Sjøfartsdirektoratet har fastsatt mindre endringer i en rekke forskrifter.

Som del av Sjøfartsdirektoratets kvalitetssystem noteres jevnlig større og mindre behov for endringer i forskriftene vi forvalter.

Mye av dette er endringsbehov av redaksjonell art, men som likevel kan gi rom for misforståelser og forårsake unødig tidsbruk hos direktoratets kunder.

Formålet med endringene er i all hovedsak å rette opp redaksjonelle feil som av ulike grunner har oppstått.

Samtlige forskrifter som endres, er helt eller delvis hjemlet i skipssikkerhetsloven. 

Høringen

Sjøfartsdirektoratet har mottatt høringssvar fra åtte instanser, hvorav én – Den Norske Advokatforening – hadde merknader. Advokatforeningen påpekte i sitt høringssvar at Sjøfartsdirektoratet brukte begrepene klasseselskap og klasseinstitusjon om de samme instansene, og at direktoratets opplisting av disse instansene heller ikke var konsekvent. Sjøfartsdirektoratet forstår disse innvendingene og vil på et senere tidspunkt fremme utkast til endringer for å samordne begrepsbruken.

På bakgrunn av merknadene har vi i den vedlagte endringsforskriften samordnet opplistingen av klasseinstitusjoner hvor dette er berørt og valgt å ikke videreføre forslaget om endring av begrepsbruken i forskrift 28. mars 2000 nr. 305 om besiktelse, bygging og utrustning av passasjerskip i innenriks fart § 8 første ledd bokstav b.

Kommentarer til de enkelte endringene

I – endringene i forskrift 17. januar 1978 nr. 4 om laste- og losseinnretninger på skip

Til § 7: Henvisningen i femte ledd til § 8 sjette ledd er feil. Riktig henvisning er til § 9 sjette ledd.

Til § 8: Henvisningen i annet ledd må endres fra § 29 til § 28. Feilen oppstod trolig da straffebestemmelsen i § 27 ble opphevet ved vedtakelsen av skipssikkerhetsloven.

II – endringene i forskrift 20. oktober 1983 nr. 1580 om sikringstiltak for gassfyrte anlegg m.m. som bruker propan eller andre lette kullvannstoffer, anvendt om bord på fartøy

Forskriften viser til sjødyktighetsloven, som ble opphevet ved ikrafttredelsen av skipssikkerhetsloven 1. juli 2007. Henvisningen endres til skipssikkerhetsloven.

III – endringene i forskrift 13. januar 1986 nr. 31 om kraner som brukes til lasting og lossing på skip i åpent farvann

Da forskriften ble fastsatt var tilsynsintervallet for internasjonale sertifikater fire år. Ved innføringen av det harmoniserte internasjonale regimet for fornyelse av maritime sertifikater, ble det generelle intervallet endret til fem år. Når fireårsintervallet henger igjen i § 11 nr. 5, skyldes det en inkurie. Intervallet skulle vært rettet tilsvarende slik det følger av andre bestemmelser om tilsynsintervall i forskriften, og gjøres her.

IV – endringene i forskrift 3. februar 1986 nr. 241 om erstatning for tapte eiendeler

I forskriften vises det til opphevet sjømannslov i overskriften til § 2. Det skal vises til skipsarbeidsloven. Videre står det i forskriftens ingress at forskriften er fastsatt av Direktoratet for sjømenn med hjemmel i skipsarbeidsloven, noe som ikke er korrekt. Det skal vises til skipsarbeidsloven § 8-4 i overskriften til § 2.

V– endringene i forskrift 15. juni 1987 nr. 507 om sikkerhetstiltak m.m. på passasjer-, lasteskip og lektere

Setningen i parentes til slutt i § 15 femte ledd er kommet med ved en feil, gir ingen mening og må slettes. Ordlyden i første punktum beholdes som den er.

VI – endringene i forskrift 25. november 1988 nr. 940 om kontroll av maritim tjeneste

Etter forskriften § 10 straffes overtredelser av loven med bøter i henhold til straffeloven 1902 § 339 nr. 2. Denne straffebestemmelsen er ikke videreført ved ny straffelov, og det er da ikke hensiktsmessig å operere med en særskilt straffehjemmel på dette punktet. Etter ikrafttredelsen av skipssikkerhetsloven i 2007 er straffehjemlene innenfor sjøsikkerhet blitt konkretisert, og behovet for særskilte straffehjemler i forskriftene på dette området synes ikke lenger å være til stede.

VII – endringene i forskrift 11. februar 1997 nr. 127 om navigasjonshjelpemidler og broarrangementer på fiske- og fangstfartøy

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/90/EU av 23. juli 2014 om skipsutstyr trer i stedet for det opphevede rådsdirektivet 96/98/EF (skipsutstyrsdirektivet). Det nye direktivet er gjennomført i norsk rett ved Sjøfartsdirektoratets forskrift 30. august 2016 nr. 1042 om skipsutstyr, og i disse situasjonene henviser vi direkte til den gjennomførende forskriften.

