Avsnitt B-I: Veiledning om alminnelige forpliktelser i henhold til konvensjonen

(Ingen bestemmelser)

Avsnitt B-II: Veiledning om definisjoner og presiseringer

 1. Definisjonene i konvensjonens artikkel II og definisjonene og presiseringene i regel I/1 i konvensjonens vedlegg gjelder likt med betegnelsene som er benyttet i del A og B i denne kode. Ytterligere definisjoner som bare gjelder bestemmelsene i denne kode, finnes i avsnitt A-I/1.
 2. Definisjonen av sertifikat for benyttes i artikkel II (c) gir tre muligheter:
  1. administrasjonen kan utstede sertifikatet,
  2. administrasjonen kan sørge for at sertifikatet utstedes under dens myndighet, eller
  3. administrasjonen kan godkjenne et sertifikat for er utstedt av en annen part, i samsvar med regel I/10.

Avsnitt B-III: Veiledning i anvendelse av konvensjonen

 1. Skjønt definisjonen av fiskefartøy i artikkel II punkt. (h) innebærer at konvensjonen ikke kommer til anvendelse for fartøy som benyttes til å fange fisk, hval, sel, hvalross eller andre levende ressurser fra sjøen, kan fartøy som ikke benyttes i fiske- og fangstvirksomheten, ikke omfattes av dette unntaket.
 2. Konvensjonen utelukker alle treskip med en primitiv konstruksjon, herunder djunker.

Avsnitt B-IV: Veiledning om formidling av informasjon

 1. I nr. (1)(b) i artikkel IV er uttrykket "der det passer" ment å omfatte:
  1. godkjenning av et sertifikat som er utstedt av en annen part, eller
  2. utstedelse av administrasjonens eget sertifikat der det passer, på grunnlag av godkjenning av et sertifikat som er utstedt av en annen part.

Avsnitt B-V: Veiledning vedrørende andre traktater og fortolkning

Ordet "avtaler" i nr. (1) i artikkel V er ment å omfatte bestemmelser om gjensidig godkjenning av sertifikater som tidligere er etablert mellom stater.

Avsnitt B-VI: Veiledning om sertifikater

Se veiledningen gitt i avsnitt B-I/2 og B-II.

Det bør offentliggjøres en erklæring og en skisse av rutinene som skal følges, for å gi informasjon til selskaper som driver skip under administrasjonens flagg.

 

Avsnitt B-VII: Veiledning om overgangsbestemmelser

Sertifikater som utstedes for tjeneste i en bestemt stilling, og som allerede er godkjent av en part som tilstrekkelig grunnlag for å gjøre tjeneste i annen stilling, for eksempel sertifikater som overstyrmenn som er godkjent for tjeneste som skipsfører, bør fortsatt godtas som gyldige for slik tjeneste i henhold til artikkel VII. Denne godtakelsen omfatter også slike sertifikater som utstedes i henhold til bestemmelsene i nr. 2 i artikkel VII.

Avsnitt B-VIII: Veiledning om dispensasjoner

Det bør offentliggjøres en erklæring og en skisse av rutinene som skal følges, for å gi informasjon til selskaper som driver skip under administrasjonens flagg. Veiledning bør gis til tjenestemenn som er bemyndiget av administrasjonen til å utstede dispensasjoner. Informasjon om tiltak som treffes, bør sammenfattes i den første rapporten som avgis til generalsekretæren i samsvar med kravene i avsnitt A-I/7.

Avsnitt B-IX: Veiledning om likeverdige ordninger

Sertifikater for marinen skal fortsatt kunne godtas, og sertifikater for sjøtjeneste skal fortsatt kunne utstedes til marineoffiserer som likeverdige papirer i henhold til artikkel IX forutsatt at konvensjonens krav er oppfylt.

Avsnitt B-X: Veiledning om kontroll

(Ingen bestemmelser - se avsnitt B-I/4.) 

Avsnitt B-XI: Veiledning om fremme av teknisk samarbeid

1                Regjeringene bør i samarbeid med IMO yte eller legge til rette for bistand til stater som har vansker med å oppfylle konvensjonens krav, og som anmoder om slik bistand.

2                Betydningen av tilstrekkelig opplæring for skipsførere og annet personell som gjør tjeneste om bord på oljetankskip, kjemikalietankskip, gasstankskip og roro-passasjerskip, fremheves, og det erkjennes at i noen tilfeller kan anleggs- og utstyrsbegrensninger svekke sjøfolks mulighet til å skaffe seg den erfaringen som kreves og gjennomføre spesialiserte opplæringsprogrammer, særlig i utviklingsland.

Eksamensdatabase

3               Parter med maritime opplæringsakademier eller eksamenssentre som betjener flere land, og som ønsker å etablere en database for eksamensoppgaver og eksamensbesvarelser, oppmuntres til å gjøre dette på grunnlag av bilateralt samarbeid med ett eller flere land som allerede har en slik database.

Maritime treningssimulatorers tilgjengelighet

4               IMO-sekretariatet fører liste over maritime treningssimulatorer som en kilde for parter og andre til informasjon om tilgjengeligheten av de ulike typene av simulatorer for opplæring av sjøfolk, særlig der det kan være vanskelig for sjøfolk å få tilgang til slikt opplæringsutstyr nasjonalt.

5               Partene oppfordres innstendig* til å gi IMO-sekretariatet opplysninger om sine nasjonale maritime treningssimulatorer, og til alltid å oppdatere disse opplysningene når det foretas en endring eller utbygging av deres simulatoranlegg for maritim trening.

Opplysninger om teknisk samarbeid

6               Opplysninger om tekniske rådgivningstjenester, tilgang til internasjonale opplæringsinstitusjoner som er tilknyttet IMO og opplysninger om stipendier og annet teknisk samarbeid som kan besørges av eller gjennom IMO, kan fås ved henvendelse til Secretary-General, 4 Albert Embankment, London SE1 7SR, United Kingdom.

(Ingen veiledning gis til artiklene XII til XVII.)

 

Kapittel II: Veiledning knyttet til skipsfører og dekksavdeling