Sjøfartsdirektoratet har fastsatt endring i forskrift 30. mai 2012 nr. 488 om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger (miljøsikkerhetsforskriften) § 17. Forskriften er gitt med hjemmel i skipssikkerhetsloven.

Forslaget var på høring i perioden 30. september til 7. desember 2022. Sjøfartsdirektoratet mottok fem høringssvar, hvorav ingen hadde merknader til forslaget. Oversikt over relevante høringsinstanser og innspill står i høringsmatrisen som er vedlagt. 

Bakgrunn for endringene

IMO resolusjon MEPC.331(76) (i det følgende vist til som MEPC.331(76)) fastsetter endringer i AFS-konvensjonen vedlegg 1 og 4 vedrørende bruk av cybutryn i grohemmende bunnstoffsystemer (bunnstoffsystem). Resolusjonen trer i kraft 1. januar 2023.

Endringene er fremforhandlet i de relevante komiteene i IMO, og vedtatt av MEPC i plenum. Norge utarbeidet posisjoner i samarbeid med næringen og deltok i forhandlingene. Næringen forutsettes godt kjent med endringene gjennom sine interesseorganisasjoner og informasjon fra Sjøfartsdirektoratet. Av hensyn til fastsettelse innen resolusjonens ikrafttredelse 1. januar 2023 og berørte aktørers forutsatte kjennskap til endringene, ble høringsfristen satt noe kortere enn 3 måneder.

Nærmere om endringene i AFS-konvensjonen

Endringene i AFS-konvensjonen som er fastsatt i MEPC.331(76) betyr at fra og med 1. januar 2023 er det forbudt å påføre bunnstoffsystemer som inneholder cybutryn (CAS No. 28159-98-0).

Skip som 1. januar 2023 har bunnstoffsystem som inneholder cybutryn i bunnstoffets ytterste lag som dekker skrog, utvendige deler eller overflater, skal enten fjerne bunnstoffsystemet eller det skal dekkes av et belegg som utgjør en sperre mot at cybutryn lekker ut fra det underliggende forbudte bunnstoffsystemet. Tiltakene nevnt ovenfor skal gjennomføres i tilknytning til den første planlagte fornyelsen av bunnstoffsystemet etter 1. januar 2023, men uansett ikke senere enn 60 måneder etter siste påføring av bunnstoff som inneholder cybutryn.

Endringene i AFS konvensjonen unntar faste og flytende installasjoner, FSU-er og FPSO-er bygd før 1. januar 2023, og som ikke har vært i tørrdokk på eller etter 1. januar 2023 fra kravene om fjerning av bunnstoff eller å påføre et belegg som utgjør en sperre mot at cybutryn lekker ut fra det underliggende forbudte bunnstoffsystemet. Videre kan skip i innenriksfart unntas kravene nevnt ovenfor. Det samme gjelder skip i utenriksfart med bruttotonnasje under 400, hvis unntaket aksepteres av vedkommende kyststat(er) hvor slike skip opererer.

I AFS-konvensjonen vedlegg 4 regel 2 nr. 3 er endret ved MEPC.331(76) og betyr at Administrasjonen, som i Norge er Sjøfartsdirektoratet eller anerkjente klasseselskap, skal kontrollere bunnstoffsystem med cybutryn påført før forbudet trådte i kraft 1. januar 2023. Kontrollene skal omfatte skip i utenriksfart med bruttotonnasje 400 eller mer, jf. AFS-konvensjonen vedlegg 4 regel 1. Kontrollene skal være gjennomført ikke senere enn 31. desember 2024. Resultatet av kontrollene skal dokumenteres i sertifikatformularet, jf. AFS-konvensjonen vedlegg 4, bilag 1 som endret ved MEPC.331(76), Ett av fire mulige utfall av kontrollen nevnt ovenfor skal dokumenteres:

  1. Et grohemmende bunnstoffsystem som inneholder cybutryn har blitt påført før 1. januar 2023, men er fjernet mekanisk av [sett inn anleggets navn] den [dd.mm.åååå].
  2. Et grohemmende bunnstoffsystem som inneholder cybutryn har blitt påført før 1. januar 2023, men dette er dekket med et forseglende belegg påført av [sett inn anleggets navn] den [dd.mm.åååå].
  3. Et grohemmende bunnstoffsystem som inneholder cybutryn har blitt påført før 1. januar 2023, men finnes ikke i bunnstoffets ytterste lag som dekker skroget, utvendige deler eller overflater januar 2023.
  4. Et grohemmende bunnstoffsystem som inneholder cybutryn ble påført før 1. januar 2023, men skal fjernes eller dekkes med et forseglende belegg innen [dd.mm.åååå].

Gjennomføring i norsk rett av endringene i AFS-konvensjonen

AFS-konvensjonen slik den ble vedtatt 5. oktober 2001, er gjennomført i miljøsikkerhetsforskriften § 17 ved henvisning til forordning (EF) nr. 782/2003. Endringene i AFS-konvensjonen som følger av MEPC.331(76) gjennomføres i norsk rett ved transformasjon. De materielle endringene i AFS-konvensjonen vedlegg 1, som er nødvendige å gjennomføre i norsk rett, fastsettes som nytt annet til femte ledd i miljøsikkerhetsforskriften § 17.

