Sertifisering av fiskefartøy 8-15 meter under koronapandemien

  • Publisert: 20.03.2020 av: Kari Stautland

Grunna den pågåande koronapandemien har styresmaktene nasjonalt og lokalt lagt strenge avgrensingar på reiseaktivitet. Det er og gitt råd om å minimere kontakt med andre menneske for å i størst mogleg grad kunne avgrense spreiinga av smitte. Dette gjer det vanskelegare å utføre inspeksjonar på fartøy.

sjarker på havet
FOTO: Sjøfartsdirektoratet

Matvareforsyning er ein samfunnskritisk funksjon og Sjøfartsdirektoratet har mellom anna derfor utarbeidd retningsliner for kontroll av fiskefartøy med største lengde mellom 8 og 15 meter for å sikre at flest mogleg fartøy kan bli sett/haldne i drift samstundes som eit forsvarleg tryggleiksnivå blir oppretthaldt.

Fiskefartøy med fartøyinstruks som må fornyast før 12. juni 2020

Fartøy med fartøyinstruks som har forfall før 12. juni 2020 kan få ei utviding av instruksen på 3 månader utan at det må gjennomførast nytt tilsyn av godkjent føretak. Sjøfartsdirektoratet forlenger fartøyinstruksane for alle fartøy dette gjeld ved å oppdatere sin database.

Det blir såleis ikkje kravd at fartøyinstruksar med ny dato skal utferdast og meldast inn til direktoratet. Sjøfartsdirektoratet har utarbeidd informasjon som stadfestar forlenginga av fartøyinstruksen som skal oppbevarast om bord saman med fartøyinstruksen.

Fiskefartøy med midlertidig fartøyinstruks som går ut før 12. juni 2020

Sjøfartsdirektoratet aksepterer at det kan utferdast ordinær fartøyinstruks til fiskefartøy som har midlertidig fartøyinstruks utan at godkjent føretak gjennomfører ny kontroll av fartøyet, dersom reiar kan dokumentere at alle B-avvik er utbetra.

Godkjent føretak kan krevje bevis med bilete- eller videodokumentasjon.

Fiskefartøy som er i prosess med å få fartøyinstruks

For fartøyeigarar som er i prosess med å sertifisere fartøyet vil Sjøfartsdirektoratet i samråd med godkjent føretak i det enkelte tilfellet vurdere om det er grunnlag for å utferda ein fartøyinstruks med gyldigheit avgrensa til 12. juni 2020 utan at det må gjennomførast kontroll hos godkjent føretak.

Slike søknader skal sendast til Sjøfartsdirektoratet i samråd med godkjent føretak.

Retningslinjer for søknad og vilkår for å innvilge

Dersom det er avvik som det ikkje er mogleg å få utbetra på grunn av koronautbrotet eller kontrollpunkt det ikkje er mogleg å gjennomføre skal det informerast om kva avvik/kontrollpunkt dette gjeld og kva tiltak som eventuelt kan gjerast for å kompensere for dette.

Ved vurdering av søknader vil Sjøfartsdirektoratet spesielt legge vekt på avvik/kontrollpunkt med alvorsgrad A i kontrollskjemaet.

  • Godkjent føretak skal så langt det er mogleg forsikre seg om at fartøyet oppfyller relevante forskriftskrav.

  • Alle bilete som er lagt til grunn for vurdering av tilstanden til fartøyet er arkivert som underlagsdokumentasjon.

  • Fartøy med største lengde under 10,67 meter og med elektrisk anlegg på 50 volt og lågare kan få utferda fartøyinstruks utan at dokumentasjon på det elektriske anlegget ligg føre.

  • Funksjonsprøving av diverse installasjonar og system som skal utførast av godkjent føretak kan dokumenterast ved hjelp av bilete og video.

For at ein fartøyinstruks med ordinær gyldigheit skal kunne utferdast må ein fullstendig kontroll være gjennomført på ordinær måte og all dokumentasjon som krevst i forskrifta må ligge føre.  

Sertifisering av samfiskefartøy

Sjøfartsdirektoratet har fått spørsmål om det vil bli opning for å ta omsyn til at somme samfiskefartøy ikkje er meint å bli sett i fart etter at kontrollen er gjennomført. Det vil ikkje bli gitt slik opning og samfiskefartøy skal vurderast på lik linje med alle andre fartøy etter retningslinjene som er skildra over.

Måling av fartøy for stadfesting av lengde i samband med registrering

Måling av største lengde i samband med registrering av fartøy skal stadfestast av godkjent føretak. Reiar skal sende inn dokumentasjon på dette ved registrering i Skipsregistera og Fiskeridirektoratets fartøyregister.

Måling av største lengde kan gjerast på grunnlag av teikningsdokumentasjon i kombinasjon med bilete i perioden fram til 12. juni 2020.

Til toppen