1. Søknad om navneattest

For fartøy over 15 meter må ønsket navn godkjennes, jf. forskrift om skips navn, kjenningssignal og hjemsted mv. Søknad om navneattest, KR-0019 sendes post@nis-nor.no. Søknaden skal ikke ettersendes i original.

Hvis fartøyet ikke har fått tildelt et norsk kjenningssignal tidligere, vil tildeling skje i forbindelse med mottak av søknaden.

2. Melding om registrering

Melding om registrering, KR-0010. Eier signerer med forpliktende underskrift. Hvis selskap: iht. signaturbestemmelsene i firmaattesten. Send til post@nis-nor.no. Originalen skal ikke ettersendes.

3. Målebrev

Dokumentet utstedes av Sjøfartsdirektoratet, underavdeling lasteskip. Utenlandske målebrev skal godkjennes ved påføring av skipets nye navn og kjenningssignal.

4. Dokumentasjon av eierforhold

Det må dokumenteres, eller bevises, en ubrutt eierrekkefølge helt tilbake til bygger. Hvis fartøyet har vært registrert i et annet lands skipsregister (realregister) dokumenteres eierrekkefølgen tilbake til sist registrert eier i det registeret. Rekkefølgen bevises ved hjelp av bilbrev, skjøter o.l. (hjemmelsdokumenter).

 • Byggeverftet utsteder et bilbrev til første eier.
 • Første eier utsteder skjøte til eier nr. 2 osv. frem til dagens eier.

Hvem kan signere?

Hjemmelsdokumenter skal undertegnes med forpliktende underskrift av selger.  Hvis selger er et firma: iht. signaturbestemmelser i firmaattesten.

Hvem kan bekrefte utsteders signatur?

Dokumenter utstedt av norsk selskap/person:

 • to myndige personer bosatt i Norge
 • advokat /advokat fullmektig
 • statsautorisert/registrert revisor eller
 • notarius publicus

Kjøper og hans nærmeste familie kan ikke opptre som vitner.

Dokumenter utstedt av utenlandsk selskap/ person

Skal være notarialbekreftet og deretter legalisert/ påført Apostille. Notarius Publicus skal bekrefte:

 • utsteders identitet
 • at utstederen er over 18 år
 • hvis selger er et selskap eller organisasjon: at vedkommende har signaturrett

Notarens underskrift bekreftes deretter av:

 • lokale myndigheter ved påføring av Apostille eller 
 • Norsk utenriksstasjon (ambassade/konsulat) ved legalisering. Notarbekreftelser fra de nordiske landene er unntatt fra dette kravet.
  Les mer om legaliseringer her.

Se forskrift om registrering av skip i norsk ordinært skipsregister §18, bekreftelse av underskrift.

Alle hjemmelsdokumenter sendes inn i original.

Elektroniske kopier kan legges til grunn ved registrering. Endelig registrering er avhengig av mottak av originaldokumentet innen tre uker fra dagbokføringsdato.

5. Hvis fartøyet er et nybygg og det i bilbrevet ikke kommer fram at levering har funnet sted

En elektronisk kopi av leveringsprotokollen må sendes inn før registrering.  Byggeverftet og eier må signere. Originalen skal ikke ettersendes.

6. Eierrekkefølgen lar seg ikke bevise/dokumentere?

Registrering er likevel mulig. Du må i så fall oppnå eierskap via lov om sjøfarten (sjøloven) § 35: Erverv av registerhjemmel ved søksmål mot mulige rettighetshavere under ett.

 1. Dersom det er umulig eller uforholdsmessig vanskelig for eieren å skaffe seg hjemmel på annen måte kan saken reises for tingretten.
 2. Finner retten at vilkårene er til stede vil kunngjøring bli foretatt med en frist på minst 3 måneder.
 3. Melder ingen seg vil eier få hjemmel ved dom.

7. Eiers nasjonalitet

Sjøloven § 1 setter krav til eiers nasjonalitet. For å sikre at eier fyller kravene må en egenerklæring sendes inn. Dersom eier ikke er norsk er det representanten som skal erklære sin nasjonalitet jf. punkt under. For privatpersoner er det tilstrekkelig å fylle ut skjemaet «melding om registrering». Øvrige juridiske personer bes velge riktig skjema, KR-0001 – KR-0007. Skjemaet signeres med forpliktende underskrift og sendes til post@nis-nor.no.

