Våre ulykkesdata har mange dimensjoner som kan krysskobles. Vi deler ulykker opp i personskade og skipsulykker. Vi registrerer antall forlis og omkomne. Vi katalogiserer hvilke type ulykker som skjer, og hvilke type skip som var innblandet.

For skipsulykker brukes hele data fra tidsrommet 1981 – 2018. Ved vurdering av personulykker ser vi hovedsakelig kun på de ti siste årene (2009 – 2018). Begrunnelsen for forskjell i utvalg er at katastrofale skipsulykker har en mye lavere forventet frekvens.

Så hvert år samles faggrupper seg og analyserer Sjøfartsdirekoratets data og gir hver type hendelse en verdi, en risikoscore. Jo høyere denne verdien er, jo høyere anser vi risikoen med denne type hendelse er.  Årets tall kan presenteres i en sortert liste og vil da inneholde 176 poster. 

Hvis vi sammenligner snittverdien av årets risikoscore over alle typer, og undertyper, av fartøy ser vi at mindre fiskefartøy har høyeste verdier. Etter dette følger forskjellige typer lasteskip. Laveste verdier har alle typer passasjerskip.

 

 

Mer om risikobildet 2019 finner du her