VIII – endringene i forskrift 5. januar 1998 nr. 6 om bygging, utrustning og drift av hurtiggående fartøy som anvendes som passasjerskip eller lasteskip

Til § 9 andre ledd: Referansen til skipsutstyrsdirektivet er oppdatert til forskriften som gjennomfører det oppdaterte skipsutstyrsdirektivet.

Til § 15 første ledd: Konkurransemessige hensyn tilsier at vi ved henvisning til klassens regelverk sidestiller reglene fra samtlige anerkjente klasseselskaper. Dette er også endret ved overgang til ny byggeforskrift.

Til § 36 tredje ledd bokstav a og d: Det vises i bestemmelsen til den opphevede kvalifikasjonsforskriften § 9-3(4). Henvisningen oppdateres til riktig forskrift og paragraf.

Det øvrige er rene redaksjonelle endringer.

IX – endringer i forskrift 28. mars 2000 nr. 305 om besiktelse, bygging og utrustning av passasjerskip i innenriks fart

Til § 8: Direktoratet for brann- og elsikkerhet har skiftet navn til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Elsikkerhet inngår i DSBs ansvarsområde, og ettersom forskriften har sitt eget virkeområde og ligger utenfor Sjøfartsdirektoratets kontroll, ser vi det som mest hensiktsmessig å gi en orienterende henvisning generelt til DSBs regelverk på området.

Lastelinjekravene i annet ledd bokstav b viser til byggeforskriften fra 1992, og henvisningen oppdateres til gjeldende byggeforskrift.

Til § 8C: Det er i fjerde ledd henvist til § 7. Denne bestemmelsen er flyttet til sertifiseringsforskriften1, og henvisningen oppdateres i tråd med dette.

Til § 10: Annet ledd inneholder en henvisning til «vedlegg A.1» i det nå opphevede direktiv 96/98/EF. Direktivet er erstattet av direktiv 2014/90/EU av 23. juli 2014, som er gjennomført ved Sjøfartsdirektoratets forskrift 30. august 2016 nr. 1042 om skipsutstyr. Når vi må henvise generelt til det aktuelle regelverket, henviser vi direkte til den gjennomførende forskriften, og ikke til det internasjonale regelverket den gjennomfører.

Til vedlegg 1: I vedlegg 1 punkt 6 står det en referanse til "Artikkel 6 nr. 1 bokstav b". Denne refererer til direktiv 2009/45 (passasjerskipsdirektivet). Dette går imidlertid ikke tydelig frem noe sted, og bestemmelsen fremstår derfor som uklar. Vi gjennomfører art. 6 nr. 1 bokstav b i § 8 (1) c), og henvisningen endres i tråd med dette. Samme sted brukes begrepet «havområde A1». Dette endres til «radiodekningsområde A1» i tråd med gjeldende terminologi.

X – endringer i forskrift 13. juni 2000 nr. 660 om konstruksjon, utstyr, drift og besiktelser for fiske- og fangstfartøy med største lengde på 15 meter og derover

Til § 4-11: Åttende ledd viser til kravene i forskrift 16. juni 1983 nr. 1122 om hindring av forurensing fra skip m.m. hva angår oppbevaring og behandling av oljeholdig lensevann. Denne forskriften er erstattet av forskrift 30. mai 2012 nr. 944 om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger, og bestemmelsen endres i samsvar med dette.

For øvrig oppdateres henvisningen til skipsutstyrsdirektivet i flere bestemmelser.

XI – endringer i forskrift 22. desember 2000 nr. 1574 om tilleggskrav for manøvrering, styringsdyktighet, utrustning og operasjon av hurtiggående passasjerfartøy under 24 meter i innenriks fart

Til § 7: Her oppdateres henvisningene til kravene i skipsutstyrsdirektivet og til gjeldende forskrift om redningsredskaper.

Til § 13: Det henvises til bestemmelser i den opphevede kvalifikasjonsforskriften § 9-3(4). Henvisningen oppdateres til riktig forskrift og paragraf.

XII – endringer i forskrift 25. april 2002 nr. 422 om sveising, sveiseutstyr, varmt arbeid og oppbevaring av gassflasker på skip

Til § 2: Oversikten over anerkjente klasseinstitusjoner er oppdatert.

Til § 9: Henvisningen i annet ledd var feil. § 2 bokstav k nr. 3 eksisterer ikke. Henvisningen er rettet til § 2 bokstav l nr. 3.

XIII – endringer i forskrift 29. august 2003 nr. 1114 om sikker lasting og lossing av bulkskip

§ 12 viser til opphevet lov om havner og farvann, og henvisningen oppdateres til den gjeldende havne- og farvannsloven.

