Hva skjedde?

Et fiskefartøy, med en fisker om bord, kom for nært land da fartøyet var på vei for å levere fangst.  

Fiskeren hadde vært ute for å dra torskegarn, og på tur hjem kom fartøyet for nær en grunne og grunnstøtte. Fartøyet ble liggende i flere minutter før det kom løs. Farten var lav, ca. 1 knop, så det var ingen fare for liv og helse, eller tap av fartøy. Det ble ikke observert lekkasje inn i motorrom eller bulkrom, og fiskeren merket heller ingen vibrasjon fra propell eller motor etter å ha kommet løs. 

Etter at dykker seinere var nede for å sjekke skroget, viste det seg at det var skade på propell på alle 3 vinger, og propellen må derfor byttes. Ellers var det bare noen skraper i maling på skroget. 

Hva var årsaken? 

I rapporten som Sjøfartsdirektoratet har mottatt, er årsak til grunnstøtingen oppgitt å være at sløying og beregning av fiske-kvantum for rapportering til fiskemottak, foregikk samtidig som fartøyet var i framdrift - underveis. Vind bakfra og lav hastighet kan også medvirkende til at båt kom ut av kurs. 

Hva ser vi? 

Sikker navigering av fartøyet må alltid prioriteres høyest når et fartøy er underveis, dvs. gjør fart gjennom vannet. Dette gjelder også alene-fiskere. Det er i det siste innført krav om at taksering og innmelding av fiskekvantum skal rapporteres inn før levering, også for mindre fartøygrupper.

Dette gjør at rutiner kanskje må endres eller oppdateres om bord.  Det blir mere å passe på, og dette er særlig utfordrende når man må gjøre alle oppgaver alene. 

Vi ber om det gjøres gode risikovurderinger, og at en har rutiner som gjør at sikkerhet med tanke på sikker seilas opprettholdes. Om nødvendig må fartøyet ligge i ro når rapportering foregår, og sikkert vakthold og navigering kan gjennomføres.  

Rapportering og andre oppgaver må ikke skje på bekostning av sikker seilas, som kan få følger for liv, helse, miljø og fartøy. 

Lenker: