OPPLÆRING KNYTTET TIL RADIOELEKTRONISK SERTIFIKAT AV FØRSTE KLASSE

Generelt

 1. Kandidaten bør tilfredsstille kravene til helsetilstand, særlig hørsel, syn og tale, før opplæringen begynner.
 2. Opplæringen bør være relevant i lys av gjeldende bestemmelser i STCW-konvensjonen, gjeldende bestemmelser i radioreglementet i vedlegget til Den internasjonale telekommunikasjonskonvensjonen (Radioreglementet) og gjeldende bestemmelser i Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs (SOLAS), med særlig vekt på bestemmelser om det globale maritime nød- og sikkerhetssystemet GMDSS. Når kravene til opplæring utvikles, bør det minst tas hensyn til den kunnskapen og opplæringen som er oppført i punktene 3 til 14 nedenfor.

Teori

 1. Kjennskap til de allmenne prinsippene og grunnleggende faktorene som er nødvendige for trygg og effektiv bruk av alle delsystemer og alt utstyr som kreves i GMDSS, som er tilstrekkelig som støtte for bestemmelsene i punkt 13 om den praktiske opplæringen.
 2. Kjennskap til bruk og drift av og dekningsområder for GMDSS-delsystemer, herunder satellittsystemers egenskaper, systemer for farvanns- og værvarsler samt valg av passende sambandskretser.
 3. Kjennskap til elektrisitetens prinsipper og radio- og elektronikkteori som er tilstrekkelig til å oppfylle bestemmelsene i punkt 6 til 10 nedenfor.
 4. Teoretisk kunnskap om utstyr for GMDSS-radiokommunikasjon, herunder smalbåndsbaserte direkteskrivende telegrafi samt sendere og mottakere for radiotelefoni, utstyr for digitalt selektivt anrop, jordstasjoner for skip, nødpeilsesendere (EPIRB-er), marine antennesystemer, radioutstyr for redningsfarkoster sammen med alt hjelpeutstyr, herunder kraftforsyning, og dessuten allmenn kjennskap til prinsipper for annet utstyr som er i vanlig bruk til radionavigering, med særlig vekt på å holde utstyret driftsklart.
 5. Kjennskap til faktorer som påvirker systemets pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsrutiner og forsvarlig bruk av testutstyr.
 6. Kjennskap til mikroprosessorer og feildiagnose i systemer som benytter mikroprosessorer.
 7. Kjennskap til kontrollsystemer i GMDSS-radioutstyret, herunder testing og analyse.
 8. Kjennskap til bruken av dataprogramvare for GMDSS-radioutstyret og metoder for retting av feil som er forårsaket av tap av programvarekontroll over utstyret.

Regelverk og dokumentasjon

 1. Kjennskap til:
  1. SOLAS-konvensjonen og radioreglementet, med særlig vekt på:
   1. radiokommunikasjon for nødssituasjoner, haste- og sikkerhetsmeldinger,
   2. å unngå skadelig interferens, særlig i forhold til nød- og sikkerhetskommunikasjon, og
   3. hindring av uautoriserte sendinger,
  2. andre dokumenter vedrørende drifts- og sambandsrutiner for nødssituasjoner, sikkerhet og offentlige informasjonstjenester, herunder pålegg, farvannsvarsler og værmeldinger i Maritime Mobile Service og Maritime Mobile Satellite Service, og
  3. bruk av den internasjonale signalboka (International Code of Signals) og IMOs maritime standarduttrykk (IMO Standard Marine Communication Phrases).

Vakthold og rutiner

 1. Kjennskap til og opplæring i:
  1. sambandsrutiner og disiplin for å hindre skadelig interferens i GMDSS-delsystemer,
  2. rutiner for bruk av informasjon om forventede forplantningsforhold for å anvende optimale frekvenser for kommunikasjon,
  3. radiovaktforhold som er relevant for alle GMDSS-delsystemer, utveksling av radiokommunisert informasjon, særlig vedrørende nød-, haste- og sikkerhetsrutiner og radioopptegnelser,
  4. bruk av det internasjonale fonetiske alfabetet,
  5. overvåking av en nødfrekvens samtidig med overvåking av eller arbeid på minst én annen frekvens,
  6. systemer for rapportering fra skip og rutiner for dette,
  7. rutiner for radiokommunikasjon ifølge IMOs internasjonale håndbok om søk og redning for fly og skip (International Aeronautical and Maritime Search and Rescue (IAMSAR) Manual),
  8. systemer for medisinsk rådgivning over radio og rutinene for dette, og
  9. årsaker til falske nødalarmer og måter å unngå dem på*.

