Sjøfartsdirektoratet er markedstilsynsmyndighet for fritidsfartøy og kontrollerer at importørene oppfyller kravene som er satt. Det betyr å føre tilsyn med at fritidsbåter fra 2,5 til 24 meters lengde, som settes på markedet i Norge av norske produsenter og importører, oppfyller kravene.

Les også sak på farligeprodukter.no.

Sakens bakgrunn 

Siden høsten 2018 har Sjøfartsdirektoratet vært i dialog med fritidsbåtprodusenten Rana Plast AS (org. nr. 814 135 462) for å bringe på det rene hvorvidt båtene de har produsert, oppfyller grunnleggende krav.

For modellene Rana 430 og Rana 540 kunne det ikke dokumenteres at de oppfylte kravene, og det ble derfor fattet et vedtak om tilbakekalling i februar 2019. Vedtaket ble påklaget, men klageinstansen (Nærings- og Fiskeridepartementet) opprettholdt vedtaket 2. desember 2019. Sjøfartsdirektoratet har videre undersøkt hvorvidt de øvrige båtene, som produsenten setter på markedet, oppfyller de grunnleggende kravene.

Produsenten har ikke kunnet dokumentere dette for noen av sine modeller, det vil si: 

Rana 300, 425, 430, 460, 480, 520, 530, 540, 610, 630 og 640 og ulike varianter av disse.

Rana Plast AS (org. nr. 814 135 462, skiftet navn til Båtsalg AS 25.11.2019) har drevet sin virksomhet siden 01.09.2014, og overtok da produksjonen fra «gamle Rana Plast» som også produserte båter med tilsvarende modellbetegnelser. Sjøfartsdirektoratet har ingen grunn til å anta at tilsvarende mangler gjelder Rana-båter produsert før 2014.

Hvorfor er CE-merking viktig? 

Fra 16. juni 1998 har det vært krav om at fritidsbåter skal være CE-merket, og det er produsentens ansvar. For å CE-merke båten skal båtprodusenten sikre at produktet er konstruert og produsert i samsvar med gjeldende krav. Produsenten skal deretter utarbeide teknisk dokumentasjon som viser dette. Dokumentasjonen skal inneholde alle relevante opplysninger om metodene produsenten har brukt for å sikre at produktet oppfyller kravene. Dokumentasjonen skal benyttes i produsentens samsvarsvurdering – det vil si i de interne vurderingene om at hvert enkelt ferdige produkt faktisk oppfyller de grunnleggende krav, og som del av bevis for at de faktisk gjør det. Med andre ord vil ikke produsenten verken kunne sikre eller vise at båten oppfyller de grunnleggende sikkerhetskrav til oppdrift og stabilitet, styrke, beskyttelse mot fall over bord, brannsikring osv. uten slik teknisk dokumentasjon. 

Det er ikke tillatt å gjøre tilgjengelig båter som ikke oppfyller alle relevante tekniske og formelle krav til CE-merking.  

Status

Det er åpnet konkurs i Båtsalg AS (tidl. Rana Plast AS) som er ansvarlig produsent av båtene. Eiere av båter som nevnt ovenfor kan ta kontakt med bobestyrer Peter Wright på telefon 917 62 771 eller e-post post@ajust.no for å avklare spørsmål og melde eventuelle krav i forbindelse med kjøpet. Frist for krav ble satt til 6. mars 2020.

Konsekvenser for forbruker

Båtene skulle i utgangspunktet ikke vært satt på markedet da de ikke anses å oppfylle kravene til CE-merking. Regelverket åpner for etterkontroll (for å CE-merke båten i ettertid) gjennom teknisk kontrollorgan.

Kontakt utpekte tekniske kontrollorgan  for spørsmål om slik etterkontroll og utarbeidelse av dokumentasjon.

Det er ulovlig å selge en ny båt uten CE-merke, når denne skulle vært CE-merket. Den som setter båten på markedet for første gang, kan således straffeforfølges, se fritidsbåtforskriften § 34 jf. § 5 (1). Dersom Sjøfartsdirektoratet oppdager at båter er satt på markedet i Norge uten CE-merke, vil Sjøfartsdirektoratet foreta nødvendige tiltak slik at den norske produsenten CE-merker båten. 

Den som har satt båten på markedet for første gang risikerer også å bli stilt til ansvar dersom det skulle skje en ulykke som følge av at båten ikke er CE-merket. Videre vil kjøper kunne fremme alminnelige kjøpsrettslige krav overfor selgeren, fordi båten har en mangel når den ikke er CE-merket, så som retting, prisavslag, erstatning og eventuelt heving.

Konsekvensene for kjøper knytter seg særlig til problemer med å få båten forsikret og registrert, samt at sivilrettslige sanksjoner som nevnt over også vil gjøre seg gjeldende i forbindelse med videresalg.