– Den store og økende cruisetrafikken i verdensarvfjordene gir betydelig forurensing både til luft og sjø. Det er også avdekket perioder med helseskadelig luft i områdene. Det er derfor viktig med lokale tiltak som kan iverksettes raskt for å redusere helse- og miljøbelastningen og opprettholde den viktige verdensarvstatusen, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Sjøfartsdirektoratet presenterte i 2017 en kartlegging av dagens utslipp i de aktuelle fjordene. Rapporten konkluderte med at det er behov for strengere tiltak for å få ned utslippene av spesielt nitrogenoksider (NOx) og svoveloksider (SOx). Men også utslipp av eksos, kloakk og såkalt gråvann er med på forurense fjordene. Med gråvann menes vaskevann fra oppvask, håndvask, dusjer, vaskeri og lignende. Nå sendes konkrete forslag til nye krav ut på høring med mål om ikrafttredelse fra 1.januar 2019.

-Dette er ikke krav som fører til nullutslipp i verdensarvfjordene, men er likevel et langt skritt fremover mot en teknologi som i femtiden vil være betydelig mer miljøvennlig enn den vi har i dag, sier Bjørn Pedersen som er avdelingsdirektør i Sjøfartsdirektoratet.

Kravene som reflekteres i det nye regelverket forventes å redusere utslippene til luft og sjø betydelig i løpet av de kommende årene. For at nærskipsflåten, de internasjonale cruiseselskapene og de lokale myndighetene skal få en mulighet til å tilpasse seg kravene, skisserer regelverket en gradvis skjerping av utslippskravene. Blant annet foreslåes det et totalforbud mot utslipp av gråvann fra enkelte skipstyper.

-Når vi nå legger inn strenge krav til forurensing så må vi samtidig ta høyde for at det trengs noe tid for næringen til å innrette seg. Jeg tror vi har funnet en god balanse her mellom innføring av nye krav og innfasingsperiode for de som allerede driver virksomhet i disse fjordene, sier Pedersen.

Høringsfristen, for de som ønsker å komme med innspill til regleverksforslaget, er satt til 14.september.

Du finner høringer her.