Praktisk

 1. Praktisk opplæring, støttet av passende laboratoriearbeid, bør gis i: 
  1. riktig og effektiv betjening av alle GMDSS-delsystemer og alt GMDSS-utstyr under normale forplantningsforhold og under typiske interferensforhold,
  2. sikker betjening av alt GMDSS-kommunikasjonsutstyr og tilhørende innretninger, herunder forsiktighetsregler,
  3. tilstrekkelige og nøyaktige tastaturferdigheter som sikrer tilfredsstillende utveksling av informasjon,
  4. betjeningsteknikker for:
   1. mottaker- og senderinnstilling for passende driftsmodus, herunder digitalt selektivt anrop og direkteskrivende telegrafi,
   2. innstilling og omstilling av antenner etter behov,
   3. bruk av radioredningsutstyr, og
   4. bruk av nødpeilesendere (EPIRB-er),
  5. klargjøring, reparasjon og vedlikehold av antenner etter behov,
  6. lesing og forståelse av bildediagrammer, logikkskjema og kretsdiagrammer,
  7. bruk og behandling av verktøy og testinstrumenter som er nødvendige for å utføre vedlikehold av elektronikk til sjøs,
  8. manuelle lodde- og avloddingsteknikker, herunder slike som berører halvlederutstyr og moderne kretser og evnen til å avgjøre om kretsen egner seg for manuell lodding og avlodding,
  9. oppsporing og reparasjon av feil ned til komponentnivå der dette er praktisk mulig, og til kort-/modulnivå i andre tilfeller,
  10. påvisning og retting av forhold som bidrar til feilen som opptrådte,
  11. vedlikeholdsrutiner, både forebyggende og korrigerende, for alt utstyr for GMDSS-kommunikasjon og radionavigering, og
  12. metoder for å avbøte elektrisk og elektromagnetisk interferens, som for eksempel jording, skjerming og forbikopling.

Diverse

 1. Kjennskap til og/eller opplæring i:
  1. engelsk språk, både skriftlig og muntlig, for tilfredsstillende utveksling av informasjon som er relevant for sikkerheten for menneskeliv til sjøs,
  2. verdens geografi, særlig de viktigste seilingsrutene, tjenestene til hovedredningssentraler (RCC-er) og tilknyttede kommunikasjonskanaler,
  3. redning til sjøs, håndtering av livbåter, mann-overbord-båter, redningsflåter, flyteredskaper og deres utstyr, særskilt med henblikk på radio-redningsredskaper,
  4. forebyggende brannvern og brannslokking, særskilt med henblikk på radioinstallasjonen,
  5. forebyggende tiltak for å trygge sikkerheten for skip og personell i samband med farer knyttet til radioutstyr, herunder elektriske farer, strålingsfarer, kjemiske og mekaniske farer,
  6. førstehjelp, herunder teknikker for hjerte-lungeredning, og
  7. koordinert universaltid (UTC), globale tidssoner og den internasjonale datolinjen.

OPPLÆRING KNYTTET TIL RADIOELEKTRONISK SERTIFIKAT AV ANDRE KLASSE

Generelt

 1. Kandidaten bør tilfredsstille kravene til helsetilstand, særlig hørsel, syn og tale, før opplæringen begynner.
 2. Opplæringen bør være relevant i lys av gjeldende bestemmelser i STCW- og SOLAS-konvensjonen med særlig vekt på bestemmelser om det globale maritime nød- og sikkerhetssystemet (GMDSS). Når kravene til opplæring utvikles, bør det minst tas hensyn til den kunnskapen og opplæringen som er oppført i punktene 17 til 28 nedenfor*.

