Vår humoristiske kampanjefilm ble laget for å for å gjøre næringen bevisst på farene om bord. Filmen har blitt veldig godt mottatt av både rederier, sjøfolk og utdanningsinstitusjoner. Vi oppfordrer alle til å fortsette å dele filmen i sosiale medier med taggen #passpå

Må bedre sikkerhetskulturen

Havarikommisjonen har de siste årene gitt konkrete sikkerhetstilrådinger i sine rapporter, og flere nye krav er kommet til.

– Vi har sett at det i mange tilfeller er manglende rolleforståelse om bord, og svakheter ved organisering i rederi. Dette gjelder spesielt med tanke på ledelse og kommunikasjon, sier senioringeniør Birthe Lill Eskevik.

Utviklingen går raskt innenfor denne fartøygruppen, og utstyret kan være tungt og avansert. Utførelse av arbeidsoppgavene krever både kunnskap og kompetanse.

– Det må jobbes mer målrettet med å ivareta sikkerheten. En bedre sikkerhetskultur må bygges, og man må øke kunnskapen om risikovurderinger, legger Eskevik til.

Resultatene av kampanjen

Det ble i alt gjennomført 125 uanmeldte tilsyn og gitt 883 pålegg totalt i kampanjeperioden.

Når vi legger påleggene inn i kategorier, ser vi at sikkerhetsstyringssystem fikk 198 pålegg, tiltak mot brann 139, redningsredskaper 96, skipets sertifikater og dokumenter, samt ulykkesforebyggende tiltak 90, stabilitet, konstruksjon og tilhørende utstyr 84, sikker navigering 60, sertifisering og vakthold for sjøfolk 43, og arbeidsområder 24.

– Næringen har fortsatt mye å jobbe med, og vi håper at alle ser verdien i å ta i et tak med tanke på å øke sikkerheten og skape gode arbeidsforhold. Sjøfartsdirektoratet vil hjelpe til med veiledning og informasjon, og vi vil fortsette å ha fokus på mindre arbeidsbåter og servicefartøy. Håpet er at et godt sikkerhetsarbeid i rederiet og om bord, skal få ned antall pålegg når vi på nytt kommer på tilsyn, sier Eskevik.

Gjenstående pålegg

De aller fleste av påleggene er lukket, men pr. i dag gjenstår fortsatt 28 pålegg fordelt på 13 fartøy.

– Fire av disse påleggene som ikke er lukket, er relatert til brovaktsalarm. Dette er utstyr som leverandør må levere og installere. Noen av påleggene er også åpne for fartøy som er tatt ut av drift, og her er det en pågående prosess med utbedringer for å få pålegg lukket, poengterer Eskevik.

Læring og erfaringsutveksling

Menneskelige feil kan skje. Da er det lett å peke på enkeltfeil og «rette» disse. Men, om vi bruker feil for å lære og samtidig utveksler erfaring, vil sikkerheten bli bedre for alle. Dette gjelder både fra hendelser og normalt arbeid.

– Vi håper pålegg som ble gitt om bord på fartøyene tas opp i rederiledelsen på land og om bord på det enkelte fartøy, slik at alle kan være med på å løfte sikkerheten på alle nivå, legger Eskevik til.

Miniseminar under Maritim uke i september

Under Maritim uke i Haugesund vil Sjøfartsdirektoratet og Sjømat Norge ha et miniseminar om hvordan man kan øke sikkerheten på mindre arbeidsbåter og servicefartøy.

Det vil bli foredrag og paneldebatt rundt sikkerhetsstyring, skipsfører sitt ansvar, og læring av hendelser.

Påmelding og informasjon om Maritim uke finner du her.

Mer info om kampanjen finner du her på Sjøfartsdirektoratets nettsider.