I henhold til ISPS-regelverket skal sikkerhets- og terrorberedskapsplanen (SSP), inneholde prosedyrer for testing av sikkerhetsutstyret om bord (ref. ISPS-kodens del A, seksjon 9.4 underpunkt .15, .16 og.18.)

ISPS-koden er en såkalt funksjonsbasert kode. Det betyr at den beskriver funksjoner som skal oppfylles uten å gå i detalj på hvordan man skal gjøre det. Av den grunn inneholder ikke koden detaljerte regler om hvordan og hvor ofte skipets terroralarmsystem skal testes, og det er overlatt til flaggstatene å instruere nærmere om dette.

Sjøfartsdirektoratet har oppdatert instruksene for testing av SSAS, og har formalisert nye krav til testingen gjennom Rundskriv 1 - 2024. 

Den viktigste endringen er at funksjonstesting av SSAS ikke skal involvere Hovedredningssentralen (HRS).

  • Dersom et rederi ønsker å involvere HRS i en større øvelse, skal dette avtales med HRS på forhånd.
  • Funksjonstesting av SSAS skal fortsatt gjennomføres minst hver 6 måned. Disse testene skal kun involvere CSO og/eller rederiorganisasjonens fastsatte beredskapsorganisasjon.

For mer detaljert informasjon om det nye testregimet, se rundskrivet i sin helhet:

Både HRS og Sjøfartsdirektoratet presiserer at endringen i testregimet ikke vil få betydning for reelle terroralarmer.

SSAS skal programmeres til å sende skarp alarm til: ssas@rescue-norway.org.

Det er viktig at prosedyrer i sikkerhets- og beredskapsplanen oppdateres i henhold til denne instruksen, og at all testing, øvelser og driller dokumenteres om bord.