XIV – endringer i forskrift 22. juni 2004 nr. 972 om sikkerhet, pirat- og terrorberedskapstiltak og bruk av maktmidler om bord på skip og flyttbare boreinnretninger

Til overskriften: Forskrift om sikkerhet, pirat- og terrorberedskapstiltak og bruk av maktmidler om bord på skip og flyttbare boreinnretninger har stor forbokstav i korttittelen. Navn på lover og forskrifter skal alltid ha liten forbokstav, og dette gjelder også korttittelen.

Til § 17: Henvisningen oppdateres til gjeldende straffelov av 2005.

XV – endringer i forskrift 1. januar 2005 nr. 8 om arbeidsmiljø, helse og sikkerhet for de som har sitt arbeid om bord på skip

Sjømannsloven av 1975 er opphevet, og de aktuelle bestemmelsene er omskrevet og videreført gjennom skipssikkerhetsloven. Hjemlingen korrigeres i tråd med dette.

Til § 11: Forskriften det henvises til under bokstav j, er erstattet av ny forskrift. Denne gjennomfører en rekke EU-forordninger, og de materielle reglene fremkommer som henvisninger til disse forordningene. Henvisningen oppdateres derfor til ny forskrift, og en tar for veiledningens skyld med den aktuelle forordningen.

XVI – endringer i forskrift 18. juni 2009 nr. 666 om bemanning av norske skip

Til § 4: Første ledd bokstav a viser til den opphevede kvalifikasjonsforskriften (FOR-2003-05-09-687). Henvisningen oppdateres til gjeldende kvalifikasjonsforskrift.

Til § 8: Henvisningen er oppdatert til gjeldende sikkerhetsforskrift.

XVII – endringer i forskrift 8. februar 2011 nr. 130 om bruk av fartøy i oljevern:

Til § 2 bokstav a: Listen over anerkjente klasseinstitusjoner er oppdatert.

Til § 2 bokstav c: Henvisningen er oppdatert til gjeldende forskrift.

Til § 9 første ledd: Her korrigeres en gjentatt skrivefeil: «bullard pull» skal i stedet skrives «bollard pull».

Til § 9 sjette ledd: Her rettes skrivemåten fra «Godkjente Foretak» til «godkjent foretak», slik termen brukes i resten av forskriften.

Til § 12 bokstav a: Bestemmelsen oppdateres med riktig henvisning og sertifikatbetegnelse.

XVIII – endringer i forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk

Til § 47: Feil leddnummerering er rettet opp.

Øvrige endringer: Telenor Maritim Radio har endret navn til Telenor Kystradio. Dette er korrigert i fire bestemmelser hvor navnet forekommer.

XIX – endringer i forskrift 30. mai 2012 nr. 488 om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger

Til § 12: Ved utarbeiding av forskriften har en konsekvent i hver bestemmelse inkludert flyttbare innretninger i definisjonen av «skip». Ved en feil er ikke dette gjort i § 12. Denne feilen rettes her.

Til § 18: Kravet om internasjonale miljøsertifikater er etter dagens ordlyd forbeholdt skip i "stor kystfart" eller større. Fiskefartøy har egne fartsområder, og fartsområdet «bankfiske I» gir adgang til å anløpe en annen stats havn. Bankfiske I er ikke nødvendigvis verken «stor kystfart» eller større. Men det er på det rene at fartøy som sertifiseres for fartsområde «bankfiske I», skal ha relevante internasjonale sertifikater. En ønsker å tydeliggjøre dette ved uttrykkelig å inkludere «bankfiske I» i ordlyden.

XX – endringer i forskrift 5. juni 2014 nr. 805 om helseundersøkelse av arbeidstakere på norske skip og flyttbare innretninger

I forbindelse med gjennomføringen av ILOs konvensjon nr. 188 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren ble tittelen på § 1 i forskrift 5. juni 2014 nr. 805 om helseundersøkelse av arbeidstakere på norske skip og flyttbare innretninger (helseundersøkelsesforskriften) utilsiktet endret. Den utilsiktede endringen fulgte av forskrift 10. november 2017 nr. 1778 om endring i forskrift om arbeid og utplassering av ungdom på norske skip og endring i andre forskrifter, romertall II.

§ 1 i helseundersøkelsesforskriften er en formålsbestemmelse. Helseundersøkelsesforskriftens virkeområde følger av § 2. Ordlyden i tittelen på helseundersøkelsesforskriften § 1 skal derfor endres tilbake slik den opprinnelig lød, slik at den uttrykker at § 1 i nevnte forskrift er en formålsbestemmelse.

XXI – endringer i forskrift 17. juni 2014 nr. 768 om særlige regler for skip som er vernet eller fredet og fører flere enn 12 passasjerer

Til § 9: I tredje ledd refereres det til feil regel i intaktkoden. Riktig referanse skal være «Regelverket for intakt stabilitet, 2008, part A, regel 2.3.4».

