Som oppfølging av «Stortingsmelding om samhandling for betre sjøtryggleik - del III Særleg om tryggleiken på fritidsbåtar» har Sjøfartsdirektoratet fått i oppdrag å blant annet utrede innføringen av et høyhastighetssertifikat.

I oppdraget fra Nærings- og fiskeridepartementet står dette:

«I meldingen fremgår det at regjeringen vil vurdere å innføre et teoretisk og praktisk kurs for førere av båter som kan oppnå hastighet større enn 50 knop. Det er hensiktsmessig at Sjøfartsdirektoratet utreder saken og oversender anbefalingen til NFD. 

I sin vurdering må direktoratet vurdere argumenter for og imot en innføring av skjerpede kompetansekrav for fartøy som kan oppnå større hastighet enn 50 knop. Forutsatt at det skal innføres nye kompetansekrav, må direktoratet vurdere innretningen på et teoretisk og et praktisk kurs. Det er viktig at Sjøfartsdirektoratet legger til grunn at innføringen av nye sertifikatkrav ikke skal bli for omfattende og ressurskrevende for privatpersoner.» 

Godt i gang

- Vi er godt i gang med dette utredningsarbeidet, som også innbefatter andre sikkerhetstiltak, men noe konkret krav om et høyhastighetssertifikat er enda ikke innført. Det blir opp til Nærings- og fiskeridepartementet å ta en avgjørelse på dette når vår utredning er ferdig, sier Petter A. Søreng, som leder fritidsbåtseksjonen i Sjøfartsdirektoratet. 

I tillegg til høyhastighetssertifikat for båter som kan oppnå større hastighet enn 50 knop, skal direktoratet også se på disse områdene: 

  • Utarbeide et bedre fakta- og statistikkgrunnlagknyttet til fritidsbåtulykker 
  • Vurdere å innføre et krav om og bruk av dødmannsknapp eller annen automatisk nødstoppmekanisme
  • Vurdere om det bør stilles strengere krav til utleier og leietaker av fritidsbåter
  • Revisjon av fritids- og småbåtloven