Undersøkelsen blir sendt ut i begynnelsen av januar, og det er Safetec som står for den praktiske gjennomføringen av undersøkelsen, mens Sjøfartsdirektoratet er ansvarlig for prosjektet. 

Sjøfartsdirektoratet gjorde også en slik undersøkelse om maritim sikkerhet i 2018/2019. Den ble sendt ut til over 30 000 personer, og vi mottok over 10 000 svar. Dette var vi veldig fornøyde med, og vi håper på minst like mange respondenter denne gangen. 

Et nært samarbeid mellom ansatt, rederi og myndigheter er avgjørende for å utvikle en felles, god sikkerhetskultur. SAFE (Sakkyndig råd for arbeids- og levevilkår for arbeidstakere på skip), som er satt sammen av både arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner og andre relevante aktører, er aktivt involvert i undersøkelsen. De er orientert om bakgrunnen for undersøkelsen, og de har bidratt ved utarbeidingen av spørsmål og tekster. SAFE vil videre gjennom sine egne interne kanaler fremme viktigheten av å delta i undersøkelsen.  

Viktige tema 

Arbeidsvilkår, arbeidspress og arbeidsmiljø, bemanning, sikkerhetsstyringssystemer og prosedyrer, hviletid og restitusjon, vedlikehold og teknisk utstyr er noen eksempler på temaer i undersøkelsen. Nytt i denne undersøkelsen er mer inngående spørsmål om samarbeid mellom mannskap og loser, og om hvordan kommersielt press kan sies å påvirke sikkerheten.  

Det vil også bli interessant å finne ut hvordan Covid-19 har påvirket mannskapet, gjennom spørsmål om utvidelse av arbeidsperioder, reising ved mannskapsskifte, og konsekvenser av eventuell karantene. Dette er naturligvis også et helt nytt tema av året.

Nyttig kunnskapsgrunnlag 

Spørreundersøkelsen vil hjelpe oss til å supplere og oppdatere eksisterende kunnskap om bakenforliggende forhold og årsaker til ulykker og hendelser til sjøs. Resultatene vil også brukes til å observere forskjeller i næringen, samt utvikling og endringer fra sist undersøkelsen ble gjort.   

Samlet brukes dette til å identifisere områder hvor det kan være hensiktsmessig med å gjøre tiltak for å øke sikkerheten på sjøenVi tror også at å sende ut og å besvare en slik spørreundersøkelse generelt kan bidra til økt bevissthet rundt sikkerhet og sikkerhetskultur.  

Mulighet for intern rapport til hvert rederi 

De generelle resultatene av undersøkelsen vil bli fremlagt av Sjøfartsdirektoratet så snart de er klare. I tillegg kan de rederiene som ønsker det, få en anonymisert rapport som viser svar og tendenser fra eget rederi. Rapporten blir vektet mot hva «alle andre» har svart, både innenfor egen sektor og generelt. Den vil dermed kunne være et godt supplement til det interne sikkerhetsarbeidet videre.  

En slik rapport kan bestilles ved å melde interesse til Sjøfartsdirektoratet og prosjektleder på sfl@sdir.no. Det blir ikke sendt ut rapport til rederier som ikke bestiller dette. 

— Vi oppfordrer rederiene til å utnytte gode arenaer for å svare på undersøkelsen, for eksempel sikkerhetsmøter om bord. Videre minner vi spesielt skipsførere og ledelsen i rederiet på ansvaret med å gå foran og vise hvor viktig et slikt arbeidet er, sier prosjektleder i Sjøfartsdirektoratet, Sverre Flatebø.