Last ned rundskriv som pdf

Sjøfartsdirektoratet har fastsatt forskrift 19. januar 2016 om oppheving av driftsforskriften 1 og gjort endringer i byggeforskriften 2, kranforskriften 3, VMS-forskriften 4 og brannforskriften 5.

Forskriftsutkastet var på offentlig høring fra 1. oktober til 1. desember 2015. Sjøfartsdirektoratet mottok syv høringssvar, hvor fire hadde merknader. Noen mindre endringer er gjort sammenlignet med høringsutkastet. Det er Sjøfartsdirektoratratets vurdering at disse endringene ikke krever ny offentlig høring. Direktoratet baserer sin vurdering på at endringene stort sett er språklige, og at endringene er skjedd etter innspill fra næringen. Hvilke endringer som er gjort blir nærmere gjennomgått nedenfor.

En oversikt over merknadene fra høringsrunden og Sjøfartsdirektoratets kommentarer, følger vedlagt i eget dokument.

Bakgrunnen for forslaget om oppheving av driftsforskriften

Selv om regelverket ellers er endret, er det ikke gjort endringer i driftsforskriften de seneste årene. Dette har gjort at forskriften er utdaterte, og det har vært behov for en opprydning. For å unngå unødvendige regler og dobbeltregulering oppheves derfor driftsforskriften.

Kravene i driftsforskriften som det har vært behov for å videreføre er tatt inn i ny § 11 a og § 11 b i VMS-forskriften, ny § 18 i kranforskriften, nytt trettende og fjortende ledd i § 11 i byggeforskriften og ny § 12 a i brannforskriften. Se forskriftsspeilet under.

I samme omgang har Sjøfartsdirektoratet opphevet § 9 i kranforskriften, innført nye krav i § 11 a i VMS-forskriften og tatt inn et endret krav i byggeforskriften § 18.

Forskriftsspeil


Forskrift 4. september 1987 nr. 858 om drift av flyttbare innretninger

byggeforskriften

kranforskriften

VMS-forskriften

brannforskriften

§ 7 Alarminstruks, mønstring og øvelser
(Dekket i redningsforskriften 6 eller i sikkerhetsstyringsforskriften 7. Krav i 1.1 til 1.7 er foreslått flyttet til ny redningsforskrift)

       

3.2.3

§ 11 nr. 13 og 14

     

§ 8 Generelle forholdsregler i nødsituasjoner
(Dekket i sikkerhetsstyringsforskriften)

       

§ 9 Vedlikehold av rednings- og sikkerhetsutstyr m.v.
(Dekket i sikkerhetsstyringsforskriften, redningsforskriften og brannforskriften)

     

 

§ 9 nr. 3

     

§ 12 a

§ 10 Driftsinstruks, vedlikeholdsjournal for redningsredskaper og sikkerhetsutstyr mv. Rapportering av ulykker og avvik
(Dekket i sikkerhetsstyringsforskriften)

     

 

§ 11 Sikkerhetspersonell og opplæring
(Dekket i sikkerhetsstyringsforskriften)

       

§ 12 personellopplysninger
(Dekket i forskrift om maritime tjenester)

       

§ 13 Transport, lagring og bruk av sprengstoff, eksplosive gasser, brannfarlige væsker og helsefarlige stoffer

       

1.

   

§ 11 a

 

2.
(Ikke videreført)

   

 

 

3.

   

§ 11 b

 

§ 14 heving og senking av oppjekkbare innretninger
(Dekket i risikoanalyseforskriften 8 § 16)

       

§ 15 Overføring av personell
(Nr. 3.2, 3,4, 3.6 og 11 i bestemmelsen videreføres ikke)

 

§ 18

   

Endringene i byggeforskriften

Paragraf 11 nr.13 og nr. 14 er i hovedsak en videreføring av gjeldende rett, med kun språklige endringer fra tidligere. Sammenlignet med høringsutkastet er det i § 11 nr. 14 tatt inn en henvisning til § 11 nr. 3. Innholdet i paragrafen er det samme.

