Selv om det ikke er avdekket alvorlige avvik vil funnlisten ha ulik grad av alvorlighet i seg. Et av avvikene som er avdekket vil kreve umiddelbare tiltak, mens de fleste funnene får en normal tre måneders frist for lukking. 

— Det er positivt at våre revisorer har sett en god utvikling i rederiet, selv om det ut fra funnlisten fortsatt er områder som det må jobbes med hos rederiet. Det er tydelig at rederiet har forstått alvoret i saken. I tillegg vet vi at denne revisjonen har gitt god læring og til andre rederier, og sånn sett hevet sikkerheten på flere måter, sier Alf Tore Sørheim som er avdelingsdirektør for operativt tilsyn i Sjøfartsdirektoratet. 

Dette er funnene:

Totalt er det avdekket sju funn, herav seks avvik og én observasjon.  I korte trekk går funnene ut på dette (A = avvik, O = observasjon): 

Avviksbehandling etter ekstern revisjon 16. desember: Det kan ikke dokumenteres en tilfredsstillende avviksbehandling med korrigerende tiltak for å hindre gjentagelse for alle avdekkede årsaker fra årsaksanalyse for avviket. (A) 

Kvalifikasjoner: Det kan ikke dokumenteres et system for oppfølging av pålagte kvalifikasjoner for personer med særskilte funksjoner. (A)  

Selskapets verifisering: Det kan ikke dokumenteres et tilfredsstillende system for selskapets verifisering av personell som utfører ISM relaterte oppgaver opptrer i henhold til fastsatte prosedyrer. (A) 

Opplæring beredskap: Det kan ikke dokumenteres en tilfredsstillende opplæring for alle medlemmer av beredskapsgruppen. (A) 

Beredskapsplan: Selskapets beredskapsplan, oppfølging og evaluering er noe mangelfullt(O)  

Avviksbehandling, erfaringsoverføring og registrering av korrektivt vedlikehold: Selskapets system for forbedringsregistering og behandling er ikke tilfredsstillende ivaretatt, slik det beskrevet i prosedyrer. (A) 

Operasjoner om bord: Det kan ikke dokumenteres en tilfredsstillende risiko og sårbarhetsanalyse. 

 

Funnlisten, med objektive bevis knyttet til avvik og observasjoner, kan du laste ned her.

Veien videre

Rederiet vil nå forholde seg til de fristene som er satt for de ulike avvikene. I denne prosessen vil det være naturlig med dialog med direktoratet for enten avklaringer eller andre spørsmål. Sjøfartsdirektoratet har også varslet rederiet at en ønsker å gjennomføre revisjon av seks fartøy for å få verifisert samhandling mellom rutiner og prosedyrer på rederinivå opp mot det som foregår om bord i fartøyet.

 For mange hører kanskje et sikkerhetsstyringssystem ut som noe papirgreier som ikke betyr noe, men faktum er at dette er svært viktig med tanke på sikkerhet. Det vi så under tilleggsrevisjonen i desember, med blant annet manglende oppfølging av hendelser og risikovurderinger ved uhell, viser at dette er direkte relatert til sikkerhet. Manglende oppfølging av prosedyrer om bord kan og få en direkte konsekvens som kan sette sikkerheten i fare for de om bord. Derfor er det bra at den siste revisjonen viser en positiv utvikling, sier Sørheim. 

Bakgrunn for saken

Høsten 2020 kom det flere bekymringer til Sjøfartsdirektoratet knyttet til rederiet Boreal sin håndtering av hendelser, blant annet knytet til innrapportering. Med bakgrunn i dette varslet direktoratet rederiet om en ønsket tilleggsrevisjon. Dette varselet ble sendt rederiet i slutten av november, og tilleggsrevisjonen ble gjennomført  16.desember. Revisjonen avdekket alvorlige avvik, noe som medførte at rederiets godkjenningsbevis ble trukket tilbake om ettermiddagen den 16.12.20, og rederiets fartøy måtte gå til kai – med unntak av samband/fartøy som hadde en beredskapsfunksjon (f.eks. brann/helse/samfunnskritiske funksjoner). 

Tilbaketrekkingen fikk raskt konsekvenser og rederiet jobbet hele kvelden den 16.12 med å etablere en plan for avviksbehandling som kunne aksepteres av Sjøfartsdirektoratet. Direktoratet hadde også revisorer og andre relevante fagpersoner på jobb hele kvelden for å kunne vurdere en mulig plan. Etter flere revisjoner av planen ble denne godkjent av Sjøfartsdirektorat sent samme kveld og rederiet kunne starte sine seilinger igjen neste morgen. 

Det midlertidige sertifikatet som da ble utstedt fikk en gyldighet på tre måneder før ny revisjon skulle gjennomføres. Dette er bakgrunnen for revisjonen som startet i går og ble avsluttet nå i formiddag med et avslutningsmøte sammen med rederiet. 

Revisjonen er gjennomført som fjerntilsyn via Teams, noe Sjøfartsdirektoratet etter hvert har fått gode erfaringer med. Sjøfartsdirektoratets revisorteam har bestått av en revisjonsleder og en revisor, samt en observatør. Fra rederiet har 36 personer deltatt i hele eller deler av revisjonen. 

 

Kontaktpersoner for media:

Kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus, dia@sdir.no, 957 41 729

Kommunikasjonsrådgiver Kari Stautland, kast@sdir.no, 452 73 322