Teori

 1. Kjennskap til de allmenne prinsippene og grunnleggende faktorene som er nødvendige for trygg og effektiv bruk av alle delsystemer og alt utstyr som kreves i GMDSS, som er tilstrekkelig som støtte for bestemmelsene i punkt 27 nedenfor.
 2. Kjennskap til bruk og drift av og dekningsområder for GMDSS-delsystemer, herunder satellittsystemers egenskaper, systemer for farvanns- og værvarsler samt valg av passende sambandskretser.
 3. Kjennskap til elektrisitetens prinsipper og radio- og elektronikkteori som er tilstrekkelig til å oppfylle bestemmelsene i punkt 20 til 24 nedenfor.
 4. Generell teoretisk kunnskap om utstyr for GMDSS-radiokommunikasjon, herunder smalbåndsbaserte direkteskrivende telegrafi samt sendere og mottakere for radiotelefoni, utstyr for digitalt selektivt anrop, jordstasjoner for skip, nødpeilsesendere (EPIRB-er), maritime antennesystemer, radioutstyr for redningsfarkoster sammen med alt hjelpeutstyr, herunder kraftforsyning, og dessuten allment kjennskap til annet utstyr som er i vanlig bruk til radionavigering, med særlig vekt på å holde utstyret driftsklart.
 5. Generelt kjennskap til faktorer som påvirker systemets pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsrutiner og forsvarlig bruk av testutstyr.
 6. Generelt kjennskap til mikroprosessorer og feilsøking i systemer som bruker mikroprosessorer.
 7. Generelt kjennskap til kontrollsystemer i GMDSS-radioutstyret, herunder testing og analyse.
 8. Kjennskap til bruken av dataprogramvare for GMDSS-radioutstyret og metoder for retting av feil som er forårsaket av tap av programvarekontroll over utstyret.

Regelverk og dokumentasjon

 1. Kjennskap til:
  1. SOLAS-konvensjonen og radioreglementet, med særlig vekt på:
   1. radiokommunikasjon for nødssituasjoner, haste- og sikkerhetsmeldinger,
   2. å unngå skadelig interferens, særlig i forhold til nød- og sikkerhetskommunikasjon, og
   3. hindring av uautoriserte sendinger,
  2. andre dokumenter vedrørende drifts- og sambandsrutiner for nødssituasjoner, sikkerhet og offentlige informasjonstjenester, herunder pålegg, farvannsvarsler og værmeldinger i Maritime Mobile Service og Maritime Mobile Satellite Service, og
  3. bruk av den internasjonale signalboken (International Code of Signals) og IMOs maritime standarduttrykk (IMO Standard Marine Communication Phrases).

Vakthold og rutiner

 1. Det bør gis opplæring i:
  1. sambandsrutiner og disiplin for å hindre skadelig interferens i GMDSS-delsystemer,
  2. rutiner for bruk av informasjon om forventede forplantningsforhold for å anvende optimale frekvenser for kommunikasjon,
  3. radiovaktforhold som er relevant for alle GMDSS-delsystemer, utveksling av radiokommunisert informasjon, særlig vedrørende nød-, haste- og sikkerhetsrutiner og radioopptegnelser,
  4. bruk av det internasjonale fonetiske alfabetet,
  5. overvåking av en nødfrekvens samtidig med overvåking av eller arbeid på minst én annen frekvens,
  6. systemer for rapportering fra skip og rutiner for dette,
  7. rutiner for radiokommunikasjon ifølge IMOs internasjonale håndbok om søk og redning for fly og skip (International Aeronautical and Maritime Search and Rescue (IAMSAR) Manual),
  8. systemer for medisinsk rådgivning over radio og rutinene for dette, og
  9. årsaker til falske nødalarmer og måter å unngå dem på*.

Praktisk

 1. Praktisk opplæring, støttet av passende laboratoriearbeid, bør gis i:
  1. riktig og effektiv betjening av alle GMDSS-delsystemer og alt GMDSS-utstyr under normale forplantningsforhold og under typiske interferensforhold,
  2. sikker betjening av alt GMDSS-kommunikasjonsutstyr og tilhørende innretninger, herunder forsiktighetsregler,
  3. tilstrekkelige og nøyaktige tastaturferdigheter som sikrer tilfredsstillende utveksling av informasjon,
  4. betjeningsteknikker for:
   1. mottaker- og senderinnstilling for passende driftsmodus, herunder digitalt selektivt anrop og direkteskrivende telegrafi,
   2. innstilling og omstilling av antenner etter behov,
   3. bruk av radioredningsutstyr, og
   4. bruk av nødpeilesendere (EPIRB-er),
  5. klargjøring, reparasjon og vedlikehold av antenner etter behov,
  6. lesing og forståelse av bildediagrammer, logikkskjemaer og diagrammer for modulforbindelser,
  7. bruk og behandling av verktøy og testinstrumenter som er nødvendige for å utføre vedlikehold av elektronikk til sjøs på nivået for utskifting av enhet eller modul,
  8. grunnleggende manuelle lodde- og avloddingsteknikker og deres begrensninger,
  9. oppsporing og reparasjon av feil ned til kort-/modulnivå,
  10. påvisning og retting av forhold som bidrar til feilen som opptrådte,
  11. grunnleggende vedlikeholdsrutiner, både forebyggende og korrigerende, for alt utstyr for GMDSS-kommunikasjon og radionavigering, og
  12. metoder for å avbøte elektrisk og elektromagnetisk interferens, som for eksempel jording, skjerming og forbikopling.

