ÅRSGEBYR: Sjøfartsdirektoratet har i over 20 år hatt en kontrollordning hvor godkjente foretak har stått for godkjenningen av fiskefartøy mellom 10,67 og 15 meter. Denne kontrollordningen er i senere tid utvidet til å også innbefatte fiskefartøy og lasteskip ned til 8 meter, altså et betydelig antall fartøy.

Årsgebyret for skip består generelt av et grunngebyr, som betales for alle sertifikatpliktige skip, og et tilsynsgebyr. Fiskefartøy under 15 meter er unntatt tilsynsgebyrdelen av årsgebyret, ettersom tilsynet er underlagt godkjente foretak.

Gyldig fartøyinstruks er grunnlaget for å motta årsgebyr. Årsgebyret er i henhold til Sjøfartsdirektoratets gebyrtariff (FOR 2009-12-21-1738).

  • Kroner 4 265,- for fiskefartøy fra og med 9 og til 10 meter
  • Kroner 6 397,- for fartøy fra og med 10 til 15 meter

Dette skal gebyret dekke

Følgende kan blant annet nevnes av hva årsgebyret (grunngebyret) er ment å dekke hos Sjøfartsdirektoratet:

  • Utvikling og revisjon av regelverk
  • Utarbeidelse og revisjon av dokumenter knyttet til kontrollordningen (herunder revisjon/godkjenning av godkjente foretak)
  • Utarbeidelse av informasjonsmateriell til fartøyeiere
  • Vedlikehold av nettsider spesielt beregnet for denne fartøygruppen
  • Holdningsskapende arbeid
  • Gjennomføring av uanmeldte tilsyn på fiskefartøy under 10,67 meter (over 100 tilsyn årlig)