Ordet velferd kommer opprinnelig fra «å fare vel», med andre ord ha det bra på reisen. I dag forbindes begrepet mest med å trygge livsvilkår med hensyn til sosiale goder (velferdsstaten) og organisert virksomhet for å skape trivsel for en gruppe mennesker.

Velferd dreier seg i alle tilfeller om livskvalitet. Livet til sjøs kan være krevende med uforutsigbare arbeidsforhold, lange perioder hjemmefra og begrenset kommunikasjon og samhandling med familie og venner.

«A happy ship is a safe ship»

Derfor har alle rederi/fartøy ansvar for å tilrettelegge arbeid og fritid om bord slik at en oppnår sosiale og miljømessige forhold som bidrar til helse, trivsel og velferd.

«A happy ship is a safe ship», sies det om veldrevne skip. Rederi som er opptatt av sikkerheten og sørger for gode rammer når det gjelder helse, kosthold, mosjon, trivsel, hvile, fellesskap og gjensidig respekt, tar sjøfolks velbefinnende på alvor.

For å belyse de gode eksemplene som kan inspirere andre fartøy og rederi til innsats, ber vi dere sende inn forslag på kandidater til årets velferdsskip. Juryen vil være nasjonalt velferdsutvalg.

Heder, ære og en premie til skipets fellesskap blir kunngjort på Sjøsikkerhetskonferansen 23. september. Merk e-posten «Forslag til årets velferdsskip 2020» og send nominasjonen til postmottak@sdir.no.

Tagg oss gjerne i bilder av gode velferdstiltak på instagram, og bruk også taggen #braombord slik at vi får med oss deres bilder.

Stikkord for hva som kan vektlegges:

 • Miljøskapende felles aktiviteter om bord og eventuelt i havn
 • Tiltak mot sosial isolasjon
 • Helsefremmende tiltak
 • Fysisk tilrettelegging av arbeidsplass og rekreasjonsområder
 • Tiltak for å bevare/styrke kontakt og samhandling med familie og lokalmiljøet hjemme
 • Tiltak for å fremme godt sosialt arbeidsmiljø
 • Individuelle tiltak for å hjelpe ansatte med konkrete helseutfordringer (røykekutt, IA-tiltak mm.)
 • Målrettet arbeid med sykefravær
 • Dialog mellom ansatte og mellom fartøy og rederi
 • Skiftordninger som gir tilstrekkelig hvile og rekreasjon
 • Andre tiltak med betydning for arbeids- og fritidsmiljøet om bord
 • Virkning av gjennomførte tiltak Frist for å nominere kandidater er 1. august 2020