Merk at prøving av nødgenerator ikke behøver å gjøres med alle forbrukere samtidig, og at prøvingen skal tilpasses driften.

Paragraf 18 er i tråd med dagens praksis når det gjelder ventilasjon utenfor boligkvarteret. Etter innspill fra høringsrunden har vi tatt inn igjen kravene om punktavsug og temperaturregulering, og muligheten til å benytte andre standarder for beregning.

Kravet i § 18 nr. 1 om kalkulasjonsmetode for ventilasjon etter Arbeidstilsynets veiledning om luftkvalitet på arbeidsplassen (DLI 444), er i samsvar med Petroleumstilsynets krav.

I § 18 nr. 2 videreføres krav om muligheter til å regulere temperatur på lufttilførsel.

Kravet om punktavsug videreføres i § 18 nr. 3, men med litt endret ordlyd. I tillegg til punktavsug kan det også brukes avtrekkshetter eller avtrekksskap slik det står i DLI 444. Slike forurensningskilder kan oppstå ved varmt arbeid og ved eksponering av kjemikalier og biologiske faktorer, men kan også ha andre årsaker. Prinsippet om at forurensing må så langt mulig fjernes ved kilden, skal følges.

I § 18 nr. 4 og nr. 5 brukes begrepet «eksplosjonsfarlig område». Definisjonen i brannforskriften § 1 nr. 24 skal legges til grunn.

Endringene i kranforskriften

Det er ikke praksis at Sjøfartsdirektoratet godkjenner autorisert eller kvalifisert verksted etter § 9, så paragrafen oppheves.

Paragraf 18 første ledd viderefører driftsforskriften § 15 nr. 2.4 med kun språklige endringer. Overføring av personell skal primært gjøres med helikopter, men av ulike årsaker er ikke dette alltid mulig. Paragrafen gir krav om at dersom personell skal overføres til og fra innretningen er det plattformsjefen, som i samråd med tillitsvalgte, skal ta beslutningen om at overføring skal skje.

Sjøfartsdirektoratet har sammenlignet driftsforskriften § 15 og NORSOK R003 (versjon 2004) kapittel 5.3. Direktoratet fant at stort sett de fleste kravene i § 15 dekkes i standarden. Det er derfor tatt inn en henvisning til standarden i § 18 andre ledd bokstav a. Etter innspill fra høringsrunden har direktoratet endret ordlyden slik at det vises det til den norske versjonen av standarden. Kravene i driftsforskriften § 15 som videreføres, men som ikke dekkes av NORSOK-standarden, er tatt inn i andre ledd bokstavene b og c. I bokstav b er det tatt inn et krav om at de værbegrensninger som fremkommer av løfteutstyrets sertifikat er førende for løfteoperasjonen. Dersom værbegrensninger ikke fremgår av sertifikatet skal nevnte ISO-standard følges. I bokstav c er ordlyden er tilpasset utviklingen når det gjelder løfteutstyr, fordi overføring av personell kan skje med annet enn personellnett. Eksempelvis kan dette være løfteinnretninger sertifisert i henhold til NS-EN 14502-1:2010.

I andre ledd bokstav e er det tatt inn et krav om at overføring av personell skal innføres i dekksdagboken.

Endringene i VMS-forskriften

Kravet i § 11 a første ledd skal bidra til at farlig stoff håndteres på best mulig måte for å forebygge uønskede hendelser. Hva som menes med håndtering følger av første ledd andre punktum, og i definisjonen inngår slik som oppbevaring, behandling, lasting lossing og bruk av brannfarlig stoff og eksplosiver.

Andre ledd omhandler lagring av farlig stoff. Bestemmelsen oppstiller to alternative vilkår. Vilkåret om at farlig stoff skal lagres i integrerte tanker som er «bestemt for dette formålet» innebærer at spesifikke farer slik som lav flammepunkt, korrosivitet og giftighet skal være ivaretatt.

I tredje ledd reguleres plassering av emballert stoff.