Diverse

 1. Kjennskap til og/eller opplæring i:
  1. engelsk språk, både skriftlig og muntlig, for tilfredsstillende utveksling av informasjon som er relevant for sikkerheten for menneskeliv til sjøs,
  2. verdens geografi, særlig de viktigste seilingsrutene, tjenestene til hovedredningssentraler (RCC-er) og tilknyttede kommunikasjonskanaler,
  3. redning til sjøs, håndtering av livbåter, mann-overbord-båter, redningsflåter, flyteredskaper og deres utstyr, særskilt med henblikk på radio-redningsredskaper,
  4. forebyggende brannvern og brannslokking, særskilt med henblikk på radioinstallasjonen,
  5. forebyggende tiltak for å trygge sikkerheten for skip og personell i samband med farer knyttet til radioutstyr, herunder elektriske farer, strålingsfarer, kjemiske og mekaniske farer,
  6. førstehjelp, herunder teknikker for hjerte-lungeredning, og
  7. koordinert universaltid (UTC), globale tidssoner og den internasjonale datolinjen.

OPPLÆRING KNYTTET TIL GENERELT RADIOOPERATØRSERTIFIKAT

Generelt

 1. Kandidaten bør tilfredsstille kravene til helsetilstand, særlig hørsel, syn og tale, før opplæringen begynner.
  Opplæringen bør være relevant i lys av gjeldende bestemmelser i STCW-konvensjonen, radioreglementet og i SOLAS-konvensjonen med særlig vekt på bestemmelser om det globale maritime nød- og sikkerhetssystemet (GMDSS). Når kravene til opplæring utvikles, bør det minst tas hensyn til den kunnskapen og opplæringen som er oppført i punktene 31 til 36 nedenfor*.

Teori

 1. Kjennskap til de allmenne prinsippene og grunnleggende faktorene som er nødvendige for trygg og effektiv bruk av alle delsystemer og alt utstyr som kreves i GMDSS, som er tilstrekkelig som støtte for bestemmelsene i punkt 35 nedenfor.
 2. Kjennskap til bruk og drift av og dekningsområder for GMDSS-delsystemer, herunder satellittsystemers egenskaper, systemer for farvanns- og værvarsler samt valg av passende sambandskretser.

 

Forskrifter og dokumentasjon 

 1. Kjennskap til:
  1. SOLAS-konvensjonen og radioreglementet, med særlig vekt på:
   1. radiokommunikasjon for nødssituasjoner, haste- og sikkerhetsmeldinger,
   2. å unngå skadelig interferens, særlig i forhold til nød- og sikkerhetskommunikasjon, og
   3. hindring av uautoriserte sendinger,
  2. andre dokumenter vedrørende drifts- og sambandsrutiner for nødssituasjoner, sikkerhet og offentlige informasjonstjenester, herunder pålegg, farvannsvarsler og værmeldinger i Maritime Mobile Service og Maritime Mobile Satellite Service, og
  3. bruk av den internasjonale signalboka (International Code of Signals) og IMOs maritime standarduttrykk (IMO Standard Marine Communication Phrases).

Vakthold og rutiner

 1. Det bør gis opplæring i:
  1. sambandsrutiner og disiplin for å hindre skadelig interferens i GMDSS-delsystemer,
  2. rutiner for bruk av informasjon om forventede forplantningsforhold for å anvende optimale frekvenser for kommunikasjon,
  3. radiovaktforhold som er relevant for alle GMDSS-delsystemer, utveksling av radiokommunisert informasjon, særlig vedrørende nød-, haste- og sikkerhetsrutiner og radioopptegnelser,
  4. bruk av det internasjonale fonetiske alfabetet,
  5. overvåking av en nødfrekvens samtidig med overvåking av eller arbeid på minst én annen frekvens,
  6. systemer for rapportering fra skip og rutiner for dette,
  7. rutiner for radiokommunikasjon ifølge IMOs internasjonale håndbok om søk og redning for fly og skip (International Aeronautical and Maritime Search and Rescue (IAMSAR) Manual),
  8. systemer for medisinsk rådgivning over radio og rutinene for dette, og
  9. årsaker til falske nødalarmer og måter å unngå dem på.

