Dette er et nytt sertifikatkrav som blir innført i kjølvannet av IGF-koden (International Code of Safety for Ships using Gases or other Low-flashpoint Fuels), som trådte i kraft 1. januar 2017. Den førte til endringer i kvalifikasjonsforskriften, med tilleggskrav til mannskap på skip med flammepunkt under 60 grader celsius (LFF-skip). De må nå løse «ferdighetssertifikat grunnleggende LFF» eller «ferdighetssertifikat videregående LFF» for å kunne tjenestegjøre på denne typen skip. Sertifikatkravet er samtidig gjort gjeldende for fartøy med LFF bygget før 1.1.2017. Det vil si at mannskap på skip som er bygd før 1.1.2017, også må løse ferdighetssertifikat for LFF.

 

To ulike nivåer

Ferdighetssertifikatene er delt inn i to nivåer. Nivåene gjenspeiler hvilket ansvar man skal ha ved håndtering av LFF. «Ferdighetssertifikat grunnleggende LFF» er for sjøfolk som skal «ivareta bestemte plikter og ansvarsområder knyttet til behandling og bruk av drivstoff», eller som «i nødsituasjon» skal ivareta disse pliktene. «Ferdighetssertifikat videregående LFF» er for skipsfører, maskinoffiserer og annet personell som «har direkte ansvar for behandling og bruk av drivstoff og drivstoffsystemer».

Ferdighetssertifikatene utstedes av Sjøfartsdirektoratet. Opplæring som kreves for å løse ferdighetssertifikat, gjennomføres på kurssenter etter læreplaner som er godkjent av Sjøfartsdirektoratet.

 

Dette trenger du

Det er flere alternativer til hvordan man kvalifiserer til å løse ferdighetssertifikat for LFF. Noen alternativer krever fartstid eller deltakelse i bunkringsoperasjoner. Gjennomført fartstid og bunkringsoperasjoner må da bekreftes med attest fra rederi/skipsfører. All opplæring skal dokumenteres med kursbevis eller lignende.

 

Førstegangsutstedelse av «ferdighetssertifikat grunnleggende LFF»

For å løse «ferdighetssertifikat grunnleggende LFF» må man ha gyldig sikkerhetskurs. I tillegg kreves ett av følgende alternativer:

 

  • Gjennomført grunnleggende LFF-kurs ved godkjent kurssenter/skole.

 

  • «Ferdighetssertifikat gasstankere», laveste eller høyeste grad.

 

  • Minimum tre måneders fartstid i perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2017 på skip med LFF og dokumentert opplæring som minimum dekker kompetansen i de nå opphevede forskriftene om bygging og drift av passasjerskip drevet med gass og forskrift om lasteskip hvor forbrenningsmotorer drives med naturgass (ABC-kurs).

 

Førstegangsutstedelse av «ferdighetssertifikat videregående LFF»

For å løse «ferdighetssertifikat videregående LFF» må man ha «ferdighetssertifikat grunnleggende LFF» eller grunnleggende LFF-kurs, gyldig sikkerhetskurs og i tillegg oppfylle ett av følgende alternativer:

 

  • Gjennomført videregående LFF-kurs ved godkjent kurssenter/skole og etter godkjente emneplaner og minimum én måned fartstid, som inkluderer tre bunkringsoperasjoner om bord på et LFF-skip.

 

  • Gyldig «ferdighetssertifikat gasstankere», høyeste grad, minimum tre måneders fartstid i løpet av de siste fem årene på LFF-skip og deltakelse i tre bunkringsoperasjoner om bord på LFF-skip.

 

  • Gyldig «ferdighetssertifikat gasstankere», høyeste grad, minimum tre måneders fartstid i løpet av de siste fem årene på LFF-skip og deltakelse i minimum tre bunkringsoperasjoner om bord på LFF-skip i løpet av fartstiden, hvor to av tre bunkringsoperasjoner kan erstattes med godkjent simulatortrening.

 

  • Gyldig «ferdighetssertifikat gasstankere», høyeste grad, minimum tre måneders fartstid i løpet av de siste fem årene om bord på skip som bruker eller fører LFF og i tillegg har gjennomført minimum tre lasteoperasjoner om bord på et gasstankerskip.

 

  • Minst tre måneders fartstid i perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2017 om bord på LFF-skip og dokumentert opplæring som minimum dekker kompetansen i de nå opphevede forskriftene om bygging og drift av passasjerskip drevet med gass og forskrift om lasteskip hvor forbrenningsmotorer drives med naturgass (ABC-kurs).

 

 

Ytterligere informasjon om ferdighetssertifikat for LFF og bestemmelser for LFF-skip finnes blant annet i forskrift om kvalifikasjoner for sjøfolk, forskrift om skip som bruker drivstoff med flammepunkt under 60 °C, forskrift om bygging av skip og rundskriv RSR-18-2016 om skip som bruker drivstoff med flammepunkt under 60 °C m.m.