Direktoratet mottok høringsuttalelse fra mange aktører som blir berørt av endringen. Mange av disse har gitt uttrykk for kravene slik de er foreslått, har for vidtrekkende konsekvenser og vil medføre store ulemper for næringen. Med utgangspunkt i dette vil ikke direktoratet kunne fastsette kravene slik de var foreslått.

Sjøfartsdirektoratet har over flere år arbeidet for å revidere krav til kompetanse for å føre mindre fartøy. For store deler av fartøygruppen har vi sett en negativt utvikling i hendelser, og havarikommisjonen har fremmet sikkerhetstilrådinger om å styrke krav til kompetanse. Videre er dagens kompetansekrav, slik de over tid har vokst frem i forskjellige sektorer, fragmentert på den måten at det stilles forskjellige krav til tilsynelatende like fartøy avhengig av bruken.

Det har imidlertid vist seg svært vanskelig å finne en løsning som både er hensiktsmessig og tilpasset næringens behov.

Direktoratet vil i løpet av våren 2019 gå i dialog med høringsinstansene for å kartlegge de ulike behovene og utfordringene som er uttrykt i høringssvarene. Avhengig av videre prosess forventes nytt forslag på høring tidligst 2. kvartal 2019.