Forslaget var på høring i perioden 30. september til 7. desember 2022. Sjøfartsdirektoratet mottok fem høringssvar, hvorav ingen hadde merknader til forslaget. Oversikt over relevante høringsinstanser og innspill står i høringsmatrisen som er vedlagt.

Bakgrunn for endringene

Resolusjon MEPC.331(76) fastsetter endringer i AFS-konvensjonen vedlegg 1 og 4 vedrørende bruk av cybutryn i bunnstoffsystemer. Resolusjonen trer i kraft 1. januar 2023.

Endringene er fremforhandlet i de relevante komiteene i IMO, og vedtatt i plenum i MEPC. Norge utarbeidet posisjoner i samarbeid med næringen og deltok i forhandlingene. Næringen forutsettes godt kjent med endringene gjennom sine interesseorganisasjoner og informasjon fra Sjøfartsdirektoratet. Av hensyn til fastsettelse innen resolusjonens ikrafttredelse 1. januar 2023 og berørte aktørers forutsatte kjennskap til endringene, er høringsfristen satt noe kortere enn 3 måneder.

Nærmere om endringene

Endringene i AFS-konvensjonen vedlegg 1 skiller mellom skip som per 1. januar 2023 ikke har et bunnstoffsystem som inneholder cybutryn og skip som per nevnte dato allerede har fått påført et bunnstoffsystem med dette stoffet.

For skip som per 1. januar 2023 ikke har et bunnstoffsystem som inneholder cybutryn, vil det fra og med nevnte dato ikke være tillatt å påføre et bunnstoffsystem som inneholder dette stoffet. Denne endringen er gjort gjeldende for alle skip. Skip som per 1. januar 2023 har påført et bunnstoffsystem med cybutryn, skal enten fjerne bunnstoffsystemet eller påføre en barriere som forhindrer utvasking fra dette. Det er gjort unntak for faste og flytende plattformer, FSU-er og FPSO-er bygd før 1. januar 2023 som ikke har vært i tørrdokk fra og med 1. januar 2023, skip som ikke seiler i utenriksfart og skip med bruttotonnasje under 400 i utenriksfart dersom dette er godkjent av den kyststat hvor skipet opererer. Endringene vil gjelde fra første planlagte fornyelse av bunnstoffsystemet etter 1. januar 2023, men ikke senere enn 60 måneder etter at fartøyet sist ble påført et bunnstoffsystem som inneholder cybutryn.

Videre er det i AFS-konvensjonen vedlegg 4 vedtatt endringer i regel 2 nr. 3 om utstedelse av AFS-sertifikat for skip som har påført bunnstoffsystem som er kontrollert i henhold til vedlegg 1 og ble påført før av et slikt system trådte i kraft. Administrasjonen (Sjøfartsdirektoratet) gis en frist på to år til å utstede sertifikat i henhold til regel 2 nr. 1 og 2, men dette påvirker ikke rederiets plikt til å etterlevelse av bestemmelsene i vedlegg 1. I tillegg er det gjort korresponderende endringer i sertifikatmalen i tillegg 1 til vedlegg 4.

AFS-konvensjonen er gjennomført i norsk rett ved miljøsikkerhetsforskriften § 17 gjennom forordning (EF) nr. 782/2003 som endret ved forordning (EF) nr. 536/2008, men forordningene gjennomfører konvensjonen slik den ble vedtatt i 2001 og tar ikke opp i seg senere tilkommende endringer. Resolusjon MEPC.331(76) gjennomføres ved at de materielle endringene i AFS-konvensjonen vedlegg 1 tas inn som en transformert tekst i nytt annet til femte ledd i § 17.

Det skal for anledningen nevnes at forordning (EU) nr. 528/2012 oppstiller en godkjenningsprosess for bruk av biocidstoffer og forordning (EU) nr. 1062/2014 etablerte en liste over stoffer som skal vurderes med sikte på godkjenning eller inkluderes i førstnevnte forordning, deriblant cybutryn. Ved gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/107 er det vurdert at cybutryn til bruk i såkalt produkttype 21, som blant annet omfatter grohemmende midler, kunne medføre uakseptabel risiko for miljøet og godkjennes derfor ikke. Omtalte forordninger og gjennomføringsbeslutning er gjennomført i norsk rett i forskrift 18. april 2017 nr. om biocider (biocidforskriften). Dette forbudet mot bruk av cybutryn i grohemmende midler gjelder på generelt grunnlag og vil derfor også omfatte bunnstoffsystemer på skip. Endringene i MEPC.331(76) introduserer derfor ikke et nytt materielt krav til næringen, men vil innebære justeringer i kontroll- og sertifiseringsrutinene. Ettersom Sjøfartsdirektoratet ikke har tilsynsmyndighet etter biocidforskriften, er gjennomføring av resolusjonen i miljøsikkerhetsforskriften § 17 være nødvendig for effektiv kontroll og tilsyn med de vedtatte endringene.

Endringene trer i kraft 1. januar 2023.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Som nevnt innledningsvis forutsetter Sjøfartsdirektoratet at aktørene som forholder seg til AFS-konvensjonen er godt kjent med de omtalte endringene. Videre vil ikke MEPC.331(76) introdusere et nytt forbud mot bruk av cybutryn i grohemmende midler, da dette allerede er forbudt etter biocidforskriften. Sjøfartsdirektoratet legger derfor til grunn at endringene vil medføre begrensede kostnader for næringen. Myndighetene og næringen vil måtte innrette og tilpasse seg kontrollen av regelverket, men ettersom det allerede gjøres kontroll og sertifisering med bunnstoffsystemer i henhold til AFS-konvensjonen, faller endringene etter direktoratets vurdering inn i et allerede godt etablert kontroll og tilsynsregime. Utstedelse av AFS-sertifikat er for øvrig delegert til RO. De administrative konsekvensene vurderes derfor å ikke være av en betydelig art.

Vedlegg

Forskrift om endring av forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger

Høringsmatrise

MEPC.331(76)

MEPC.331(76) - norsk oversettelse