Modellen "Tilskudd for skip i NOR" omfatter skip som transporterer last eller passasjerer hvor transporten ikke omfattes av § 9 – § 12, jf. forskriften § 8 første ledd, og departementet tolker ordlyden slik at NOR-registrerte havvindskip ikke er omfattet.

Dette samsvarer med hvordan ordningen har blitt praktisert, hvor havvindskip kun har vært tilskuddsberettigede etter modellen "Tilskudd for NIS konstruksjonsskip", jf. forskriften § 15.

Havvindskip har fellestrekk med skipene som omfattes av modellen "Tilskudd for petroleumsskip i NOR", jf. forskriften § 9, men denne omfatter bare skip som transporterer last eller yter tjenester knyttet til petroleumsvirksomhet. 

Departementet vurderer derfor at det i dag kun er havvindskip registrert i NIS som er omfattet av tilskuddsordningen, og at disse kan være tilskuddsberettigede etter modellen "Tilskudd for NIS konstruksjonsskip".