Det er forbudt å ferdes med maskindrevne fartøy eller seilfartøy (inkludert seilbrett) innfor merkebøyer ved offentlige badeplasser. Det er heller ikke tillatt å ankre opp innenfor merkebøyene, eller å fortøye i de.

Vi minner samtidig om at alle fartøy, uansett størrelse eller fremdriftsmiddel, som passerer innenfor en avstand av 50 meter fra steder hvor bading pågår, ikke skal gå med større fart enn 5 knop (ca. 9,2 km/time), og vise særlig aktsomhet. Fartsbegrensningen og aktsomhetskravet gjelder uansett om badeplassen er oppmerka eller ikke.

Uaktsom opptreden i nærheten av, og brudd på forbudet mot ferdsel innenfor oppmerka badeplasser innebærer en stor fare for de badende. Sjøfartsdirektoratet ber derfor alle som ferdes på sjøen å ta hensyn til omgivelsene, og respektere merking.