Ungdomsfiskeordningen er etablert av regjeringen, og gir ungdom mellom tolv og 25 år mulighet til å drive fiske i sommerferien. Målet med ungdomsfiskeordningen er å gi unge en inngang til fiskeryrket. Ordningen innebærer både at ungdom kan fiske fra eget fartøy, og at flere ungdommer fisker fra samme fartøy når dette skjer i regi av en kommune.

Therese Landås.
Therese Landås. Foto: Marit Nilsen

– Vår vurdering er at arbeidet som utføres av ungdomsfiskere, er sammenlignbart med fritidsfiske, og at ungdomsfiskere derfor ikke omfattes av Sjøfartsdirektoratets regelverk om arbeid om bord på skip. I den forbindelse vises det til at ordningen er underlagt de samme redskapsbegrensingene som fritidsfisket. Vi anbefaler likevel at relevante krav til opplæring og sikkerhet på skip følges for å ivareta ungdomsfiskerne, sier Therese Landås, underdirektør på avdeling sjøfolk.

Forskrifter om opplæring og sikkerhet

I følgende forskrifter er det flere krav til opplæring og sikkerhet på skip som er relevante for ungdomsfiskere:

Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk

For ungdomsfiskere anbefales spesielt forskriftens §§ 6 om sikkerhetsfamiliarisering og opplæring i sikkerhet, og § 7 om sikkerhetsopplæring.

Forskrift om arbeid og utplassering av ungdom på norske skip

Forskriften anbefales for ungdomsfiskere under 18 år. Se spesielt forskriftens § 5 om risikovurdering og tiltak, § 6 om helseundersøkelse, § 8 om farlig arbeid, og § 10 om forbud mot nattarbeid.

Forskrift om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for de som har sitt arbeid om bord på skip

Forskriften har både generelle regler og særregler om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse. Selv om ungdomsfiskere ikke er omfattet av forskriften, anbefaler direktoratet at det søkes veiledning i forskriften om hvordan ungdomsfisket kan gjøres tryggere.

Forskrift om sikkerhetsopplæring for fiskere gjelder ikke

Forskrift om sikkerhetsopplæring for fiskere gjelder for fiskere som driver ervervsmessig fiske. Formålet med forskriften er å stille krav til sikkerhetsopplæring for fiskere som er omfattet av forskrift om ervervstillatelse, registrering og merking av fiskefartøy mv. (ervervstillatelsesforskriften). Ervervstillatelsesforskriften § 1 bestemmer at det foreligger ervervsmessig fiske og fangst i deltakerlovens forstand dersom en person eller et foretak fisker og omsetter fangst for mer enn kr 50 000 i løpet av et kalenderår, jf. deltakerloven § 3 tredje ledd.

Innenfor ungdomsfiskeordningen er det derimot en omsetningsgrense per person og per fartøy som innebærer at det ikke kan omsettes fangst for mer enn kr 50 000. Derfor anser Sjøfartsdirektoratet at ungdomsfiskeordningen faller utenfor forskrift om sikkerhetsopplæring for fiskere, og følgelig er det ikke krav til at ungdomsfiskere må gjennomføre sikkerhetskurs etter forskriften.