Bakgrunn

The International Code of Safety for Ship Using Gases or Other Low-flashpoint Fuels (IGF-koden) er gjennomført i sjøsikkerhetskonvensjonen (SOLAS) Reg. II-1/57. På grunn av rask utvikling av ny drivstoffteknologi har IMOs Maritime Safety Committee (MSC) periodevis revisjon av IGF-koden for å tilpasse koden, basert på erfaringer og teknisk utvikling.

Ved resolusjon MSC.458(101) vedtok MSC 14. juni 2019 endringer i IGF-koden del A og del A-I. Endringene består i følgende:

Del A regel 2.2 er endret ved at definisjonen av skip bygget 1. januar 2024 eller senere, er lagt til.

I del A-1 regel 5.3 er ordlyden som beskriver

 revidert for å samsvare med SOLAS II-1/7-2.6.1.1.

I del A-1 er det lagt til en ny regel 6.8.3 for skip bygget 1. januar 2024 eller senere som regulerer lastegrenser for tanker for flytende gass jf. den nye definisjonen i del A regel 2.2.

I del A-1 er det vedtatt nye regler 9.5.3 til 9.5.6 om distribusjon av drivstoff utenfor maskinrom. Disse kravene gjelder skip bygget 1. januar 2024 eller senere i stedet for kravene i regel 9.5.1 og 9.5.2 som gjelder eksisterende skip.

I del A-1 er det vedtatt ny regel 10.3.1.1.1 om avgassystem som gjelder skip bygget 1. januar 2024 eller senere.

Regel 11.3.3 er endret ved at følgende setning utgår: “The boundary between spaces containing fuel containment systems shall be either a cofferdam of at least 900 mm or A-60 class division.”

En ny regel 11.3.3.1 er lagt til etter regel 11.3.3, der det fremgår at: "11.3.3.1 Uten hensyn til den siste setningen i 11.3.3, kan for skip som er bygget 1. januar 2024 eller senere, tankrommet anses som kofferdam dersom:
.1 type C-tanken ikke befinner seg rett over maskinrom av kategori A eller andre rom med høy brannfare, og
.2 den minste avstanden til A-60-grensen fra type C-tankens ytre skall eller grensen til et eventuelt tanktilkoblingsrom, ikke er mindre enn 900 mm."

Ved resolusjon MSC.475(102)) vedtok MCS 11. november 2020 endringer i IGF-koden del A-1 og del B-1. Endringene består i følgende:

Del A-1 regel 6.7.1.1 er endret ved at ordlyden «tank cofferdams» utgår.

Del A-1 inneholder en ny regel 11.8 for skip bygget 1. januar 2024 eller senere der prosesseringsrom for drivstoff med pumper, kompressorer eller andre mulige tennkilder skal ha fastmontert brannslokkingssystem som er i samsvar med kravene i SOLAS regel II-2/10.4.1.1, idet det tas hensyn til nødvendig konsentrasjoner/doseringsmengde for slukking av gassbranner.

I del B-1 er regel 16.3.3.5.1 endret ved at ordlyden «materials such as» er lagt til, slik at referansen til aluminiumslegeringer er et eksempel og ikke et krav om spesifikt materiale.

I norsk rett er IGF-koden gjort til forskrift ved særskilt henvisning i forskrift om skip som bruker drivstoff med flammepunkt under 60 °C § 2 andre ledd. Gjennomføringsbestemmelsen er nå endret slik at den samsvarer med det reviderte internasjonale regelverket.

 

Høringen

Endringsforskriften var på offentlig høring fra 15. mai til 15. august 2023. Sjøfartsdirektoratet mottok svar fra fire høringsinstanser. Ingen av høringsinstansene har hatt bemerkninger til endringsforskriften.

 

Administrative og økonomiske konsekvenser

Forskriftsendringen innebærer en oppdatering av regelverket for norske skip i tråd med endringene i den internasjonale IGF-koden. En legger til grunn at aktørene som til daglig forholder seg til IGF-koden er vel kjent med vesentlige endringer i koden. Endringene medfører noen mindre nye krav til skip bygget 1. januar 2024 eller senere som kan ha økonomiske konsekvenser i byggefasen.

Sjøfartsdirektoratet vil måtte tilpasse håndhevingen av regelverket til endringene i koden. Utover dette antas forslaget ikke ha nevneverdige administrative konsekvenser.

 

Vedlegg:

Forskrift om endring i forskrift om skip som bruker drivstoff med flammepunkt under 60 grader.docx