenteres til dypgang tilsvarende lastemerket (som lasteskip). Fartøy med lengde (L) over 80 meter skal oppfylle skadestabilitets reglene i SOLAS kapittel II-1. Alle fartøy som opererer innenfor sikkerhetssonen for offshorekonstruksjoner på åpent hav skal oppfylle krav til skadestabilitet.

Lastelinje

Lasteskip med lengde (L) på 24 meter eller mer med fartsområde utenriksfart skal ha internasjonalt lastelinjesertifikat utstedt etter lastelinjekonvensjonen. Fartøy med lengde (L) mindre enn 24 meter og lasteskip i innenriksfart, skal ha nasjonalt lastemerke (kystmerke).

Et lasteskip med fartsområde utenriksfart kan i tillegg til internasjonalt lastemerke også ha nasjonalt lastemerke for operasjoner som skjer i innenriksfart.

For lasteskip som har klasse i anerkjent klasseselskap tildeles internasjonalt lastemerke av klasseselskapet.

For uklassede lasteskip som bare skal brukes som lasteskip i innenriksfart gjøres dette av Sjøfartsdirektoratet.

Lastemerker skal varig påføres fartøyets sider og kan være synlige samtidig med fartøyets lastemerke som fiske- og fangstfartøy såfremt merkene ikke kommer i konflikt med hverandre.

Beredskapsfartøy

For fartøy som skal sertifiseres som beredskapsfartøy gjelder forskrift 16. oktober 1991 nr. 853 om beredskapsfartøy.

Farlig eller miljøskadelig last

For fartøy som skal frakte farlig eller miljøskadelig last gjelder forskrift 1. juli 2014 nr. 944 om farlig last på norske skip og forskrift 30. mai 2012 nr. 488 om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger.

Sikkerhet og terrorberedskap

For lasteskip med bruttotonnasje på 500 eller mer som er sertifisert for internasjonal fart gjelder forskrift 22. juni 2004 nr. 972 om sikkerhet, pirat- og terrorberedskapstiltak og bruk av maktmidler om bord på skip og flyttbare boreinnretninger (sikkerhetsforskriften).