Departementet ønsker, jf. tilskuddsforskriften § 3, å presisere følgende for tilfeller der den dokumenterte innbetalingen av arbeidsgiveravgift til skattemyndighetene er lavere enn omsøkt beløp:

Tilskudd for sysselsetting av arbeidstakere til sjøs er basert på organisasjonens innbetaling av norsk forskuddstrekk av skatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift, jf. forskrift om sysselsetting av arbeidstakere til sjøs § 4. Tilskuddsordningen er innrettet slik at det ikke skal gis mer i tilskudd enn det som er innbetalt i arbeidsgiveravgift for rederiet som helhet en termin.

Dersom det av særlige grunner er avvik mellom dokumentert innbetaling av arbeidsgiveravgift og omsøkt tilskuddsbeløp, må rederiet redegjøre nærmere for årsaken til dette, og dokumentere at det omsøkte beløpet faktisk er innberettet til skattemyndighetene. 

Det bemerkes at rederier ikke kan kreve tilskudd for perioder der sjøfolk har rett til sykepenger etter folketrygdloven kapittel 8. I arbeidsgiverperioden, jf. folketrygdloven § 8-19, kan det likevel kreves tilskudd på vanlig måte.