1. Er det registrert pant på fartøyet?

Det er vanlig at pantene er registrert med forbehold: "forbud mot salg og ytterligere pantsettelse". Banken/ panthaver må enten samtykke til salget eller slette pantet. Dette gjøres ved påtegning på originaldokumentet. Kontakt selgers bank for innsending av originalt pantedokument.

2. Skipsskjøte

Selger fyller ut skjøtet, KR-0020, og signerer med forpliktende underskrift. Hvis selskap: Iht. signaturbestemmelser i firmaattest.

Enkeltpersonforetak, identifikasjon av partene 

Et enkeltpersonforetak er ikke et selvstendig rettssubjekt og kan derfor ikke stå som hjemmelshaver til et fartøy i Skipsregisteret. Når du skal tinglyse et skjøte eller annet hjemmelsdokument må du derfor oppgi navnet og fødselsnummeret til den personen som er ansvarlig for virksomheten. Organisasjonsnummeret til enkeltpersonforetaket oppgis i tillegg til eiers fødselsnummer. 
Mangler fødselsnummeret, vil dokumentet bli returnert i uregistrert stand.

Selgers underskrift bekreftes deretter av:

 • to myndige personer bosatt i Norge
 • advokat /advokat fullmektig
 • statsautorisert/registrert revisor eller
 • notarius publicus

Kjøper og hans nærmeste familie kan ikke opptre som vitner.

Bekreftelse av signatur hvis utenlandsk selger

Skjøtet må notarialbekreftes og deretter legaliseres eller påføres Apostille. Notarius Publicus skal bekrefte:

 • utsteders identitet
 • at utstederen er over 18 år
 • hvis selger er et selskap eller organisasjon: at vedkommende har signaturrett.

  Notarens underskrift bekreftes deretter av enten:
 • lokale myndigheter ved påføring av apostille eller av
 • norsk utenriksstasjon (ambassade/konsulat) ved legalisering. Notarbekreftelser fra de nordiske landene er unntatt fra dette kravet.

Forskrift om registrering av skip i norsk ordinært skipsregister § 18 definerer hvem som kan bekrefte underskrifter.

Les mer om legalisering av dokumenter her.

Skjøtet må sendes inn med alle signaturer i original

En elektronisk kopi kan legges til grunn ved registrering. Endelig registrering er avhengig av mottak av originaldokumentet innen tre uker fra dagbokføringsdato.

3. Melding om endring

Bruk skjema KR-0008, endringsmelding. Ny eier signerer med forpliktende underskrift. Hvis selskap: Iht. signaturbestemmelsene i firmaattesten. Send til post@nis-nor.no. Originalen skal ikke ettersendes.

4. Eiers nasjonalitet

Sjøloven § 1 setter krav til eieren sin nasjonalitet

Hovedregelen er at eier av en fritidsbåt i NOR er nordmann eller statsborger fra et land tilknyttet EØS-avtalen, og bosatt i Norge.

Eier bekrefter sin nasjonalitet via skjemaet «melding om registering» (punkt 3 over) som sendes til NOR.

Dersom eier er en nordmann bosatt i utlandet, må også følgende sendes inn:

 • Oppnevnelse av norsk representant. Bruk skjema KR-0060.
 • Representanten må tilfredsstille nasjonalitetsvilkårene i sjøloven § 1, og bekrefte det ved å fylle ut "Erklæring om Nasjonalitet". Velg riktig skjema, KR-0001 – KR-0007.

Dersom eieren er borger fra et land utenfor EØS, og bosatt i Norge
Det kan søkes om dispensasjon fra nasjonalitetskravet. Send søknad til Nærings- og fiskeridepartementet, Maritim avdeling.

Send til post@nis-nor.no

Selskapet er registrert i utlandet

Krav til selskapsdokumentasjon. Kontakt oss for nærmere informasjon om øvrige dokumentasjonskrav.

5. Navne- og hjemstedsendring?

Hvis ny eier skal endre navn og hjemsted på fartøyet bør det gjøres samtidig med eierskiftet. Det må da kun betales ett gebyr (for skjøtet). Nytt navn og hjemsted anmerkes på "melding om endring" jf. pkt. 3 over.

6. Fiskefartøy?

Fiskeridirektoratet må sende en elektronisk kopi av bekreftelse på tildelt fiskerimerke direkte til Skipsregisteret.

7. Skal det registreres nytt pant?

Det kan sendes inn sammen med øvrige dokumenter for dagbokføring sammen med skjøtet.

8. Gebyr (-er) per 1. januar 2023

Kr. 2 365, - per samtykke
Kr. 1 892, - for skjøte
Kr. 2 762, - per pantedokument (nytt) til registrering

Faktura sendes ut i etterkant. Fakturamottaker bes fylle ut "betalingsinformasjon", KR-0070 slik at vi fakturerer riktig og send til post@nis-nor.no. Originalen skal ikke ettersendes.

I tillegg kommer evt. gebyr- og timesatser for førstegangs- og årsgebyr basert på fartøyets lengde/ nettotonnasje samt andre gebyrer for, f.eks., dispensasjonssøknader og særskilte sertifikater jf. Sjøfartsdirektoratets gebyrtariff/ gebyrforskrift.

9. Nasjonalitetsbevis

Utstedes etter ønske fra eier og for de fartøy som har et fra før. Utstedelse av Nasjonalitetsbevis er gebyrfritt. Se sjøloven § 5. 

10. Viktig å vite

Innsending av originale pantedokumenter og skjøter

Vennligst ikke send inn mer enn 3 uker før planlagt dagbokføring. "Dagbokføring", se sjøloven § 14.
Innsender må bekrefte at dokumentet skal deponeres i påvente av nærmere instruks eller til all nødvendig dokumentasjon er mottatt.
Det skal samtidig bekreftes at det er forventet å skje innen 3 uker. Alternativt vil skipsregistrene returnere originalene i uregistrert stand.
Se sjøloven: § 14, fremgangsmåte mm, og § 16, registreringsnektelse.

Alle dokumenter knyttet til registreringen må sendes direkte til Skipsregistrene

Sjøfartsdirektoratet avdeling Skipsregistrene
Postboks 73 Nygårdstangen
5838 BERGEN

Vi ber om at originaldokumenter i størst mulig grad sendes registrene samlet.

Ta kontakt og vi vil guide deg gjennom registreringsprosessen.

Tlf. 52 74 50 00

post@nis-nor.no