Hva skjedde?

Siden starten av 2018 har Sjøfartsdirektoratet registrert 31 fallulykker om bord på norske fartøy. Av disse har 16 medført fravær på mer enn 72 timer for den skadde.

To av ulykkene involverte fall på henholdsvis 2,5 meter og 3,5 meter. At ingen av disse ulykkene førte til mer alvorlige skader, og i verste tilfelle dødsfall, skyldes nok kun tilfeldigheter og hell.

Sjøfartsdirektoratet har også registrert en hendelse der personell har arbeidet på arbeidsplattformer i høyden, og der vedkommende har tråkket feil. Dette førte til at personen falt delvis ned i åpningen til leideren. Det var fordi åpningen i arbeidsplattform ikke var sikret mot fall.

Fra mottatte rapporter:

  • Ved ankomst havn skulle den skadde klatre opp fra bildekk til fortøyningsdekk for å fortøye. Med det samme han skal gå fra leider til fortøyningsdekk, tramper han på båtshaken og sklir på denne. Mister kontroll og faller ned på bildekk. Fallet var på ca. 2,5 meter. Ingen fratreden.
  • Den skadde skulle ta seg opp på en konteiner ved hjelp av en stige for å huke i kroker til kranløft. I det han er på det siste trinnet, oppe, sklir stigen unna, og vedkommende faller ned på dekk. Bruddskade.
  • Skipet lå i havn og hadde avholdt livbåtøvelse for mannskapet om bord. Matros var på vei opp leider for å sikre båtene etter øvelse. Nesten oppe på toppen av leideren glipper vedkommende taket og faller ca 3,5 meter ned på båtdekket. Førte til brukket håndledd.
  • Dekksmannskap holdt på med nedvask av fartøyet og var på det øverste dekket over rorhuset. En av dem var uoppmerksom og tråkket ned hullet for leideren. Falt forover og slo ribben og skulder. En av de andre matrosene var rask og fikk tak i personen før han falt videre ned, og han ble hjulpet inn på trygg grunn.

Årsaker?

I de fleste tilfellene er det uoppmerksomhet fra den skadde som er den direkte årsaken til at personell faller ned. Men det er ofte flere ulike bakenforliggende årsaker til hendelsene.

Det kan være manglende orden og ryddighet, manglende eller mangelfull sikring av åpninger i dekk og manglende sikring ved klatring eller arbeid i høyden.

Det blir for enkelt å si at uoppmerksomhet fra den skadde er årsaken, og at det ikke er nødvendig med noen tiltak om bord for å unngå at dette skjer igjen.

Ved arbeidsoperasjoner om bord skal risikoen vurderes. Dersom det blir vurdert at det er fare for fall, må det iverksettes tiltak som reduserer faren for dette og/eller for konsekvensen av fall.

Dette kan eksempelvis være fysiske barrierer som sikrer åpninger, fallsikringsutstyr, eller generell orden og ryddighet om bord.

Krav

Forskrift om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for de som har sitt arbeid om bord på skip med henblikk på
§ 2-2.Risikovurdering og Vedlegg 1. Bestemmelser om bruk av arbeidsutstyr til midlertidig arbeid i høyden spesielt