STØRSTE LENGDE: Alle endringer av et fartøy skal meldes til godkjent foretak eller Sjøfartsdirektoratet. Det er i strid med regelverket å montere løs baug eller andre konstruksjoner på et fartøy, uten at dette tas med i målingen av største lengde.

Eksempler på slik praksis:

  • Nye fartøy har blitt bygget med tverr baug, for deretter å få påmontert løs baug etter at største lengde er målt. Fartøy har dermed blitt ombygd uten at endringer er innrapportert til Sjøfartsdirektoratet eller godkjent foretak for ny måling av største lengde.
  • Eksisterende fartøy har fått kappet av deler av baugen og blitt målt på nytt, for deretter å få påmontert løs baug uten innmelding for ny måling av største lengde.
  • Fartøy har blitt påmontert konstruksjoner akterut etter at fartøy har blitt målt. Det gjelder blant annet garn-/notbinger som utvider kapasiteten og gjør et fartøy større uten at det er innmeldt for ny måling av største lengde.

Denne praksisen har fortsatt også etter at definisjonen av største lengde er presisert i forskrift 30. juni 2015 nr. 823 § 2 fra 1. juli 2022.

Nye vurderinger

For å sikre enhetlig forståelse av definisjonen av største lengde, ble virkeområdet i forskriften utvidet til også å omfatte fartøy under 15 meter.

Dersom det avdekkes at et fartøy som er bygget eller ombygget etter 1. juli 2022 har fått påmontert løs baug, garnbinge eller andre konstruksjoner – uten at disse er med i målingen av største lengde – vil Sjøfartsdirektoratet påse at kravene til fartøyet vurderes ut fra den faktiske største lengden.

For eksempel vil krav til sertifikat for fartøyet, byggetekniske krav og kvalifikasjonskrav for besetningen måtte vurderes på nytt.