Praktisk

 1. Det bør gis praktisk opplæring i:
  1. riktig og effektiv betjening av alle GMDSS-delsystemer og alt GMDSS-utstyr under normale forplantningsforhold og under typiske interferensforhold,
  2. sikker betjening av alt GMDSS-kommunikasjonsutstyr og tilhørende innretninger, herunder forsiktighetsregler,
  3. nøyaktige og tilfredsstillende tastaturferdigheter som sikrer tilfredsstillende utveksling av informasjon, og
  4. betjeningsteknikker for:
   1. mottaker- og senderinnstilling for passende driftsmodus, herunder digitalt selektivt anrop og direkteskrivende telegrafi,
   2. innstilling og omstilling av antenner etter behov,
   3. bruk av radioredningsutstyr, og
   4. bruk av nødpeilesendere (EPIRB-er).

Diverse

 1. Kjennskap til og/eller opplæring i:
  1. engelsk språk, både skriftlig og muntlig, for tilfredsstillende utveksling av informasjon som er relevant for sikkerheten for menneskeliv til sjøs,
  2. verdens geografi, særlig de viktigste seilingsrutene, tjenestene til hovedredningssentraler (RCC-er) og tilknyttede kommunikasjonskanaler,
  3. redning til sjøs, håndtering av livbåter, mann-overbord-båter, redningsflåter, flyteredskaper og deres utstyr, særskilt med henblikk på radio-redningsredskaper,
  4. forebyggende brannvern og brannslokking, særskilt med henblikk på radioinstallasjonen,
  5. forebyggende tiltak for å trygge sikkerheten for skip og personell i samband med farer knyttet til radioutstyr, herunder elektriske farer, strålingsfarer, kjemiske og mekaniske farer,
  6. førstehjelp, herunder teknikker for hjerte-lungeredning, og
  7. koordinert universaltid (UTC), globale tidssoner og den internasjonale datolinjen.

OPPLÆRING KNYTTET TIL BEGRENSET RADIOOPERATØRSERTIFIKAT

Generelt

 1. Kandidaten bør tilfredsstille kravene til helsetilstand, særlig hørsel, syn og tale, før opplæringen begynner.
 2. Opplæringen bør være relevant i lys av gjeldende bestemmelser i STCW-konvensjonen, radioreglementet og i SOLAS-konvensjonen med særlig vekt på bestemmelser om det globale maritime nød- og sikkerhetssystemet (GMDSS). Når veiledningen for opplæringen utvikles, bør det minst tas hensyn til den kunnskapen og opplæringen som er oppført i punktene 39 til 44 nedenfor*.

Teori

 1. Kjennskap til de allmenne prinsippene og grunnleggende faktorene, herunder begrensning i VHF-rekkevidde og virkningen av antennehøyde, som er nødvendige for trygg og effektiv bruk av alle delsystemer og alt utstyr som kreves i GMDSS’ radiodekningsområde A1, som er tilstrekkelig som støtte for opplæringen i punkt 43 nedenfor.
 2. Kjennskap til bruk og drift av dekningsområder for GMDSS-delsystemer for radiodekningsområde A1, f.eks. systemer for farvanns- værvarsler og passende sambandskretser.

Regelverk og dokumentasjon

 1. Kjennskap til:
  1. de delene av SOLAS-konvensjonen og radioreglementet som er relevante for radiodekningsområde A1, med særlig vekt på:
   1. radiokommunikasjon for nødssituasjoner, haste- og sikkerhetsmeldinger,
   2. å unngå skadelig interferens, særlig i forhold til nød- og sikkerhetskommunikasjon, og
   3. hindring av uautoriserte sendinger,
  2. andre dokumenter vedrørende drifts- og sambandsrutiner for nødssituasjoner, sikkerhet og offentlige informasjonstjenester, herunder pålegg, farvannsvarsler og værmeldinger i Maritime Mobile Service i radiodekningsområde A1, og
  3. bruk av den internasjonale signalboka (International Code of Signals) og IMOs maritime standarduttrykk (IMO Standard Marine Communication Phrases).

