Nytt regelverk for fartøy under 24 meter trådte i kraft i januar 2015. Det stiller krav om at lasteskip mellom 8 og 15 meter skal fremstilles for fullstendig kontroll hos godkjent foretak, før en Fartøyinstruks kan utstedes. Som kjent ble fristen for å få fartøyinstruks satt til 1. januar 2017 for skip bygget etter 1990. 

Etter at Sjøfartsdirektoratet ble kjent med at det var mange som ikke kom i mål med sertifiseringen innen fristen, ble det besluttet å gi en utsettelse for de som var i prosess. Ny frist ble i første omgang satt til 31.03.2017, senere 15.05 2017. Lasteskip mellom 8 og 15 meter som er bygget før 1990 har fått frist til 1. januar 2018 til å få fartøyinstruksen på plass.

 

De fleste vil komme i mål

– Sjøfartsdirektoratet har tett dialog med sine godkjente foretak, og tilbakemeldinger fra foretakene tyder på at de aller fleste vil komme i mål med sertifiseringen innen fristen. Samtidig anser vi gitte frister som tilstrekkelig, og vi legger ikke opp til at det skal gis ytterligere utsettelse utover 15.05.2017, sier senioringeniør Raymond Lone. Det er flere årsaker til at mange fartøyeiere slet met å få godkjenningen på plass innen fristen. 

– Mange ble sittende på gjerdet å vente, noe som medførte en opphopning hos godkjente foretakene, som foretar slike kontroller. I tillegg er det en del utstyrsleverandører som ikke har klart å skaffe til veie påkrevd utstyr, som for eksempel flåter og linekasterapparater, sier Lone.  Mange har også måttet vente på utarbeiding og godkjenning av stabilitetsberegninger, slippsetting av båtene, radiosikkerhetssertifikat og tilsynserklæring fra Godkjente elektroforetak.

Utsettelse ble kun gitt til de som kunne fremlegge dokumentasjon fra Godkjent foretak på at mangler var i prosess, samt bekreftelse fra den enkelte leverandør på at utstyr var satt i bestilling. Det ble ikke gitt utsettelse på generelt grunnlag. 

 

Viser samarbeidsvilje

– Vi er fornøyd med at vi nå, sammen med de godkjente kontrollforetakene og næringen, ser ut til å komme i mål med sertifiseringen av om lag 900 skip. Det har vært en lang og krevende prosess for alle parter, med mange skip som skal kontrolleres på kort tid, sier Lone. Han roser de 16 godkjente foretakene langs norskekysten, som har lagt ned en betydelig innsats i arbeidet med kontroll og sertifisering.

– Tilbakemeldinger fra foretakene tyder på at næringen har generelt vært positive og at de er samarbeidsvillige i sertifiseringsprosessen, legger Lone til.

 

Fakta:

  • Lasteskip mellom med minste lengde 8 meter og største lengde 15 meter, som er bygget før 1990 har fått frist til 1. januar 2018 til å få fartøyinstruksen på plass.
  • Fartøyinstruksen skal være oppslått på et lett synlig sted om bord. Fartøyinstruksen skal deretter fornyes hver 30 måned, ved at skipet fremstilles for periodisk forenklet kontroll hos godkjent foretak, dette må da utføres før frist utgår. Frister vil fremgå av fartøyinstruksen.
  • Etter de gitte fristene vil mindre lasteskip kunne bli gjenstand for uanmeldte tilsyn. Hvis det under tilsyn fremkommer at fartøyet har operert uten gyldig fartøyinstruks, vil dette kunne få konsekvenser i form av administrative sanksjoner, med andre ord overtredelsesgebyr