Bakgrunn

Sjøfartsdirektoratet er kjent med at mange studenter på maritime fag har utfordringer med å få dekkskadettplass, og dermed ikke har mulighet til å få fullført den praktiske delen av opplæringen. Derfor ønsker direktoratet å legge til rette for alternative kadettplasser.

Hovedregel om kadettplasser

Kravet til praktisk opplæring gjennom en kadettperiode er regulert gjennom forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk (heretter kvalifikasjonsforskriften) § 24 tredje ledd bokstav b. Se også regel II/1 og II/2 i STCW (Den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk).

Opplæringen skal i utgangspunktet foregå på skip som omfattes av STCWs virkeområde, det vil si «sjøgående skip». Norge definerer skip som opererer i fartsområde 3 og større fartsområder som «sjøgående» (fartsområdene i Norge er regulert i forskrift 4. november 1981 nr. 3793 om fartsområder). 

Dokumentasjon på gjennomføring av opplæringen registreres i et program som heter «Webcadet». Programmet blir administrert av de maritime opplæringskontorene i Norge.

Alternative kadettplasser

For å avhjelpe utfordringene med å få kadettplass, slik at studentenes utdanningsløp kan fullføres, åpner Sjøfartsdirektoratet for at store deler av kadettiden kan foregå om bord på skip som kun er sertifisert for å gå i fartsområde 1 og 2 («ikke-sjøgående skip»). Følgende vilkår må da være oppfylt:

  • Av den totale opplæringstiden må minst én sjettedel av opplæringstiden gjennomføres på sjøgående skip. Dagen for ombordreise og hjemreise kan medregnes som en del av opplæringstiden.
  • Før opplæringstiden om bord på ikke-sjøgående skip påbegynnes, skal det foreligge en oversikt over hvilke opplæringspunkter i Webcadet som skal inngå i den kommende opplæringen på skipet. De delene av opplæringen som ikke lar seg gjennomføre om bord på ikke-sjøgående skip, må i stedet gjennomføres om bord på sjøgående skip. Det er ikke nødvendig at denne oversikten tar for seg opplæringsprogrammet utover det som skal gjennomføres i den aktuelle perioden om bord på skipet. Opplæringskontoret har mulighet til å underkjenne opplæringen i Webcadet dersom den blir vurdert som ikke tilstrekkelig i henhold til kvalifikasjonsforskriften § 24.
  • Webcadet skal brukes for å dokumentere den systematiske opplæringen om bord og det relevante maritime opplæringskontoret skal være involvert. Opplæringskontoret kan bestemme at kandidatens Webcadet ikke skal godkjennes dersom opplæringen ikke anses gjennomførbar eller skipet anses å være uegnet.
  • Instruktør og assessor skal oppfylle kravene i kvalifikasjonsforskriften § 13. Assessor på ikke-sjøgående skip skal kun foreta evaluering av de elementene som er gjennomgått på skipet.

For øvrig gjennomføres kadettopplæringen slik det er beskrevet i kvalifikasjonsforskriften §§ 24 til 26 og i henhold til godkjent opplæringsprogram i Webcadet.