Vakthold og rutiner

 1. Det bør gis opplæring i:
  1. sambandsrutiner og disiplin for å hindre skadelig interferens i GMDSS-delsystemer brukt i radiodekningsområde A1
  2. VHF-sambandsrutiner for:
   1. radiovakthold, utveksling av radiokommunisert informasjon, særlig vedrørende nød-, haste- og sikkerhetsrutiner og radioopptegnelser,
   2. overvåking av en nødfrekvens samtidig med overvåking av eller arbeid på minst én annen frekvens, og
   3. det digitale selektive anropssystemet,
  3. bruk av det internasjonale fonetiske alfabetet,
  4. systemer for rapportering fra skip og rutiner for dette,
  5. rutiner for radiokommunikasjon på VHF ifølge IMOs internasjonale håndbok om søk og redning for fly og skip (International Aeronautical and Maritime Search and Rescue (IAMSAR) Manual),
  6. systemer for medisinsk rådgivning over radio og prosedyrene for dette, og
  7. årsaker til falske nødalarmer og måter å unngå dem på*.

Praktisk

 1. Det bør gis praktisk opplæring i:
  1. riktig og effektiv betjening av alle GMDSS-delsystemer og alt GMDSS-utstyr foreskrevet for skip som opererer i dekningsområde A1 under normale forplantningsforhold og under typiske interferensforhold,
  2. sikker betjening av alt GMDSS-kommunikasjonsutstyr og tilhørende innretninger, herunder forsiktighetsregler, og
  3. betjeningsteknikker for bruk av:
   1. VHF, herunder innstilling av kanal, stumkopling og modus etter behov,
   2. radioredningsredskaper,
   3. nødpeilesendere (EPIRB-er), og
   4. NAVTEX-mottakere.

Diverse

 1. Kjennskap til og/eller opplæring i:
  1. engelsk språk, både skriftlig og muntlig, for tilfredsstillende utveksling av informasjon som er relevant for sikkerheten for menneskeliv til sjøs,
  2. tjenestene til hovedredningssentraler (RCC-er) og tilknyttede kommunikasjonskanaler,
  3. redning til sjøs, håndtering av livbåter, mann-over-bord-båter, redningsflåter, flyteredskaper og deres utstyr, særskilt med henblikk på radio-redningsredskaper,
  4. forebyggende brannvern og brannslokking, særskilt med henblikk på radioinstallasjonen,
  5. forebyggende tiltak for å trygge sikkerheten for skip og personell i samband med farer knyttet til radioutstyr, herunder elektriske farer, strålingsfarer, kjemiske og mekaniske farer, og
  6. førstehjelp, herunder teknikker for hjerte-lungeredning.

OPPLÆRING KNYTTET TIL VEDLIKEHOLD AV GMDSS-INSTALLASJONER OM BORD PÅ SKIP

Generelt

 1. Det vises til vedlikeholdskravene i SOLAS-konvensjonen, regel IV/15, og til IMO-resolusjon A.702(17) om retningslinjer for radiovedlikehold for GMDSS knyttet til radiodekningsområdene A3 og A4, der vedlegget inneholder følgende bestemmelse:

  "4.2     Personen utpekt til å utføre elektronisk vedlikehold til sjøs må enten ha et passende sertifikat for spesifisert av radioreglementet, som påkrevd, eller ha tilsvarende kvalifikasjoner for elektronisk vedlikehold til sjøs, som administrasjonen måtte ha godkjent, idet det tas hensyn til anbefalingene fra organisasjonen om opplæring av slikt personell."
 2. Følgende veiledning om likeverdige kvalifikasjoner for vedlikehold av elektronikk er til bruk for administrasjonene etter behov.
 3. Opplæringen som anbefales nedenfor, kvalifiserer ikke en person til å være operatør av GMDSS-radioutstyr dersom vedkommende ikke innehar et behørig radiooperatørsertifikat.

Opplæring i vedlikehold som er likeverdig med radioelektronisk sertifikat av første klasse

 1. Dersom opplæringen skal være likeverdig med innholdet i det anførte radioelektroniske sertifikatet av første klasse:
  1. bør det teoretiske innholdet minst dekke emnene som er oppført i punkt 3 til 10,
  2. bør det praktiske innholdet minst dekke emnene som er oppført i punkt 13, og
  3. bør kunnskapene under “Diverse” være representert ved at minst emnene i punkt 14 er dekket.

Opplæring i vedlikehold som er likeverdig med radioelektronisk sertifikat av andre klasse

 1. Dersom opplæringen skal være likeverdig med vedlikeholdsdelen av innholdet i det radioelektroniske sertifikatet av andre klasse:
  1. bør det teoretiske innholdet minst dekke emnene som er oppført i punkt 17 til 24,
  2. bør det praktiske innholdet minst dekke emnene som er oppført i punkt 27, og
  3. bør kunnskapene under “Diverse” være representert ved at minst emnene i punkt 28 er dekket.