INDUSTRIELT PERSONELL: Den nye forskriften vil gjelde for lasteskip med lengde (L) 24 meter eller mer, eller med bruttotonnasje 500 eller mer, som skal transportere eller innkvartere flere enn 12 industrielt personell.

Høringsfristen er satt til 6. juni 2024, og den nye forskriften skal etter planen tre i kraft 1. juli 2024.

Særskilte hensyn 

De nye kravene tar hensyn til særskilte risikofaktorer knyttet til føring av industrielt personell, for eksempel personelloverføring og antall personer om bord.

Reglene er basert på at industrielt personell utgjør en egen kategori personer om bord på skip. 

Industrielt personell skal være helsemessig skikket, ha sikkerhetsopplæring og være fortrolig med sikkerhetsrutinene om bord.

Internasjonalt sikkerhetsregelverk

Forskriften gjennomfører SOLAS kapittel XV, om sikkerhetstiltak for skip som fører industrielt personell, i norsk rett. Kapittel XV gjør det internasjonale sikkerhetsregelverket for skip som fører industrielt personell (IP-koden), bindende for lasteskip med bruttotonnasje 500 eller mer i internasjonal fart.

Forskriften gjør SOLAS kapittel XV og IP-koden gjeldende også for skip som ikke er omfattet av SOLAS. Lasteskip med bruttotonnasje 500 eller mer i innenriksfart skal følge samme krav som lasteskip omfattet av konvensjonen. For skip med bruttotonnasje under 500 er det foreslått noen tilpasninger i regelverket.

Forskriften vil ikke gjelde for lasteskip med lengde (L) mindre enn 24 meter. For disse fartøyene vil det bli foreslått særlige regler.