Fjerde ledd samsvarer med forskrift 15. juni 1987 nr. 507 om sikkerhetstiltak m.m. på passasjer-, lasteskip og lektere § 33 andre ledd og aktivitetsforskriften § 29 a andre ledd.

Paragrafens femte ledd samsvarer med NORSOK S-001 kapittel 5.4.7.

For å hindre at personell på forsyningsskip og skipet selv ikke utsettes for fare ved at de får stoffer om bord som de ikke kjenner egenskapen til er det tatt inn et krav i sjette ledd om at returlaster som overføres fra den flyttbare innretningen til forsyningsskipet skal følges av skriftlig dokumentasjon. GOMO har laget skjema som kan benyttes til formålet: «ANALYSIS FORM - of Guidelines for Offshore Marine Operations - GOMO, industry standard of the best practices».

Driftsforskriften § 13 tredje ledd videreføres i VMS-forskriften § 11 b med kun språklige endringer.

Kravet i § 15 andre ledd siste punktum om at skilt og oppslag også må ha norsk tekst er tatt bort. Etter direktoratets vurdering er engelsk tekst tilstrekkelig som minimumskrav.

Endringen i brannforskriften, ny § 12 a

Sammenlignet med utkastet som var på høring på ny § 15 a, har direktoratet, etter innspill fra høringsrunden endret nummer på paragrafen til § 12 a. Driftsforskriften § 9 nr. 3.3 videreføres i paragrafen, men med presisering fra tidligere og noen nye krav. Hvordan kontroll av brannslokkingsutstyr skal gjennomføres og hvilke krav som blir stilt til kontrollør har vært uklart, og Sjøfartsdirektoratet har fått masse spørsmål knyttet til dette temaet. Direktoratet har derfor tatt inn krav om hvilke standarder som skal benyttes og hvilke kvalifikasjoner som kreves av personer som skal utføre kontrollen. Kravene er etter direktoratets vurdering i samsvar med praksis.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Utgangspunktet er at direktoratets regelverk skal bli enklere å forstå for brukerne.

I den grad rederier i styrende dokumenter har vist til forskriften som skal oppheves eller endres, innebærer forskriften at rederier vil måtte ta kostnaden knyttet til å innarbeide og oppdatere henvisningene. På den andre siden vil oppheving av driftsforskriften redusere det totale antallet forskrifter slik at det vil bli færre referanser å vise til. På sikt vil dette være tidsbesparende ved det fortløpende vedlikeholdet av styringsdokumentene som brukes av næringen.

Endringene som gjelder krav om dokumentasjon ved overføring av returlast til forsyningsskipet i § 11 a sjette ledd, vil etter direktoratets vurdering få konsekvenser i form av at stoffet som skal fraktes må analyseres. Dersom det ikke er laboratorium om bord, må prøver sendes til land for analysering, og resultatene må foreligge før overføring av stoffet gjøres. Dette vil kreve bedre planlegging og kan medføre noen kostnader. Det er imidlertid direktoratet sin vurdering at sikkerheten til personell om bord på forsyningsskipet må ha prioritet.

Fotnoter

  1. Forskrift 4. september 1987 nr. 858 om drift av flyttbare innretninger
  2. Forskrift 4. september 1987 nr. 856 om bygging av flyttbare innretninger
  3. Forskrift 4. juli 2007 nr. 854 om dekkskraner mv. på flyttbare innretninger
  4. Forskrift 4. september 1987 nr. 859 om verne-, miljø- og sikkerhetstiltak på flyttbare innretninger
  5. Forskrift 31. januar 1984 nr. 227 om sikringstiltak mot brann og eksplosjon på flyttbare innretninger
  6. Forskrift 4. juli 2007 nr. 853 om evakuerings- og redningsredskaper på flyttbare innretninger (redningsforskriften).
  7. Forskrift 5. september 2014 nr. 1191 om sikkerhetsstyringssystem for norske skip og flyttbare innretninger.
  8. Forskrift 22. desember 1993 nr. 1239 om risikoanalyse for flyttbare innretninger.