Forordning (EU) nr. 1062/2014 etablerte en liste over alle eksisterende aktive stoff som inngår i biocidprodukter nevnt i forordning (EU) nr. 528/2012. Ved EU-kommisjonens gjennomførings-beslutning (EU) 2016/107 ble det bestemt at cybutryn ikke er godkjent som et aktiv stoff som inngår i biocidprodukter, og derfor ikke kan brukes i bunnstoffsystem som påføres skrog, utvendige deler eller overflater på skip, jf. forordning (EU) nr. 528/2012 vedlegg V, produkttype 21. Omtalte forordninger og beslutning er gjennomført i norsk rett i forskrift 30. april 2016 nr. 445 om endring i dagjeldende forskrift 10. april 2014 nr. 548 om biocider, nå forskrift 18. april 2017 nr. 480 om biocider. Fra 17. februar 2017 var det i Norge følgelig forbudt å omsette cybutryn. Bruk av stoffet som biocidprodukt, var forbudt fra 17. august 2017. Forbudet mot bruk av cybutryn som biocidprodukt gjelder på generelt grunnlag og vil derfor også omfatte bunnstoffsystemer satt på markedet i EØS-området fra 17. august 2017.

Fra 17. august 2017 var det forbudt å bruke cybutryn som biocidprodukt i bunnstoffsystemer satt på markedet i EØS. Fra 1. januar 2023 gjelder det et internasjonalt forbud mot å bruke cybutryn som biocidprodukt i slike systemer, jf. MEPC.331(76), jf. miljøsikkerhetsforskriften § 17 nytt annet ledd.

I miljøsikkerhetsforskriften § 17 nytt tredje ledd har Sjøfartsdirektoratet fastsatt at alle skip, uavhengig av fartsområde og størrelse, og som 1. januar 2023 har cybutryn i det ytterste laget av bunnstoffsystemet, enten må fjerne bunnstoffet mekanisk eller påføre et belegg som utgjør en sperre mot at cybutryn lekker ut fra det underliggende forbudte bunnstoffsystemet.

AFS-konvensjonens system for tilsyn og sertifisering omfatter skip i utenriksfart med bruttotonnasje 400 eller mer. AFS-konvensjonen krever følgelig ikke at skip i innenriksfart skal kontrolleres eller ha sertifikat som beviser at slike skip oppfyller konvensjonskravene.

Det følger av AFS-konvensjonen artikkel 1 nr. 3 at «[i]ngen bestemmelse i denne konvensjon skal tolkes dit hen at den hindrer en stat i alene eller sammen med andre å treffe strengere tiltak for å redusere eller eliminere bunnstoffsystemers skadevirkninger på miljøet, i tråd med folkeretten.»

Cybutryn som biocidprodukt for bruk i bunnstoffsystem har vært forbudt i EØS og Norge siden 17. august 2017. Sjøfartsdirektoratet legger følgelig til grunn at det vil være få eller ingen skip i innenriksfart som har cybutryn i det ytterste laget av bunnstoffsystemet påført før 1. januar 2023. Skulle det mot formodning likevel finnes skip i innenriksfart med bunnstoffsystem påført før 1. januar 2023, og som har cybutryn i det ytterste laget av bunnstoffsystemet, gjelder miljøsikkerhetsforskriften § 17 tredje ledd for slike skip.

Skip i utenriksfart med bruttotonnasje under 400 har ikke krav om AFS-sertifikat. Denne gruppen skip som før 1. januar 2023 har påført et bunnstoffsystem som inneholder cybutryn i bunnstoffets ytterste lag, kan unntas kravet etter miljøsikkerhetsforskriften § 17 tredje ledd, jf. § 17 fjerde ledd. Unntaket forutsetter aksept fra vedkommende kyststat(er) med havner som anløpes av fremmede skip med bruttotonnasje under 400.

Forbudet mot bruk av cybutryn som biocidprodukt i bunnstoffsystem krever justeringer i kontroll- og sertifiseringsrutinene for skip i utenriksfart med bruttotonnasje 400 eller mer. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Som nevnt innledningsvis forutsetter Sjøfartsdirektoratet at aktørene som forholder seg til AFS-konvensjonen er godt kjent med de omtalte endringene. Sjøfartsdirektoratet legger derfor til grunn at endringene vil medføre begrensede kostnader for næringen.

Myndighetene og næringen vil måtte innrette og tilpasse seg kontrollen av regelverket, men ettersom det allerede gjøres kontroll og sertifisering med bunnstoffsystemer i henhold til AFS-konvensjonen, faller endringene etter direktoratets vurdering inn i et allerede godt etablert kontroll- og tilsynsregime. Utstedelse av AFS-sertifikat er for øvrig delegert til anerkjente klasseselskaper (RO). De administrative konsekvensene vurderes som beskjedne.

Endringene trer i kraft 1. januar 2023.

 

Vedlegg: