ULYKKESRAPPORTERING: Den aktuelle forskriften ivaretar blant annet plikten til å varsle om ulykker til Sjøfartsdirektoratet, og til å sende inn ulykkesrapport innen 72 timer etter en hendelse.

– Viktig at forskriften holdes oppdatert

Direktoratet har de seneste årene mottatt og registrert om lag 1100 ulykkesrapporter hvert år. Det har også vært en økning i antall innrapporterte hendelser, særlig nestenulykker. Omfanget av innrapporterte hendelser tilsier at dette er en forskrift de fleste i næringen har et forhold til.

Vegar Berntsen, seksjonssjef i Seksjon for risikostyring og analyse.
Vegar Berntsen, seksjonssjef i Seksjon for risikostyring og analyse. Foto: Grethe Nygaard / Sjøfartsdirektoratet

– Melde- og rapporteringsforskriften er avgjørende for at vi kan danne oss et bilde av risikoen på sjøen og overvåke positive og negative trender. Derfor er det viktig at forskriften holdes oppdatert, slik at vi kan ta treffsikre beslutninger som øker sikkerheten på sjøen, sier seksjonssjef Vegar Berntsen i Seksjon for risikostyring og analyse i Sjøfartsdirektoratet.

Det er han og hans kolleger som håndterer de innsendte rapportene og koordinerer oppfølging av disse. 

– Vi opplever at dagens forskrift ikke fullt ut dekker behov som har utviklet seg de siste tiårene. Vi ser en del usikkerhet knyttet til rapportering av driftshendelser, rapportering av nestenulykker og forhold rundt ny teknologi, for å nevne noe, fortsetter Berntsen.

Tidlig fase

Sjøfartsdirektoratet er i en tidlig fase av utredningsarbeidet, men ønsker allerede nå innspill til problemstillinger som kan avklares fortløpende.

Forskriften omhandler ikke bare meldeplikten til Sjøfartsdirektoratet. Den sier blant annet også noe om hva et skip, eller andre som utsettes for ulykker på sjøen, skal gjøre for å få hjelp.

Anders Amundstad-Balle, leder for utredningsarbeidet.
Anders Amundstad-Balle, leder for utredningsarbeidet. Foto: Helga Maria Sulen Sund / Sjøfartsdirektoratet

– Vi forventer at mange har tilbakemeldinger til det nåværende opplegget for innrapportering, både når det gjelder definisjoner, veiledning og forenkling. Vi ser også at det er en del problemstillinger rundt offentlighetens rett til innsyn, som må balanseres mot insentivet til å melde om ulykker og vern mot selvinkriminering. Dette er naturlig å omtale i utredningen, sier Anders Amundstad-Balle som leder utredningsarbeidet.

Skal på høring

Sjøfartsdirektoratet ønsker skriftlige innspill på e-post (post@sdir.no) innen 1. mai. Det presiseres at eventuelle innspill vil synliggjøres i utredningen sammen med innsenders navn eller organisasjonsnavn.

Arbeidet vil også forankres med relevante parter, og sendes på høring som normalt.