MILJØ: Begroing er oppbygning av vannlevende organismer som mikroorganismer, planter og dyr på overflater og strukturer som er nedsenket i eller eksponert for vannmiljøet.

Begroing på skrog har etter hvert blitt et stort miljøproblem, og i Norge har problemet de siste årene blitt særlig synlig gjennom arten havnespy, som har spredd seg langs kysten. Sjøfartsdirektoratets forskrift etablerer krav som skip og flyttbare innretninger må forholde seg til, for å håndtere begroingen på skrog.

Forskriftsforslaget er basert på IMOs 2023 Biofouling Guidelines for the control and management of ships’ biofouling to minimize the transfer of invasive aquatic species.

Høringsfristen er satt til 6. juni 2024, og forskriften skal etter planen tre i kraft 1. juli 2025.

Truer det biologiske mangfoldet

Forskriften skal gjelde for skip og flyttbare innretninger som er sertifisert for internasjonal fart, og som kommer inn i norske farvann. To bestemmelser i forskriften skal gjelde for skip som kun er sertifisert for innenriksfart.

Henrikke Roald, underdirektør i avdeling for regelverk og avtaler.
Henrikke Roald, underdirektør i avdeling for regelverk og avtaler. Foto: Marit Nilsen

Begroing på skrog er en viktig introduksjonsvei for skadelige fremmede arter, i tillegg til at det har flere negative konsekvenser, både miljømessig og økonomisk. Mange skadelige fremmede arter er allerede etablert i norske farvann, og er en stor trussel mot det biologiske mangfoldet, sier underdirektør Henrikke Roald i avdeling for regelverk og avtaler i Sjøfartsdirektoratet.

Formålet med forskriften er å hindre at skadelige fremmede arter kommer til Norge via begroing på skrog fra internasjonal skipstrafikk, og hindre videre spredning i norske farvann.

Krav til system, plan og begroingsdagbok

Forskriften stiller blant annet krav til at rederiene skal ha et overordnet system, at skipene og den flyttbare innretningen skal ha en plan for håndtering av begroing og at det skal finnes en begroingsdagbok om bord.

I tillegg stilles det krav til hvordan vasking av skrog i vann skal foregå for i størst mulig grad å hindre spredning av skadelige fremmede arter. Det er også gitt en åpning for at tilsynsmyndigheten kan pålegge fjerning av begroing i særlige tilfeller.