– Ved å samle og sammenstille informasjonen, som i dag blir samlet inn av en rekke aktører, vil kunnskapsgrunnlaget styrkes.  Hensikten er å gi et bedre kunnskapsgrunnlag om utviklingen i ulykkesbildet. Dette vil gi bedre beslutningsgrunnlag når forebyggende tiltak knyttet til bruk av fritidsbåter skal vurderes, sier Petter A. Søreng, som leder Sjøfartsdirektoratets fritidsbåtseksjon.  

Samarbeidspartnerne er Sjøfartsdirektoratet, Politiet, Redningsselskapet, Hovedredningssentralen, Kystverket og Kongelig Norsk Båtforbund. SINTEF Digital (prosjektleder) og NTNU er forskningspartnere i prosjektet.  

Skal følge med på utviklingen

Fritidsbåtplattformen skal være et sted hvor data om aktivitet på sjøen, ulykker uten omkomne og dødsulykker skal registreres. De forskjellige aktørene som er involvert i prosjektet vil ha mulighet til å registrere informasjon. Aktørene kan også hente ut informasjon som de har behov for, f.eks. ved holdningsskapende arbeid, disponering av ressurser for redningstjeneste eller for planlegging av farledsutbedringer. 

Plattformløsningen vil sammenstille dataene og distribuere informasjon som er viktig for de ulike aktørene med hensyn på de oppgavene de har ansvar for. Løsningen skal blant annet gjøre det mulig å overvåke utvikling i risiko, både på kort og lang sikt.  

Et viktig steg 

 Vi i Sjøfartsdirektoratet har i flere år jobbet målrettet for å forbedre innsamling av data og utarbeiding av statistikk for ulykker med fritidsfartøy. At vi nå får på plass denne samarbeidsplattformen vil være et viktig steg i arbeidet for å redusere ulykkestallene, sier Søreng.  

Prosjektet skal være ferdig innen utgangen av 2023. Resultatet fra innovasjonsprosjektet vil være en prototype som de ulike aktørene har testet. Sjøfartsdirektoratet har fått støtte fra Forskningsrådet på 7 millioner kroner til prosjektet.  

 

Samarbeidspartnere i prosjektet:

Politidirektoratet –Politiets sjøtjeneste har en rekke oppgaver og aktiviteter i forbindelse med fritidsfartøy, for eksempel forebyggende arbeid gjennom synlig tilstedeværelse på sjøen, og håndheving av regelverk for atferden til sjøs gjennom bl.a. farts- og promillekontroller.  

Hovedredningssentralen - Hovedredningssentralen leder og koordinerer alle typer redningsaksjoner (land-, sjø- og luftredningstjeneste)  

Redningsselskapet - Redningsselskapet er en frivillig, humanitær medlemsorganisasjon. Redningsselskapet jobber for å gjøre det tryggere å ferdes på og ved sjøen. Visjonen er at ingen skal drukne.  

Kystverket – Hovedformålet er å sørge for sikker og effektiv ferdsel i farleder langs kysten og inn til havner, og sørge for en nasjonal beredskap mot akutt forurensing. Kystverket regulerer ferdselen på sjøen, og et av virkemidlene er fartsforskrifter.  

KongeligNorskBåtforbund - KNBF er en interesseorganisasjon for fritidsbåtbruk i Norge som arbeider for et bedre båtliv på naturens premisser  

Sjøfartsdirektoratet - Sjøfartsdirektoratet er hovedkilde til statistikk over dødsulykker på fritidsfartøy i norsk farvann. Sjøfartsdirektoratet jobber i tråd med nullvisjonen til regjeringen der dette innebærer en visjon om ingen omkomne eller hardt skadde ved bruk av fritidsbåter.