– Høy fart gir større fare for alvorlige ulykker, og det kreves spesielle ferdigheter for å føre båt i høy fart. Regjeringens overordnede målsetning med båtpolitikken er å legge til rette for et trygt båtliv, og vi har en visjon om at det ikke skal skje ulykker med omkomne eller hardt skadde med fritidsbåt. Derfor innfører vi nå disse kravene, sier næringsminister Iselin Nybø.

Høringsrunde våren 2021

Krav til kursinnhold og kursinstruktører må på plass før regelverket kan tre i kraft, og det må være tilstrekkelig kurskapasitet til de som må ha høyhastighetsbeviset. I tillegg til høyhastighetsbevis vil det innføres krav om bruk av automatisk nødstopp (dødmannsknapp). De nye kravene vil innebære en endring av dagens regelverk.

Sjøfartsdirektoratet vil nå sette i gang arbeidet med å få et forslag klart for høring i løpet av januar. At det foreslås tiltak på disse områdene er i tråd med direktoratets anbefalinger i utredningene som ble levert Nærings- og fiskeridepartementet i sommer.

– Det er en stadig økning i antallet hurtiggående fartøy på sjøen. Høy hastighet gir økt risiko både for de om bord og for omgivelsene. Krav til økt kompetanse for førere av båter i høy hastighet er derfor et naturlig tiltak. Videre er fall over bord en av de vanligste årsakene til alvorlige ulykker. Bruk av dødmannsknapp vil både kunne redde den som faller over bord, og forhindre løpske båter som er til fare for omgivelsene, sier fung. sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

Krav til kursinnhold og kursinstruktører må også på plass før regelverket kan tre i kraft, og det må være tilstrekkelig kurskapasitet til de som må ha høyhastighetsbeviset. Målet er at det nye regelverket skal tre i kraft i løpet av 2022. 

Utredning av vannscooterbevis

I Sjøfartsdirektoratets rapport fra 2020 er også vannscootere omtalt. Sjøfartsdirektoratet anbefaler at det bør innføres et særskilt kompetansekrav for vannscooter, som kan oppnå større hastighet enn 40 knop. I høringsrunden vil Sjøfartsdirektoratet derfor be om innspill på om det bør innføres et eget vannscooterbevis.

– Trygghet, sikkerhet og samhandling til sjøs må alltid ha stor oppmerksomhet. Uavhengig av regelverk og krav er det viktig at båtbrukere selv tar ansvar og utviser gode holdninger på sjøen, sier næringsministeren.

Bakgrunn

Regjeringen la i 2019 frem Meld. St. 30 Samhandling for betre sjøtryggleik, som inneholdt en rekke tiltak på fritidsbåtområdet. Sjøfartsdirektoratet har i etterkant utarbeidet en rapport om innføring av et høyhastighetsbevis og et krav om bruk av dødmannsknapp. Les rapporten her (link rapport https://www.sdir.no/fritidsbat/rapporter-og-utredninger/ ).

Link til Næringsdepartementet (https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-vil-innfore-krav-om-hoyhastighetsbevis-pa-sjoen/id2786117/ )