Oversikten viser ellers at det var 106 arbeidsulykker i år, omtrent det samme som samme periode i fjor da det ble registrert 115 ulykker med personskade.

– Det er gledelig at vi ser en liten nedgang på antall personulykker, men vi hadde ønsket en betydelig større nedgang på arbeidsulykker, og spesielt på antall omkomne. Dette viser at vi er nødt til å fortsette med holdningsskapende arbeid og tiltak sammen med kundene våre, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad i en kommentar.

 

LIKE MANGE OMKOM

Antall dødsulykker viser ikke tilbakegang, da fire omkomne er det samme antall dødsulykker som i 2017 og 2016. En av de som mistet livet i år var en utenlandsk fisker som arbeidet på et større fiskefartøy. Han entret en lastetank som skulle luftes ut, mistet bevisstheten på grunn av oksygenmangel, falt ned i tanken og ble liggende med ansiktet i rester fra lasten.

Videre var det to hendelser der fiskerne har falt over bord. Et av fartøyene drev med garnfiske og det andre krabbefiske.

Den fjerde dødsulykken skjedde da at fartøy gikk ned med fisker om bord.

 

FÆRRE GRUNNSTØTER, FLERE BRANNER

Halvårsstatistikken viser også at antall skipsulykker har gått noe ned i år, fra 127 (2016) og 124 (2017) til 110 såkalte hendelser første halvår i år. Som tidligere er det grunnstøtinger som utgjør den største ulykkesårsaken, med 42 registrerte tilfeller mot 54 i samme periode i fjor.

Antall branner har derimot doblet seg, fra 6 i 2017 til 12 i år, men ligger fremdeles på et forholdsvis lavt nivå. Fem av tilfellene fant sted på fiskefartøy der ett av fartøyene gikk tapt mens det var mindre skader på de øvrige fire. Fem andre branntilfeller skjedde på lasteskip, med to tilfeller av alvorlig skade på fartøyet. De resterende to branntilfellene fant sted på passasjerskip, med mindre skader på fartøyet.

– Etter at Sjøfartsdirektoratet hadde brann om bord som fokusområde i 2014, så vi en tilbakegang i antall branner på fartøy. Det er ikke hyggelig at vi nå igjen ser en økning, sier Alvestad.

 

FÆRRE KONTAKTSKADER

Når det antall kontaktskader – sammenstøt med kai, broer og annet – fortsetter den positive trenden med nedgang i antall hendelser de siste årene. I første halvår ble det registrert 18 slike hendelser, en positiv nedgang fra 33 i 2015, 23 i 2016 og 22 i 2017.

Når det gjelder øvrige typer hendelser fordeler de seg omtrent likt med foregående år.

 

HAVBRUKSNÆRINGEN

– Generelt mener vi at det totale antall personulykker ulykker med fartøy er uakseptabelt høyt. Jeg tror det nå er nødvendig å minne både de på land og de som jobber om bord på at sikkerheten må tas mer på alvor. For øvrig har vi merket oss at omkring 20 prosent av det samlede antall innrapporterte ulykker har tilknytning til havbruksnæringen, sier Lars Alvestad.