Til §§ 17 og 18: Her det vist til forskrift 17. juni 1986 nr. 1296 om sikringstiltak på skip som ikke omfattes av sjøsikkerhetskonvensjonen. Denne forskriften ble opphevet i forbindelse med ikrafttredelse av forskrift 1. juli 2014 nr. 1099 om brannsikring på skip, og henvisningen rettes i tråd med dette.

XXII – endringer i forskrift 1. juli 2014 nr. 955 om radiokommunikasjonsutstyr for norske skip og flyttbare innretninger

Til § 5: Forskriften gjennomfører radiokapittelet i SOLAS. SOLAS regel IV/7 gir utstyrskrav som gjelder alle, mens de følgende bestemmelsene gir spesifikke krav knyttet til hvilket radiodekningsområde et skip skal operere i. § 5 første ledd viser i motsetning til § 3 første ledd bare til SOLAS IV/8. Utelatelsen av IV/7 bryter med logikken mellom bestemmelsene og har skjedd ved en feil i skriveprosessen. Feilen rettes her.

XXIII– endringer i forskrift 1. juli 2014 nr. 1019 om redningsredskaper på skip

I den norske oversettelsen av SOLAS er det i fotnote nr. 24 til regel 17-1 vist til MSC1./Circ.1412. Det aktuelle sirkulæret omhandler navigasjonsmessige forhold og gjelder ikke redningsredskaper. Riktig henvisning er satt inn. 

XXIV– endringer i forskrift 5. september 2014 nr. 1157 om navigasjon og navigasjonshjelpemidler for skip og flyttbare innretninger

Til § 20: Forskriften skal videreføre kravene slik de var etter tilsvarende forskrift fra 1992, men i første ledd bokstav d har begrepet «lasteskip» ved en feil blitt til «skip», slik alle skip med bruttotonnasje 3000 eller mer er undergitt krav om VDR. Dette er en utilsiktet skjerping, og begrepet «skip» erstattes derfor med «lasteskip».

Til § 23: Første ledd sier at skip bygget før 1. juli 2002 ikke trenger å følge § 16 og § 17 hvis de følger vedlegg 1. Første setning i vedlegg 1 sier at disse skipene ikke trenger å følge §§ 15, 16 og 17. Det er vedlegget som er riktig, og § 23 korrigeres i samsvar med dette.

XXV – endringer i forskrift 24. november 2014 nr. 1458 om havnestatskontroll

I hjemmelsfeltet og i §§ 2, 7, 10, 18 og 19 rettes rene ortografiske feil.

Til § 5: Kravet i fjerde ledd bokstav a om å oppgi dato for siste utvidede inspeksjon i Paris MOU- og EØS-området er plassert i feil ledd og tilhører de generelle kravene til melding etter tredje ledd, ikke kravene som er spesifikke for tankskip i fjerde ledd. Dette korrigeres. Dermed utvides også kretsen av skip som plikter å ta dette med i ankomstmeldingen etter første ledd. En legger til grunn at dette ikke innebærer nevneverdige ekstrabyrder for rederiene.

XXVI – endringer i forskrift 30. juni 2015 nr. 823 om måling av skip og flyttbare innretninger

Det har bare vært meningen å inkorporere de tekniske målereglene, ikke artiklene som retter seg mot de kontraherende statene, og inkorporeringsbestemmelsen må angi dette tydeligere. Endringen vil også gjøre regelverket lettere tilgjengelig ettersom det bare er konvensjonens bilag I som skal brukes. Nytt tredje ledd i § 4 tydeliggjør at beregningsreglene også gjelder for flyttbare innretninger, slik det også er gjort i de øvrige bestemmelsene.

XXVII endringer som gjelder henvisninger til «skipsutstyrforskriften»

I ni forskjellige forskrifter henvisninger enten til «skipsutstyrforskriften» eller «forskrift 29. desember 1998 nr. 1455 om skipsutstyr» erstattet med henvisninger til gjeldende forskrift om skipstyr, dvs. forskrift 30. august 2016 nr. 1042 om skipsutstyr.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Endringene er i det vesentlige ikke-materielle endringer (skrivefeil og tilsvarende) og korrigeringer av feil som har oppstått ved overgang til ny forskrift der praksis har blitt opprettholdt etter utgående regelverk. Med unntak av de stedene der det er særlig kommentert, jf. forskriftens kapitler III og XXV, innebærer de foreslåtte endringene ikke administrative eller økonomiske konsekvenser utover å ha klargjørende effekt.

Vedlegg

Fotnote

  1. Forskrift 22. desember 2014 nr. 1893 om tilsyn og sertifikat for norske skip og flyttbare innretninger