Dette skal skje ved hjelp av to hovedkrav. For det første vil det settes en øvre grense for klimagassintensitet i energi- og drivstoffmiksen som benyttes om bord, og for det andre vil det bli krav om bruk av landstrøm eller nullutslippsteknologi i utvalgte EØS-havner fra 2030.  

Gjelder skip over 5000 bruttotonn

Kravene er rettet mot det individuelle skipet, og rederiet (ISM-ansvarlig) er ansvarlig for å sikre oppfyllelse av kravene. Forordningen vil gjelde for skip over 5000 bruttotonn som transporterer passasjerer eller last i EØS-området, uavhengig av hvilken flaggstat skipet tilhører. Kravene til klimagassintensitet vil bli gradvis innstrammet over tid. FuelEU er utarbeidet som et teknologinøytralt regelverk, og rederiene står fritt til å velge hvordan de vil oppnå en tilstrekkelig reduksjon i klimagassintensiteten for sine skip. 

Sjøfartsdirektoratet vil være administrerende myndighet for regelverket i Norge og forbereder nå gjennomføring av forordningen i norsk rett.

Nødvendige regelverksendringer vil sendes på høring så snart som mulig. Det arbeides med sikte på ikrafttredelse av regelverket innen 1. januar 2025, med forbehold om når regelverket tas inn i EØS-avtalen. 

Delvis ikrafttredelse i EU i år

Vi gjør oppmerksom på at i EU vil regelverket delvis tre i kraft allerede fra 31. august 2024. Denne datoen er det frist for innsending av FuelEU overvåkingsplaner fra rederiene til verifikatør for å sikre at disse er verifiserte og klare før 1. januar 2025.

Sjøfartsdirektoratet oppfordrer alle rederier som har skip som vil omfattes av regelverket, til å forholde seg til denne fristen. Legg merke til at dette er en separat overvåkingsplan i tillegg til overvåkingsplanen iht. MRV-forordningen ((EU) 2015/757). 

Systemet THETIS-MRV skal benyttes, og EU-kommisjonen forventer at funksjonaliteten for innsending av FuelEU overvåkingsplan vil være tilgjengelig i begynnelsen av august. Malen for overvåkingsplaner vil imidlertid være klar fra juni/tidlig juli, slik at innholdet kan forberedes tidligere. EU-kommisjonen vil også publisere ofte stilte spørsmål og svar i løpet av juni.  

  • Oppdatert informasjon fra EU vil bli tilgjengelig her (ekstern lenke - engelsk).
  • Spørsmål til kommisjonen/EMSA kan sendes til Fitfor55@emsa.europa.eu.
  • Spørsmål til Sjøfartsdirektoratet kan sendes til post@sdir.no.