Dersom eier tilfredsstiller vilkårene i sjøloven § 1, tredje ledd (EØS borger eller selskap) og ikke er bosatt i Norge skal også følgende sendes inn:

Norsk representant oppnevnes på  skjema KR-0060. Representanten må tilfredsstille nasjonalitetsvilkårene i sjøloven § 1 og bekrefter det ved å fylle ut "Erklæring om Nasjonalitet" som skissert over. Send begge skjema til post@nis-nor.no

Dersom eier ikke tilfredsstiller nasjonalitetsvilkårene i sjøloven § 1

Dispensasjon kan oppnås. Send søknad til Nærings- og fiskeridepartementet, Maritim avdeling.

8. Attest fra tidligere register/ land

Gjelder kun for fartøy innført fra utlandet. NOR tillater ikke dobbeltregistrering. Sammenhengen mellom sist registrerte eier i forrige register og den som melder fartøyet til registrering må bekreftes. Attest fra tidligere lands realregister skal derfor innhentes. Har fartøyet ikke vært registrert i landet det kommer fra må det bekreftes av det aktuelle registeret.

a. Fartøyet har vært registrert

Slettelsesattest (Deletion Certificate) utstedes. Attesten skal inneholde følgende opplysninger:

 1. når fartøyet ble slettet
 2. eier på slettelsestidspunktet
 3. bekreftelse på at fartøyet ble slettet fri for heftelser 

b. Fartøyet har ikke vært registrert

Realregisteret i det landet fartøyet kommer fra bekrefter det skriftlig.

c. Fartøyet har vært eiet, men ikke registrert, i flere land før registrering i NOR

Realregisteret i alle land må utstede en bekreftelse på at fartøyet ikke har vært registrert.

Bekreftelse av attestene

Attestene må legaliseres av lokale myndigheter ved påføring av Apostille eller av norsk utenriksstasjon. Attester fra de nordiske lands skipsregistre er unntatt fra krav om legalisering.
Ta gjerne kontakt hvis du trenger kontaktinformasjon til utlandet. Vi hjelper så godt vi kan.

Innsending av attestene

Ved registrering kan vi godta en kopi hvis den blir sendt direkte fra register til register. Originalen ettersendes på hurtigst mulig måte. Endelig registrering er avhengig av mottak av originaldokumentet.

9. Gebyr for registreringen per 1. januar 2023

Kr. 3 927, -
Kr. 2 762, - per pantedokument
Faktura sendes ut i etterkant og vi ber fakturamottaker fylle ut "betalingsinformasjon", KR-0070 slik at vi fakturerer riktig. Send til post@nis-nor.no. Originalen skal ikke ettersendes.

I tillegg kommer gebyr- og timesatser for førstegangs- og årsgebyr basert på skipets lengde/ nettotonnasje samt andre gebyrer for, f.eks., dispensasjonssøknader og særskilte sertifikater jf. Sjøfartsdirektoratets gebyrtariff/ gebyrforskrift.

10. Nasjonalitetsbevis

Det utstedes alltid Nasjonalitetsbevis for registreringspliktige fartøy (15 meter og mer) jf.sjøloven § 5. Utstedelse av Nasjonalitetsbevis er gebyrfritt. 

11. Viktig å vite

Språk

Alle dokumenter, notarialbekreftelser osv. skal være utstedt på skandinavisk, engelsk eller oversatt av offentlig godkjent translatør jf. forskrift om registrering av skip i norsk ordinært skipsregister § 17. 

Alle dokumenter knyttet til registreringen må sendes direkte til skipsregistrene

Sjøfartsdirektoratet avdeling Skipsregistrene
Postboks 73 Nygårdstangen
5838 BERGEN

Vi ber om at originaldokumenter i størst mulig grad sendes registrene samlet.

Ta kontakt og vi vil guide deg gjennom registreringsprosessen

Tlf. 52 74 50 00
post@nis-nor.no