Avtalen ble undertegnet i Singapore av Lasse Karlsen på vegne av Sjøfartsdirektoratet under en internasjonal bunkringskonferanse i Singapore. I samarbeidet inngår ellers havnene Singapore, Antwerpen, Rotterdam og Jacksonville, samt sjøfartsadministrasjonene fra Japan og Korea. Initiativet er tatt av Singapore, som er verdens største bunkringshavn. En rolle for Norge i samarbeidet ble først tatt opp av statssekretær Ayhan under hennes besøk til Singapore Maritime Week i 2015, og er deretter godt fulgt opp av Nærings- og fiskeridepartementet og Sjøfartsdirektoratet.

Utslippsreduksjoner

Havnesamarbeidet må sees i sammenheng med at Singapore i første halvår neste år vil tilby LNG for bunkring. I første omgang vil LNG trolig benyttes til taubåter o.l. i havnen og forhåpentligvis noe nærskipsfart. Felles tekniske standarder er påkrevet dersom LNG skal bli et alternativ av betydning for internasjonal skipsfart. Særlig for linjefart og sjøveis transport mellom faste destinasjoner er potensialet for utslippsreduksjoner stort. Det neste avgjørende skritt vil derfor være at noen toneangivende rederier utnytter mulighetene. På konferansen tok Shell og BP til orde for at IMO snarest mulig burde beslutte et krav om maks 0,5 % svovelinnhold i regulær bunkers, samtidig som rederinæringen v/International Chamber of Shipping oppfordret IMO til å gi en klar timeplan for reduksjon av utslipp. Gjennomgangstonen var at industrien er klar for endring – men at man er avhengig av klare regulatoriske pålegg.

Viktig skritt fremover

Ambassadør ved Kgl. Norsk Ambassade Singapore, Tormod C. Endresen, sier det på denne måten: Slik ambassaden ser det tas det nå viktige skritt fremover både for å redusere svovelinnhold mv i regulær bunkers og fremme bruken av LNG – signalene kommer både fra havner, havnemyndigheter og oljeselskap/raffinerier.

- Det er positivt at Norge – på bakgrunn av vår særlige erfaring med LNG – kom med i samarbeidet om felles tekniske standarder. Kombinasjonen av vår omfattende erfaring og en progressiv norsk rederinæring gir oss muligheter til å spille en vesentlig rolle – en rolle som både kan gi utslippsreduksjoner av global betydning og oppdrag til norske selskaper i LNG-verdikjeden, sier Endresen.

Ambassaden vil berømme NFD, Innovasjon Norge og Sjøfartsdirektoratet for en aktiv rolle i dette arbeidet og oppfordre til fortsatt prioritering av samarbeidet som nå er innledet.