Hva har skjedd

Et fartøy ankom et havneområde der last skulle losses. Vakthavende navigatør gjorde sine forberedelser, og skulle overføre kommando fra senter posisjon til styrbord posisjon. Overføringen skjedde ikke som tiltenkt, og baugthrustere som stod med 50 prosent pådrag til styrbord, førte til at fartøyet grunnstøtte. Det var lav fart i grunnstøtingen, cirka 2,5 knop, men hendelsen medførte skader på skrog som må utbedres i dokk.

I en annen hendelse gikk et fartøy i kaia og fikk skrogskader. Oppgitt årsak er sannsynlig misforståelse av manøverpanel, med følgende sitat:

«Under overføring fra en manøverpult til neste må både pitch og pådraghendlene stå i samme posisjon som den pulten man går i fra. Bekreftelse av overføring skjer ved hjelp av en grønn lampe som så lyser permanent. Når man på dette panelet tar kommando trykker man på en knapp og den grønne bekreftelseslampen starter å blinke langsomt. Det er også slik at når man ikke treffer, blinker den regelmessig. Når man flytter hendel for å oppnå samme posisjon som panelet man går fra, får man et kortere av og litt lenger på-lys. Ansvarshavende navigatør mener han fikk dette kvitteringslyset, men det ble trolig ikke dobbeltsjekket».

Bytte av kommandoposisjon på broa er omtalt i flere ulykkesrapporter, og vi har tidligere omtalt dette i Læring av hendelser – manglende aktivering av manøverposisjon.

Hendelsene som fører til en ulykke, skjer som oftest i forbindelse med havneanløp eller kai-tillegg. Størst konsekvens får det om farten er stor, men selv liten fart kan gi skader på skrog, som fører til kostbare driftsavbrudd.

Gode rutiner

Det er viktig å ha gode ankomst og avgangsrutiner, slik at en unngår stress og opplevelser der en mister kommando på eget fartøy. Før ankomst eller avgang er det viktig å teste og sjekke ut at alt fungerer, og ha tilstrekkelig med barrierer dersom noe ikke skulle virke som tiltenkt. En kollisjon med kai, eller grunnstøting, er ofte dyr læring.

Sørg for at prosedyrer er oppdatert og kjent, at uregelmessigheter, feil og mangler meldes inn, og at kompetanse og erfaring deles.